Đề cương ôn tập học kì 1 Sinh học 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
TỔ TỰ NHIÊN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN : SINH HỌC 10
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Các cấp độ tổ chức của thế giới sống và đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống
Các giới sinh vật
Thành phần hóa học của tế bào.
Cấu trúc của tế của tế bào.
Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Cấu trúc ATP, Đặc tính giải phóng năng lượng .
En zim và vai trò của enzim
Quang hợp ở thực vật : Nguyên liệu, cơ chế, sản phẩm của pha sáng và pha tối
Các giai đoạn trong hô hấp tế bào (nguyên liệu, sản phẩm, vị trí xảy ra)
(GIỮA KỲ I ÔN TỪ CÂU 1 CÂU 12)
B. CÂU HỎI GỢI Ý
I. Lý thuyết
1. Tính chất cơ bản để phân biệt cơ thể sống với chất vô cơ là gì? Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc
cơ bản nhất của sự sống?
2. Nêu dụ v đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống khả năng tự điều chỉnh của thể
người?
3. Trình bày tiêu chí phân loại sinh giới theo hệ thống 5 giới? Nguyên tắc đặt tên loài?
4. Tại sao khi tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác trước hết người ta phải tìm kiếm xem
nước không? Trình bày cấu trúc hóa học và vai trò của nước trong tế bào?
5. Nêu cấu trúc và chức năng của các loại cacbohidrat? Tại sao động vật không dự trữ năng lượng
dưới dạng tinh bột mà dự trữ dưới dạng mỡ?
6. Mô tả cấu trúc của protein? Tại sao phải ăn protein từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau?
7. tả cấu trúc hóa học cấu trúc không gian của ADN, ARN? Tại sao cũng chỉ 4 loại
nucleotit nhưng các sinh vật khác nhau lại có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau?
8. Tế bào nhân kích thước nhỏ lợi thế đối với chúng? Tại sao phải dùng các loại thuốc
kháng sinh với liều lượng khác nhau để tiêu diệt vi khuẩn?
9. Trong tế bào 1 bào quan được như hệ thống mương máng kênh rạch trên đồng ruộng, đó
bào quan nào? Nêu cấu trúc chức năng của bào quan đó? Cho 2 dụ về loại tế bào chứa nhiều bào
quan đó?
10. Bào quan nào trong tế bào làm nhiệm vụ tổng hợp protein? Nêu cấu trúc của bào quan đó?
11. Trong thể người, loại tế bào nào lưới nội chất hạt phát triển? Loại tế bào nào lưới nội
chất trơn phát triển?
12. Tế bào nhân sơ có gì khác với tế bào nhân thực?
13. Trong tế bào có 2 bào quan làm nhiệm vụ cung cấp năng lượng, đó 2 bào quan o? Nêu cấu
trúc?
14. Trong các loại tế bào sau: tế bào biểu bì, tế bào hồng cầu, tế bào xương thì tế bào nào có nhiều ti
thể nhất? Vì sao?
15. Cấu trúc chức năng của màng sinh chất? Các kiểu vận chuyển qua màng sinh chất? Tại sao
thực vật trên cạn không sống được trong nước mặn?
16. Phân biệt: vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động? nhập bào và xuất bào?
17. Ngâm tế bào hồng cầu và tế bào thực vật vào trong dung dịch sẽ xảy ra hiện tượng gì? Giải thích?
Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?
18. Các dạng bài tập liên quan đến Axit nuleic: Tính chiều dài, số nuclotit, liên kết hóa trị, liên kết
hidro..
19. Cấu trúc của ATP ? Vai trò của ATP? Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng?
20. Enzim là gì ? Cấu trúc enzim? Vai trò của en zim ? Giải thích 1 số hiện tượng trong tự nhiên ?
21. So sánh 2 pha trong quang hợp (về vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm..)
22. Nêu Vị trí, nguyên liệu, sản phẩm, năng lượng tạo ra của các giai đoạn trong hô hấp tế bào ?
II. Gợi ý một số câu hỏi trắc nghiệm
1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?
a. Quần thể b. Quần xã c. Cơ thể d. Hệ sinh thái
2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là:
a. Sinh quyến b. Hệ sinh thái c. Loài d. Hệ cơ quan
3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:
a. Hệ cơ quan b. Mô c. Cơ thể d. Cơ quan
4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?
a. Tim b. Phổi c. Ribôxôm d. Não bộ
5. Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống?
a. Trao đổi chất b. Sinh trưởng và phát triển
c. Cảm ứng và sinh trưởng d. Tất cả các hoạt động nói trên
6. Tập hợp các cơ quan, bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:
a. Hệ cơ quan b. Bào quan c. Đại phân tử d. Mô
7. Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là:
a. Đại phân tử có cấu trúc đa phân b. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
c. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít a min d. Đều được cấu tạo từ các nuclêit
8. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là:
a. Prôtêin b. Axít nucleic c. Pôlisaccirit d. Nuclêôtit
9. Tập hợp các thể cùng loài, cùng sống trong một vùng địa nhất định một thời điểm xác định
và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là:
a. Quần thể b. Quần xã c. Nhóm quần thể d. Hệ sinh thái
10. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi
là:
a. Quần thể b. Loài sinh vật c. Hệ sinh thái d. Nhóm quần xã
11. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:
a. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã b. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể
c. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái d. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái
12. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là:
a. Thuỷ quyển b. Khí quyển c. Sinh quyển d. Thạch quyển
13. Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống:
a. Một hệ thống mở b. Có khả năng tự điều chỉnh
c. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường d. Cả a,b,c, đều đúng
14. Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?
a. Giới nguyên sinh b. Giới thực vật c. Giới khởi sinh d. Giới động vật
15. Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là:
a. Chưa có cấu tạo tế bào b. Tế bào cơ thể có nhân sơ
c. Là những có thể có cấu tạo đa bào d. Cả a,b,c đều đúng
16. Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại?
a. Giới nấm b. Giới động vật c. Giới thực vật d. Giới khởi sinh
17. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới thực vật và giới động vật là:
a. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào b. Tế bào cơ thể đều có nhân sơ
c. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào d. Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn
18. Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn?
a. Động vật nguyên sinh b. Virut
c. Vi khuẩn d. Cả a, b, c đều đúng
19. Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:
a. Thực vật, nấm, động vật b. Nguyên sinh, khởi sinh, động vật
c. Thực vật, nguyên sinh, khởi sinh d. Nấm, khởi sinh, thực vật
20. Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là:
a. Loài b. Giới c. Ngành d. Chi
21. Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:
a. Có cấu tạo cơ thể đa bào b. Có phương thức sống dị dưỡng
c. Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩn d. Cả a, b, c đều đúng
22. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là:
a. Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợp
b. Chỉ có động vật theo lối dị dưỡng
c. Giới động vật gồm các cơ thể đa bào và cùng có cơ thể đơn bào
d. Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh .
23. Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn là:
a. Có tốc độ sinh sản rất nhanh b. Tế bào có nhân chuẩn
c. Cơ thể chưa có cấu tạo tế bào d. Cơ thể đa bào
24. Môi trường sống của vi khuẩn là:
a. Đất và nước b. Có thể sống được trong điều kiện môi trường khắc nghiệt
c. Có thể có nhân chuẩn d. Cả a, b, c đều đúng
25. Sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp tự dưỡng?
a. Vi khuẩn hình que b. Vi khuẩn hình cầu c. Vi khuẩn lam d . Vi khuẩn hình xoắn
26. Điểm gióng nhau giữa nấm nhày với động vật nguyên sinh là:
a. Có chứa sắc tố quang hợp b. Sống dị dưỡng
c. Có cấu tạo đa bào d. Tế bào cơ thể có nhiều nhân
27. Đặc điểm nào sau đây là chung cho tảo, nấm nhày và động vật nguyên sinh?
a.Có nhân chuẩn b. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh
c. Có khả năng quang hợp d. Cả a,b, và c đều đúng
28. Đặc điểm cấu tạo có ở giới thực vật mà không có ở giới nấm là:
a. Tế bào có thành xenlulôzơ và chức nhiều lục lạp b. Cơ thể đa bào
c. Tế bào có nhân chuẩn d. Tế bào có thành phần là chất kitin
29. Đặc điểm nào sau đây không phải của giới động vât?
a. Cơ thể đa bào phức tạp b. Tế bào có nhân chuẩn
c. Có khả năng di chuyển tích cực trong môi trường d. Phản ứng chậm trước môi trường
30. Đặc điểm nào sau đây ở động vật mà không có ở thực vật?
a. Tế bào có chứa chất xenlucôzơ b. Không tự tổng hợp được chất hữu cơ
c. Có các mô phát triển d. Có khả năng cảm ứng trước môi trường
31. Đặc điểm nào sau đây được dùng để phân biệt giữa động vật với thực vật?
a. Khả năng tự di chuyển b. Tế bào có thành bằng chất xen lu cô zơ
c. Khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ d. Cả a,b,c đều đúng

Đề cương ôn tập học kì 1 Sinh học 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 Sinh học 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu được tổng hợp chi tiết và chính xác, hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải Sinh 10 tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
7 5.693
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 10 Xem thêm