NGUYEN THI TRUONG VY

12hm vuông 15 dam vuông =

........... dam vuông

Hỏi bài Xem thêm