Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

1 1.469

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 2019

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệpbiểu mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên dành cho cơ sở giáo dục phổ thông. Biểu mẫu báo cáo được ban hành theo công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018.

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC………………..
(Dành cho cơ sở giáo dục phổ thông)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…
TRƯỜNG……………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày tháng năm 20….

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC ………………….

1. Kết quả tự đánh giá của giáo viên

Tổng số giáo viên

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông

Tổng số giáo viên

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- Năm học thực hiện tự đánh giá (chu kỳ một năm một lần): Báo cáo theo mục 1.

- Năm học cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá (chu kỳ hai năm một lần): Báo cáo theo mục 1 và mục 2.

Đánh giá bài viết
1 1.469
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm