Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Văn Miếu, Thanh Sơn năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Văn Miếu, Thanh Sơn năm 2014 - 2015 là đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 lớp 8 môn Hóa học có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì I sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Tân Hợp, Yên Bái năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD & ĐT THANH SƠN
TRƯỜNG THCS VĂN MIẾU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: HÓA HỌC - LỚP: 8
Thời gian: 45 phút
Năm học: 2014 - 2015

Câu 1 (2đ): Viết các công thức chuyển đổi giữa số mol chất (n), khối lượng (m) và thể tích chất khí (V) mà em biết? Giải thích các đại lượng trong công thức đó?

Câu 2 (2đ): Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất có CTHH: CuSO4.

Câu 3 (2đ): Lập CTHH của hợp chất có phân tử gồm Mg(II) lần lượt liên kết với:

a, Nhóm OH (I); b, O(II)

Câu 4 (2đ): Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a, Na + O2 --- > Na2O

b, H2 + O2 --- > H2O

Lập phương trình hóa học và cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng?

Câu 5 (2đ): Sắt tác dụng với axit clohidric: Fe + HCl --- > FeCl2 + H2

Nếu có 2,8 gam sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:

a, Thể tích khí hidro thu được ở đktc?

b, Khối lượng axit clohidric cần dùng?

(Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)

Đáp án đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Câu 1:

Từ số mol chất chuyển thành khối lượng và ngược lại: n = m/M (mol) -> m = nxM (gam)

Từ số mol chất khí chuyển thành thể tích chất khí và ngược lại: n = V/22,4 (mol) ->V = n x 22,4(lít)

Trong đó: n: số mol chất (mol)

m: khối lượng chất (gam)

V: thể tích chất khí (lít)

Câu 2:

MCuSO4 = 64 + 32 +(16 x 4) = 160 gam

% Cu = (64/160) x 100 = 40%

% S = (32/160) x 100 = 20%

% O =(64/160) x 100 = 40%

Câu 3:

a, CTHH của hợp chất gồm Mg(II) và nhóm OH (I) là: Mg(OH)2

b, CTHH của hợp chất gồm Mg(II) và O (II) là: MgO

Câu 4:

a, 4Na + O2 → 2Na2O

Tỷ lệ: Số nguyên tử Na : số phân tử O2 : số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2

b, 2H2 + O2 →2H2O

Tỷ lệ: Số phân tử H2 : số phân tử O2 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 2

Câu 5:

Số mol sắt là: nFe = 2,8/56 = 0,05 mol

PTHH: Fe + 2HCl →FeCl2 + H2

a, Theo PTHH ta có: nFe = nH2 = 0,05 mol

Vậy thể tích khí hidro thu được là:

VH2 = 0,05 22,4 = 1,12 lít

b, Theo PTHH ta có:

nHCl = 2nFe = 0,05 2 = 0,1 mol

Khối lượng HCl cần dùng là:

mHCl = 0,1 36,5 = 3,65 gam

Đánh giá bài viết
1 455
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm