2 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên năm 2021

Thư viện đề thi lớp 4 xin giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh này được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kiến thức Tiếng Anh hiệu quả. Đề kiểm tra 45' học kì 2 này đặc biệt giúp các em nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh. File nghe đi kèm là tài liệu đưa ra để các em dựa vào đó trả lời các câu hỏi của đề. Sau khi làm xong bài, các em có thể tham khảo transcript để biết rõ hơn phần audio vừa rồi.

I. Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án - Đề số 1

Choose the correct answer.

1. What time do you get up?

A. I get up at 6 o'clock.

B. It's 6 o'clock.

2. What does your mother do?

A. He is a nurse.

B. She is a nurse.

3. ________________________- Yes, please. I love apple.

A. Would you like some milk?

B. Would you like an apple?

4. What does he look like?

A. He is tall.

B. She is thin.

5. What time is it?

A. 3 p.m.

B. At 3 p.m.

Write the correct words next to the suitable sentences.

factory school hospital office field

1. I’m a teacher. I teach my students here. ........

2. I’m a farmer. I grow plants for food here. ..................

3. I’m a doctor. I cure the sick or injured here. ..................

4. I’m a worker. I produce things here. ..................

5. I’m a clerk. I work here with a computer and papers .............

Reorder the word.

1. time/ What/ is/ it?

_______________________

2. pork/ Would/ like/ some/ you/ ?

_______________________

3. milk/ My/ drink/ favorite/ is/ ./

_______________________

4. hospital/ My/ works/ the/ brother/ at/ ./

_______________________

5. give/ teacher/ on/ I/ Teachers'/ Day/ flowers/ to/ my/ ./

_______________________

Read and tick (V) True or False. 

MY WONDERFUL MUM

Hello, my name is Tom. This is my mum, Sarah. She is forty-one years old. She is very nice. My mum is tall and big with brown eyes and short blond hair. Her hobby is cooking so she does it very well. At weekends, she always makes a big meal for our family. While I like all kinds of
meat, her favourite food is vegetables. Unlike other women, my mum hates shopping. If she has more time, she will prepare for her teaching at a local primary school. In the evening, after having dinner, she usually helps me with my homework. She is truly the best mum in the world. I love her every much.

1. Tom’s mother is tall and big.

2. She likes cooking and she is really good at it.

3. Both Tom and his mother like all kinds of vegetables.

4. She is a cook in a local primary school.

5. She is a teacher but she doesn’t teach Tom at home.

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - A;

Write the correct words next to the suitable sentences.

1 - school; 2 - field; 3 - hospital; 4 - factory; 5 - office;

Reorder the word.

1 - What time is it?

2 - Would you like some pork?

3 - My favorite drink is milk.

4 - My brother works at the hospital.

5 - I gave flowers to my teacher on Teachers' Day.

Read and tick (V) True or False.

1 - True; 2 - True; 3 - False; 4 - False; 5 - False;

II. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án - Đề số 2

Yen Nguyen Primary School

Name: ………………………………
Class: 4 ……

English - class 4
Time: 35'

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Bài nghe

Question 1. Listen and number.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

Question 2: Listen and write T (True) or F (False) in the box as examples.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

Question 3: Listen and draw the lines.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

Question 4: Listen and circle (1 pt).

1. Tom’s motherKind and (1)................

a. lovely

b. friendly

2. Linder’s motherYoung and (2)...............

a. pretty

b. tidy

3. I get up at (3) .......................................

a. six fifteen

b. six fifty

4. I like (4) ................................

a. fish

b. beef

Question 5: Listen and complete. There is one example.

Tom: What’s your favourite (0) food?

Peter: (1)........................ How about you?

Tom: (2) ........................ What’s your favourite drink?

Peter: (3).................... juice.

Tom: I don’t like orange juice. I love (4)........................

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4

Question 1. 1. D 2. A 3. B 4. C

Question 2. 1. T 2. T 3. T 4. F

Question 3. 1. C 2. D 3. E 4. F

Question 4. 1. B 2. A 3. A 4. B

Question 5. 1. Fish 2. Chicken 3. Orange 4. Milk

Question 6. 1.  2.  3.  4. 

Question 7. 1. B 2. C 3. A 4. A

Question 8. 1. Farmer 2. Cheerful 3. Christmas 4. Fish

Question 9. 1. New clothes 2. Tet market 3. Nice food 4. Teacher

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
73 50.587
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm