Đề kiểm tra định kì cuối năm tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5

13 4.816

UBND HUYỆN KRÔNG BUK
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
MÔN: TOÁN LỚP 5

Năm học: 2010 - 2011
Thời gian làm bài:
 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Để chứa 6 lít dầu cần 4 bình. Vậy để chứa 12 lít dầu cần bao nhiêu bình?
A. 8 bình              B. 2 bình              C. 16 bình              D. 10 bình

Câu 2: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h: với a = 40,5 dm và h = 12 dm
A. 243 dm              B. 243 dm2             C. 486 dm2              D. 486 dm

Câu 3: Kết quả của phép chia 6 giờ 15 phút : 5 là:
A. 1 giờ 3 phút                B. 1 giờ 15 phút              C. 1 giờ 5 phút               D. 1 giờ 10 phút

Câu 4: Phân số 1/4 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
A. 0,25%              B. 2,5%             C. 24%             D. 25%

Câu 5: Cho các số 2847; 2874; 3042; 3054. Hãy chọn kết quả đúng khi sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé:
A. 3054; 3042; 2847; 2874              B. 2847; 2874; 3042; 3054
C. 3042; 3054; 2874; 2847              D. 3054; 3042; 2874; 2847

Câu 6: Bác Toàn có mảnh ruộng với diện tích 48m2. Bác trồng rau hết 16,8m2. Tỉ số diện tích trồng rau so với diện tích mảnh ruộng là:
A. 65%             B. 45%              C. 35%              D. 25%

Câu 7: Chọn đáp án đúng. Kết quả của phép trừ  là:

Câu 8: 3m2 5dm2 = ….m2
Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là:
A. 3             B. 3,005              C. 3.50             D. 3,05

Câu 9: Kết quả của phép tính  là:

Câu 10: 805 m2 = …. ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 80,5              B. 8,05             C. 0,805              D. 0,0805

Câu 11: Hỗn số  được chuyển thành phân số là

Câu 12: 67000 cm3 =……dm3?
A. 0,67               B. 67              C. 670              D. 6700

Câu 13: Tỷ số phần trăm của 12 và 75 là:
A. 62,5 %               B. 16 %              C. 50 %             D. 50 %

Câu 14: Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm của 360 giây = … giờ là:
A. 3,6               B. 3,06             C. 0,6              D. 0,1

Câu 15: Trong bể cá có 25 con cá,trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:
A. 20%              B. 5%               C. 100%            D. 80%

Câu 16: Số thích hợp để viết vào chổ chấm của giờ = … phút là:
A. 180              B. 45             C. 105              D. 134

Câu 17: Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3. Biết rằng thể tích của hình lập phương nhỏ là 42cm3. Vậy thể tích của hình lập phương lớn là:
A. 42cm3               B. 24cm3             C. 63cm3              D. 36cm3

Câu 18: 8phút 35giây + 7phút 48giây = …
Kết quả cần điền vào chỗ chấm là:
A. 15phút 23giây               B. 16phút 23giây              C. 16phút 32giây           D. 15phút53giây

Câu 19: Giá trị biểu thức 41,4 × (3,56 + 6,44) = …. Là:
A. 441              B. 414              C. 41,4             D. 4140

Câu 20: Chọn đáp án đúng.
Kết quả của phép tính 4,76 : 0,01 là:
A. 0,0476               B. 0,476             C. 47,6              D. 476

13 4.816
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra định kì cuối năm tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5 để xem.
Toán lớp 5 Xem thêm