Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018 - Đề số 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018 - Đề số 2 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi giữa kì 1 môn Toán cho các em học sinh.

TRƯỜNG TH ………………..………........

Họ và tên:……………………..………........

Lớp 5A……

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN

Năm học: 2017-2018

Thời gian: 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 3,759 có giá trị là:

A. \frac{5}{10} B. \frac{5}{100} C. \frac{5}{1000}

Câu 2: (1 điểm) Điền dấu >, <, = thích hợp vào 

a) 58,90 … 58,9 b) 83,2 … 83,19 c) 7,843 … 7,85 d) 80,6 … 79,6

Câu 3: (1 điểm) Số: “ Hai đơn vị mười bảy phần nghìn” được viết như sau:

A. 2,017 B. 2,17 C. 20,17

Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép tính: \frac{15}{14}\times\frac{7}{13}\times\frac{26}{25}

A. \frac{2}{10} B. \frac{1}{5} C. 0,2

Câu 5: (1 điểm)

a) 3km5m = … km Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 3,5 B. 3,05 C. 3,005

b) 8 tấn 2kg = ….tấn Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 8,2 B. 8,02 C. 8,002

Câu 6: (1 điểm) Một bạn tính: 250 m x 400m= … Kết quả phép tính đó là:

A. 1ha B. 10ha C. 1km2

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: (1 điểm) Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 45,538; 45,835; 45,358; 45,385

………….………………………………………………………………………………

Câu 8: (1 điểm) Tính:

\frac{1}{3}\div\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6}

Câu 9: (1 điểm) Tổng của hai số bằng 1485. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 bên phải số bé thì được số lớn.

Câu 10: (1 điểm) Một bếp ăn chuẩn bị đủ thực phẩm cho 300 người ăn trong 4 ngày. Vì có thêm một số người đến ăn nên số thực phẩm đó chỉ đủ ăn trong 3 ngày. Hỏi số người mới đến là bao nhiêu? (Mức ăn như nhau)

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5

GIỮA HỌC KÌ I - NH 2017–2018

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B 1 điểm

Câu 2:

a) 58,90 = 58,9 0,25 điểm

b) b) 83,2 > 83,19 0,25 điểm

c) c) 7,843 < 7,85 0,25 điểm

d) d) 80,6 >79,6 0,25 điểm

Câu 3: A 1 điểm

Câu 4: Chọn A, hoặc B hoặc C đều đúng nếu chọn cả 3 câu thì ghi 1 điểm

Câu 5:

a) C 0,5 điểm

b) C 0,5 điểm

Câu 6: B 1 điểm

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: 45,835; 45,538; 45,385; 45,358 1 điểm

Câu 8:

\frac{1}{3}\div\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6}

= \frac{1}{3}\times\frac{3}{2}-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6} 0,2 điểm

= \frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6} 0,2 điểm

= \frac{4}{6}-\frac{1}{6} 0,2 điểm

= \frac{3}{6} 0,2 điểm

= \frac{1}{2} 0,2 điểm

Câu 9:

Khi viết số 0 vào bên phải một số thì số đó được gấp lên 10 lần. 0,1 điểm

Theo bài ta có số lớn bằng 10 lần số bé. 0,1 điểm

Ta có sơ đồ: 0,1 điểm

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là 0,1 điểm

10 + 1 = 11 (phần) 0,1 điểm

Số bé là: 0,1 điểm

1485 : 11 = 135 0,1 điểm

Số lớn là: 0,1 điểm

135 x 10 = 1350 0,1 điểm

Đáp số: số lớn: 1350; số bé: 135 0,1 điểm

Câu 10:

Nếu chỉ 1 người ăn thì sẽ dùng hết số thực phẩm đó trong số ngày là: 0,1 điểm

300 x 4 = 1200 (ngày) 0,1 điểm

Số người ăn trong 3 ngày là: 0,2 điểm

1200 : 3 = 400 (người) 0,2 điểm

Số người đến thêm là: 0,2 điểm

400 – 300 = 100 (người) 0,2 điểm

Đáp số: 100 người

Đánh giá bài viết
31 7.534
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm