Đề cương ôn tập học kì 1 Lịch sử 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 12 NĂM HỌC 2018 – 2019
PHẦN MỘT - LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945-2000)
Bài 1. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh
- Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị I-an-ta và cho biết những hệ quả của những quyết định
đó.
- Liên Hợp Quốc: Sự ra đời, mục đích, nguyên tắc hoạt đông và vai trò.
Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)
- Liên Xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70 (những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng
CNXH và ý nghĩa).
- Nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu
- Những nét chính về Liên bang Nga trong những năm 1991-2000.
Bài 3. Các nước Đông Bắc Á
- Những biến đổi của Đông Bắc Á
- Công cuộc cải cách mở cửa (1978-2000).
Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
- Các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào và Cam-pu-chia.
- Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN.
- Quá trình phát triển của nhóm các nước sáng lập ASEAN.
- Những biến đổi của Đông Nam Á sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
- Tình hình Ấn Độ từ 1945- 2000
Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ La-tinh
Những nét chính về cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi và Mĩ la-tinh.
Bài 6. Nước Mĩ
- Sự phát triển về kinh tế, khoa học của Mĩ từ 1945 đến năm 2000.
- Chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945 đến nay.
Bài 7. Tây Âu
- Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)
- Tình hình kinh tế - Chính sách đối ngoại 1945 - 2000
Bài 8. Nhật Bản
- Nhng nét cơ bn v tình hình kinh tế, đối ngoại Nhật Bn t năm 1945 đến m 2000.
- Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản.
Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
- Mâu thuẫn Đông - Tây và khởi đầu của cuộc “chiến tranh lạnh”.
- Xu thế hoà hoãn Đông - Tây và “chiến tranh lạnh” chấm dứt.
- Những biến đổi chính của tình hình thế giới sau khi “chiến tranh lạnh” chấm dứt.
Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX
- Nguồn gốc và đặc điểm.
- Xu thế toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó.
2
PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM
Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
- Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.
- Những chuyển biến của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai
thác thuộc địa của Pháp.
- Nhng hoạt đng của Nguyễn Ái Quốc (1919-1925), ý nga của những hoạt động đó.
Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
- Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Vai trò của tổ chức này đối với việc
thành lập Đảng.
- Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản Việt Nam trong năm 1929.
- Hoàn cảnh, nội dung Hội nghị thành lập Đảng. Nội dung bản Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt. ý
nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài 14. Phong trào cách mạng 1930-1935
- Nguyên nhân, diễn biến,ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931. Xô viết
Nghệ Tĩnh
- Nội dung cơ bản của luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930).
Bài 15. Phong trào dân chủ 1936-1939
- Hoàn cảnh lịch sử, những chủ trương lớn và phong trào đấu tranh tiêu biểu trong thời kì 1936-1939.
- Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939.
Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc (1939-1945) và Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập
- Sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương (Hội nghị Trung ương 11/ 1939 và tháng
5/1941), ý nghĩa của sự chuyển hướng đấu tranh.
- Công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền (chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực
lượng vũ trang...).
- Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau 2/9/1945 đến trước 19/12/1946
- Những nét chính về tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám.
- Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.
-Cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng.
Bài 18, 19, 20.
- Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ ? Nội dung của đường lối kháng chiến
chống Pháp của Đảng.
- Những chiến thắng lớn: Việt Bắc thu - đông (1947), Biên giới thu - đông (1950), Đông - Xuân (1953-
1954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
- Hiệp định Giơ- ne-
- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài
Gòn ở miền Nam (1954-1965)
3
- Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960).
- Nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960).
- Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ - nguỵ trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Quân và dân ta đã chiến
đấu chống chiếnợcChiến tranh đặc biệt” của Mĩ - nguỵ n thế nào?
Bài 22. Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Miền Bắc vừa chiến đấu
vừa sản xuất (1965-1973)
- Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ - nguỵ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Quân và dân ta đã chiến đấu
chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ - nguỵ như thế nào?
- Âm mưu thủ đoạn của Mĩ - nguỵ trong chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh quân và dân ta đã chiến
đấu và chống chiến lượcViệt Nam hoá” chiến tranh của Mĩ - nguỵ như thế nào?
- Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần 2 của Mỹ 1972- 12 ngày đêm ĐBP trên không.
- Nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri (1/1973).
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-
1975)
- Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.
- Diễn biến, kết quả của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
- Tại sao Đảng ta quyết định thực hiện công cuộc đổi mới đất nước? Nội dung đường lối đổi mới đất
nước của Đảng.
- Nhng thành tựu và ý nghĩa của công cuc đi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000
-------------------- HẾT --------------------

Đề cương ôn tập học kì 1 Lịch sử 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề cương ôn tập học kì 1 Lịch sử 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ các bạn học sinh học tốt Sử 12 một cách đơn giản nhất. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 5.171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm