Trắc nghiệm Tin học 10 bài 7

4 2.090

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 7 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

Tin học 10 bài 7: Phần mềm máy tính

Câu 1: Hệ điều hành là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm công cụ

C. Phần mềm ứng dụng

D. Phần mềm tiện ích

Câu 2: Có mấy loại phần mềm máy tính:

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 3: Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:

A. Phần mềm máy tính

B. Sơ đồ khối

C. Thuật toán

D. Ngôn ngữ lập trình

Câu 4: Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

A. Phần mềm tiện ích, phần mềm công cụ

B. Phần mềm ứng dụng, hệ điều hành

C. Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng

D. Hệ điều hành, phần mềm tiện ích

Câu 5: Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm công cụ

C. Phần mềm tiện ích

D. Phần mềm ứng dụng

Câu 6: Có mấy loại phần mềm ứng dụng:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 7: Phần mềm diệt virus là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm công cụ

C. Phần mềm ứng dụng

D. Phần mềm tiện ích

Câu 8: Phần mềm tiện ích:

A. Giúp làm việc với máy tính thuận lợi hơn

B. Tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác

C. Giải quyết những công việc thường gặp

D. Hỗ trợ việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác

Câu 9: Phần mềm công cụ:

A. Tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác

B. Hỗ trợ việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác

C. Giúp làm việc với máy tính thuận lợi hơn

D. Giải quyết những công việc thường gặp

Câu 10: Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm ứng dụng

C. Phần mềm tiện ích

D. Phần mềm công cụ

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A A A B D C D A B A
Đánh giá bài viết
4 2.090
Môn khác lớp 10 Xem thêm