Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP. HCM

Trang 1/8 - Mã đề thi 122
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯ
ỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TR
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI
Môn: TOÁN - Khối:12
Năm h
ọc 20
20
202
1
(Đề kiểm tra có 8 trang, gồm 50 câu trắc nghiệm)
Ngày kiểm tra: 30/10/2020
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không tính thời gian phát đề)
Câu 1: Cho hàm số
f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đạt cực đại tại
A.
x 2
. B.
x 3
. C.
x 1
. D.
x 2
.
Câu 2: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau :
Giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) trên [0; 4] là :
A. – 3 B. 2 C. 1. D. – 2
Câu 3: Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng 4 là :
A. 16 B. 4 C.
64
3
D. 64
Câu 4: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau :
Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) trên R bằng
A. 2 B. – 4 C. 3. D. – 1
Câu 5: Cho hình chóp
S.ABCD
có SA vuông góc với (ABCD), đáy
ABCD
là vuông cạnh
a
.
SA 6a
.
Thể tích hình chóp S.ABCD bằng :
A.
3
a
3
B.
3
6a
. C. 3
3
a
D.
3
2a
Câu 6: Cho hàm số
y f x
có tập xác định là R và
x
lim f x


,
x
lim f x 1

. Số tiệm cận ngang
của đồ thị hàm số y = f(x) là
A. 2. B. 0. C. 1 D. 3.
Đ
Ề CHÍNH THỨC
đ
ề:
1
2
2
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/8 - Mã đề thi 122
Câu 7: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương
án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
x
y
-2
2
-1
0
1
A.
2x 5
y
x 1
B.
3 2
y x 3x 1
C.
2x 1
y
x 1
D.
4 2
y x x 1
.
Câu 8: Khối lăng trụ có chiều cao bằng 4, diện tích đáy bằng 6. Thể tích khối lăng trụ này bằng :
A. 8 B. 24 C. 10 D. 12
Câu 9: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:
Số nghiệm thực của phương trình : 2f(x) = 3 là :
A. 3. B. 1. C. 2 D. 4
Câu 10: Cho hàm số f(x) xác định trên R có đồ thị như hình vẽ sau.
Số cực tiểu của hàm số y = f(x) là :
A. 0 B. 1 C. 2. D. 3
Câu 11: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (0;2) B. (1;3) C. (-2;0) D.
(1; )

Câu 12: Khối chóp có chiều cao bằng 3, diện tích đáy bằng 5. Thể tích khối chóp này bằng :
A. 15 B. 5 C. 8 D. 25
Câu 13: Số cạnh của một hình bát diện đều là:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/8 - Mã đề thi 122
A. 12 B. 16 C. 10 D. 8
Câu 14: Cho hàm số y = f(x) xác định trên R có đồ thị như hình sau
Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A. (0; 2) B. (– ∞; – 1) C. (2; 4) D. (– 1; 2)
Câu 15: Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
A. y = – x
3
+ 3x
2
– 2 B. y = – x
4
+ x
2
– 2 C. y = x
4
– x
2
– 2 D. y = x
3
– 3x
2
– 2
Câu 16: Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên
bảng biến thiên như hình dưới đây. Đồ thị
hàm số y = f(x) cắt đường thẳng
y 2020
tại bao nhiêu điểm ?
A.
0
B.
4
C.
2
D.
1
Câu 17: Cho m số
y f (x)
xác định trên
R \ 0
, liên tục trên mỗi khoảng xác định có bảng biến
thiên như sau:
Hỏi đồ thị hàm số trên có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 1 B. 0 C. 2. D. 3.
Câu 18: Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?
A. Bát diện đều. B. Tứ diện đều.
C. Hình lập phương. D. Lăng trụ lục giác đều
Câu 19: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R
A.
2x 1
y
x 3
B. y = x
3
+ 2x C. y = 2x
2
+ 1 D. y = 2x
4
+ x
2
Câu 20: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
f x x 3x
trên đoạn
3;3
bằng
A. 18 B.
2
C.
2
. D.
18
Câu 21: Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) =
11 2x
trên [1; 5] bằng
A. 3. B.
5
. C. 1. D.
11
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP. HCM

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP. HCM vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP. HCM để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề thi có đáp án đi kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP. HCM, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 2.793
Sắp xếp theo
    Toán lớp 12 Xem thêm