Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019

3 2.938
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Trêng tiÓu häc…..
Bµi kiÓm tra ®Þnh gi÷a häc Ii
M«n: To¸n Líp 3
Thêi gian: 40 phót (Kh«ng giao ®Ò)
tªn:........................................................
Líp:.............
Trêng TiÓu häc .
Ngµy kiÓm tra: 17/3/2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§Ò bµi:
A. PhÇn tr¾c nghiÖm:
(3®iÓm)
C©u 1: (1®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng
a. 8038 ®äc lµ:
A- T¸m ngh×n ba m¬i t¸m
B- T¸m tr¨m ba m¬i t¸m
C- T¸m ngh×n kh«ng tr¨m ba m¬i t¸m.
b. Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:
A. 9990
B. 9900
C. 9090
D. 9009
c. Trong c¸c sè: 1205 ; 7852 ; 999 ; 8152, lín nhÊt lµ:
A. 1205
B. 7852
C. 999
§iÓm
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
D. 8152
d. BiÓu thøc 180: 3 x 2 gi¸ trÞ lµ:
A. 12
B. 30
C. 120
D. 3
C©u 2 (1®iÓm) Khoanh trßn vµo c c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng
a. §ång bªn chØ mÊy giê?
A. 3 giê 8 phót
B. 4 giê m 18 phót
C. 3 giê 18 phót
D. 3 giê 82 phót
b. Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng, 4 cuốn vở giá:
A. 2400 đồng
B. 4800 đồng
C. 3600 đồng
D: 5000 đồng
C©u3(1®iÓm) Quan s¸t h×nh sau råi ®iÒn ch÷ hoÆc thÝch hîp vµo c chÊm.
A H B
9cm 9cm
§iÓm H ®îc gäi lµ:……………………………… cña ®o¹n th¼ng AB.
§o¹n AB cã ®é dµi lµ:……………………..
II. PhÇn tù luËn: (7®iÓm)
C©u 4: (2®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh:
a) 5735 + 2348
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
b) 9582 - 4667
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
C, 1710 x 5
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
d) 6966: 6
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
C©u 5: (2®iÓm). T×m x?
2548 + x = 5033; 1022: x = 7
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán đã hệ thống các kiến thức gồm các đề thi được chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 3, và các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3.

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
3 2.938
Đề thi giữa kì 2 lớp 3 Xem thêm