Thơ Ngọc

Viết về cảm xúc, nhận định bản thân trước hành vi bạo lực học đường gâ

y

mất trật tự trường học và sáng kiến, giải pháp, mô hình hay cách thức phòng chống

bạo lực học đường, góp phần xây dựng trường học an toàn thân thiện.

- Viết về một câu chuyện phòng ngừa bạo lực học đường, giữ gìn an ninh trật

tự trường học mà em tâm đắc.

- Viết về cảm xúc của bản thân nếu em đã từng là nạn nhân của bạo lực học

đường từ đó đề xuất giải pháp, cách thức ngăn chặn bạo lực học đường.

- Viết về sáng kiến bản thân với nhà trường trong việc xây dựng trường học

hạnh phúc, trường học không bạo lực học đường.


2
2 Câu trả lời

Hỏi bài

Xem thêm