Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học 7 trường THCS Thượng Sơn năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD & ĐT ĐÔ LƯƠNG
TRƯỜNG THCS THƯỢNG SƠN
ĐỀ 1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
(Tiết 18)
MÔN: SINH HỌC 7
Năm học: 2019 2020
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TN
TN
TL
TL
TN
TL
1. Ngành
động vật
nguyên sinh
- Trình
bày tính
đa dạng
về môi
trường
sống, cấu
tạo của
ĐVNS
- tả
hình
dạng,cấu
tạo, hoạt
động của
một số
ĐVNS
- Nêu
được
đặc
điểm di
chuyển
của
trùng
roi
Số câu
4 TN 20%
= 2,0d
1TL 10 %
=
Số câu:
2
Tỷ lệ:
10%
Điểm: 1
Số câu: 2
Tỷ lệ:
10%
Điểm: 1
Số câu:
1
Tỷ lệ:
10%
Điểm: 1
2. Ngành
ruột khoang
- tả
hình dạng
của một
đại diện
trong
ngành
ruột
khoang
(thủy tức)
- tả
được tính
đa dạng
phong
phú của
ruột
khoang
- Hình
dạng, cấu
tạo phù
hợp với
chức
năng.
- Vai trò
của ngành
ruột
khoang
đối với
con người
Số câu:
Số câu: 2
Số câu: 2
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4 TN 20%=
Tỷ lệ:
10%
Điểm: 1
Tỷ lệ:
10%
Điểm: 1
3. Các
ngành giun
- Nêu
được đặc
điểm
chính của
ngành
giun tròn .
- Những
đặc điểm
cấu tạo
thể đặc
trưng để
phân biệt
với ngành
giun dẹp
- tả
được cấu
tạo của
đại diện
trong
ngành
giun đất .
- Mở
rộng
hiểu biết
về ngành
giun tròn
- Dựa
trên
sở các
giai
đoạn
phát
triển
của
giun
tròn, đ
xuất
biện
pháp
phòng
trừ giun
tròn
sinh
Số câu
4TN 20% =
2 đ
3 TL 30 %
=
Số câu: 4
Tỷ lệ:
20%
Điểm: 2
Số câu:
1
Tỷ lệ:
10%
Điểm: 1
Số câu:
1
Tỷ lệ:
10%
Điểm:1
Tổng
Số câu:
12TN
60%=
4TL
40%=
Số câu:5
Điểm:3
Tỷ lệ:30 %
Số câu:9
Điểm:5
Tỷ lệ: 50%
Số câu:1
Điểm:1
Tỷ lệ: 10%
Số câu:1
Điểm:1
Tỷ lệ:10%
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD & ĐT ĐÔ LƯƠNG
TRƯỜNG THCS THƯỢNG SƠN
Đề 01
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
(Tiết 18)
MÔN: SINH HỌC 7
Năm học: 2019 2020
Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm
Khoanh tròn 1 chữ cái A, B, C, D đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Môi trường sống của trùng roi xanh là:
A. Ao, hồ, ruộng. B. Biển.
C. thể người. D. thể động vật.
Câu 2. Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là:
A. Tự dưỡng. B. Dị dưỡng.
C. Cộng sinh. D. Tự dưỡng dị dưỡng.
Câu 3. Trùng sốt rét truyền vào máu người qua động vật o?
A. Ruồi vàng B. Bọ chó
C. Bọ chét D. Muỗi Anôphen
Câu 4. Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh:
A. Gây bệnh cho người động vật khác.
B. Di chuyển bằng tua.
C. thể chỉ một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống.
D. Sinh sản hữu tính.
Câu 5. Thủy tức di chuyển bằng cách nào?
A. Roi bơi. B. Kiểu lộn đầu roi bơi.
C. Kiểu sâu đo. D. Kiểu sâu đo và kiểu lộn đầu.
Câu 6. Đa số đại diện của ruột khoang sống môi trường nào?
A. Sông. B. Biển.
C. Suối. D. Ao, hồ.
Câu 7. Đặc điểm cấu tạo nào chứng tỏ sứa thích nghi với lối sống di chuyển tự do.

Đề kiểm tra 45 phút Sinh học 7

Mời thầy cô và các bạn tham khảo Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học 7 trường THCS Thượng Sơn có đáp án và ma trận do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh luyện tập chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới.

Hệ thống đề kiểm tra 45 phút lớp 7 với đầy đủ các môn được VnDoc sưu tầm và tuyển chọn từ các trường trung học trên cả nước, cho các em học sinh làm quen và luyện tập với nhiều dạng đề khác nhau. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo ra đề.

Ngoài Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học 7 trường THCS Thượng Sơn năm học 2019 - 2020, mời các bạn tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 7, và các đề học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn làm bài test online tại đây: Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 7 trường THCS Thượng Sơn năm 2019

Đánh giá bài viết
7 481
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh 7 Xem thêm