3 đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Yên Dũng số 2, Bắc Giang

1 15
GD & §T tØnh B¾c Giang
Trêng THPT Yªn Dòng 2
§Ò kiÓm tra 15 phóT häc I
M«n: Sinh hc 10 - b¶n
§Ò 1
Ho   
Chän ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt?
C©u 1: C¸c cÊp ph©n lo¹i sinh vËt ®îc s¾p xÕp thÊp ®Õn cao
A. Chi- loµi- hä- líp ngµnh giíi
B. Loµi chi - bé- líp- ngµnh giíi
C. Loµi chi - líp ngµnh giíi
D. Loµi chi ngµnh líp giíi
C©u 2: NÊm nhÇy h×nh thøc dinh dìng
A. sinh B. ng sinh C. Ho¹i sinh D. dìng
C©u 3: H·y ghÐp c¸c lo¹i ®êng tham gia vµo ph¶n øng sao cho phï hîp (1) + (2)
Saccaroz¬ + Níc
A. 1( gluc«z¬); 2( gluc«z¬) B. 1( gluc«z¬); 2(fruct«z¬)
C. 1(fruct«z¬); 2(fruct«z¬) D. 1( gluc«z¬); 2(galactoz¬)
C©u 4: H·y chän côm phï hîp trong c¸c cho s½n ®iÒn vµo chç trèng thay cho c¸c
1,2,3 ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau:
Khi hai ph©n axit amin liªn kÕt víi nhau.. (1) th× mét ph©n H
2
O ®îc t¹o thµnh
hîp chÊt gåm .(2) ®îc gäi ®ipeptit. NÕu ba axit amin liªn kÕt víi nhau ®îc
gäi lµ (3).. nÕu trong chuçi (4) .. ®îc gäi p«lipeptit.
A. hai axit amin
B. b»ng liªn kÕt peptit
C. tripeptit
D. rÊt nhiÒu axit amin
C©u 5: Các đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohyđrat
A. Glucôzơ, fructôzơ, saccarôzơ. B. Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.
C. Glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ. D. Fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ.
C©u 6: Trong thể sống các chất đặc tính chung kị nước n
A. Tinh bột, glucozơ, mỡ, fructôzơ.
B. Mỡ, xenlulôzơ, phốtpholipit, tinh bột.
C. Sắc tố, vitamin, sterôit, phốtpholipit, mỡ.
D. Vitamin, sterôit, glucozơ, cácbohiđrát.
C©u 7: Chän c©u ®óng- sai
1. Chøc n¨ng chÝnh cña ®êng gluc«z¬ u t¹o nªn thµnh bµo
2.
Chi thc vt mới có kh nng sống t ưỡng.
3. Nâm nhày thuộc giới nấm.
4. Giới thc vt ch gm các nghành êu, hạt trn, hạt kín.
Sô đáp án sai A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 8: Giới nguyên sinh bao gm
A.Vi sinh vt, động vt nguyên sinh.
B. Vi sinh vt, to, nấm, động vt nguyên sinh .
C. To, nấm, động vt nguyên sinh.`
D. To, nấm nhày, động vt nguyên sinh.
C©u 9: Trong cấu tạo tế bào, đường xenlulôzơ tp trung
A. Chất nguyên sinh B. Nhân tế bào C. Thành tế bào D. Màng nhân
C©u 10: Nêu vai trෘ của nước trong tế bào
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
GD & §T tØnh B¾c Giang
Trêng THPT Yªn Dòng 2
§Ò kiÓm tra 15 phóT häc I
M«n : Sinh häc 10 - b¶n
§Ò 2
Ho   
Chän ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt?
C©u 1: YÕu nµo sau ®©y quy ®Þnh cÊu tróc bËc 1 cña Pr«tªin?
A. §é bÒn cña c¸c liªn kÕt peptit B. lîng cña c¸c axit amin
C. Tr×nh s¾p xÕp cña c¸c axit amin D. Avµ B
C©u 2:
Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat
A.Các bon hitô B. Hirô ôxi
C. Ôxi và các bon D. Các bon, hirô ôxi
C©u 3: Photpholipit chức nng chủ yếu
A. Tham gia cấu tạo nhân của tế bào .
B. Là thành phn cấu tạo của màng tế bào
C. Là thành phn của máu động vt
D. Cấu tạo nên chất iệp lục cây
C©u 4: H·y chän côm phï hîp trong c¸c cho s½n ®iÒn vµo chç trèng thay cho c¸c
1,2,3 ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau:
Axit nuclªic gåm (1) .. ARN. Axit nuclªic mét chuçi (2) .. ®îc t¹o thµnh do
c¸c nuclª«tit kÕt hîp víi nhau (3) nhê liªn kÕt (4)
A. Liªn kÕt céng h trÞ B. ADN C. P«linuclª«tit D. Theo nguyªn t¾c ®a ph©n
C©u 5: Thùc hiÖn ghÐp néi dung ë cét 1 víi cét 2 cho phï hîp ghi kÕt qu¶ vµo cét 3

Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 10

3 đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Yên Dũng số 2, Bắc Giang là tài liệu tham khảo giúp các em ôn tập và nắm bắt kiến thức môn Sinh học 10.

Đề được xây dựng tích hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận, giúp các em tiếp cận và làm quen với các dạng bài tập cơ bản, nắm vững những kiến thức đã học. Để quá trình ôn tập đạt kết quả cao, các em có thể xem thêm Trắc nghiệm Sinh học 10 hoặc Giải bài tập Sinh học 10

VnDoc xin giới thiệu tới các em 3 đề kiểm tra 15 phút lớp 10 học kì 1 môn Sinh học trường THPT Yên Dũng số 2, Bắc Giang. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ cac em ôn tập thật hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu hay khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
1 15
Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 Xem thêm