Nguyễn Thị Thúy Hóa học lớp 12

Cho m gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1,2M

. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 31,62 gam muối khan. Tính giá trị của m ? 

3
3 Câu trả lời
Tìm thêm: glyxin alanin

Hóa học

Xem thêm