Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Bùi Thị Xuân - TT. Huế

Trang 1/2 - Mã đề thi 001
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi
001
I. TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm)
Câu 1: Phương trình
2
2 43
xx m +=
có nghiệm khi và chỉ khi
A.
5m
B.
5
m
C.
5m <
D.
5m >
Câu 2: Tập xác định của hàm số
2
5
x
y
x
+
=
A.
B.
{ }
\1D =
C.
{ }
\5D =
D.
{ }
\2D =
Câu 3: Cho hàm số
2
2 1.yx x
=−−
Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số giảm trên khoảng
(
)
;1−∞
. B. Đồ thị hàm số có trục đối xứng
2x =
C. Đồ thị hàm số nhận
(1; 2)I
làm đỉnh. D. Hàm số tăng trên khoảng
(
)
1; +∞
Câu 4: Tập xác định của hàm số
3
2
1
x
y
x
+
=
A.
( ) ( )
;1 1;D = −∞ +∞
B.
{
}
\1
D
=
C.
D =
D.
Câu 5: Parabol y = x
2
- 2x + 1 có đỉnh là
A.
11
;
24
I



B.
(
)
2;1I
C.
( )
1; 0I
D.
( )
1; 4I
Câu 6: Biết đồ thị hàm số
y ax b
= +
đường thẳng đi qua
(5; 4)K
vuông góc với đường thẳng
4yx= +
.Giá trị của biểu thức
2Aa b= +
bằng
A. 0 B. -2 C. 1 D. -1
Câu 7: Đường thẳng đi qua điểm A(1;2) và song song với đường thẳng
23yx
=−+
có phương trình là
A.
35yx=−+
B.
24yx=−+
C.
24yx=−−
D.
2yx=
Câu 8: Tọa độ giao điểm của
( )
2
:4
Pyx x
=
với đường thẳng
:2dy x=−−
A.
( )
( )
1; 1 , 2; 0MN−−
B.
( ) ( )
1;3, 2;4MN−−
C.
( ) ( )
0; 2 , 2; 4MN−−
D.
( ) ( )
3;1 , 3; 5MN−−
Câu 9: Cho hàm số
( )
2
2 23
khi 2
1
+1 khi 2
x
x
fx
x
xx
+−
=
<
. Khi đó,
( ) ( )
22ff+−
bằng
A.
8
3
B. 6 C. 4 D.
5
3
Câu 10: Xác định hàm số
y ax b= +
, biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm
( )
0;1A
( )
1; 2B
A.
31yx
=
B.
1yx= +
C.
31yx= +
D.
32yx= +
Câu 11: Tập xác định của hàm số
42
11
x
y
xx
=
−− +
A.
(
]
{ }
;2 \ 0D = −∞
B.
[
) { }
2; \ 0D = +∞
C.
[
) { }
2; \ 1D = +∞
D.
(
]
{ }
;2 \ 1D = −∞
Câu 12: Cho hàm số
1yx=
đồ thị đường thẳng
. Đường thẳng
tạo với hai trục tọa độ một
tam giác có diện tích bằng
Trang 2/2 - Mã đề thi 001
A. 2 B.
3
2
C. 1 D.
1
2
Câu 13: Tìm m để parabol
2
2
yx x
=
cắt đường thẳng
ym=
tại 2 điểm phân biệt?
A.
1
m >
B.
0m
>
C.
2m >−
D.
1m >−
Câu 14: Xác định đường thẳng
y ax b= +
, biết hệ số góc bằng
2
và đường thẳng qua
( )
3;1A
A.
25yx
=−−
B.
22yx= +
C.
27yx= +
D.
21yx
=−+
Câu 15: Tập xác định của hàm số
53yx=
A.
D =
B.
5
;
3
D

= −∞

C.
[
)
5;D = +∞
D.
[
)
3; 5
D =
Câu 16: Tập xác định của hàm số
42yxx= ++
A.
[ ]
4; 2D =
B.
[
]
2; 4D
=
C.
D =
D.
[ ]
4; 2D =−−
Câu 17: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?
A.
3
23yx x=
B.
42
23y x xx
=−+
C.
32yx x=++
D.
11yx x= ++
Câu 18: Xác định hàm số bậc hai
2
2y x bx c= ++
, biết đồ thị của qua điểm
( )
0; 4M
trục đối
xứng
1x
=
A.
2
24y xx= ++
B.
2
2 43yx x= +−
C.
2
2 34yx x
= −+
D.
2
2 44yx x= −+
Câu 19: Với giá trị nào của m thì hàm số y = ( 2 + m)x + m 2 nghịch biến trên
?
A.
04m≤≤
B.
4m
C.
23m≤≤
D. m < - 2
Câu 20: Tìm m để đồ thị hàm số
( )
1 32ym xm=−+−
đi qua điểm
( )
2; 2A
?
A.
2m =
B.
0m =
C.
2m
=
D.
1
m =
Câu 21: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
23y xx= +−
A.
2
B.
3
C.
25
8
D.
21
8
Câu 22: Cho hàm số
2
2 63yx x= ++
có đồ thị (P). Trục đối xứng của (P) là
A.
3
2
x =
B.
3
2
y =
C.
3
x =
D.
3y =
Câu 23: Giá trị a, b để đồ thị hàm số
y ax b= +
đi qua hai điểm
( ) ( )
A 0; 3 ; B 1; 5−−
A.
a 2; b 3
= =
B.
a 2; b 3= =
C.
a 1; b 4= =
D.
a 8; b 3=−=
Câu 24: Xác định m để 3 đường thẳng
12 = xy
, y = x + 3 và
( )
17y m xm= + +−
đồng quy?
A.
2
3
=m
B.
2m =
C.
2
m =
D.
2
1
=m
II. TỰ LUẬN: (2,0 điểm)
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
2
43=−+ yx x
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
SỞ GD -ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài 45 phút
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
(Đáp án này gồm 02 trang)
I.TRẮC NGHIỆM: ( 8 đ)
made
cauhoi
dapan
made
cauhoi
dapan
made
cauhoi
dapan
made
cauhoi
dapan
1
1
A
2
1
D
3
1
C
4
1
B
1
2
C
2
2
C
3
2
C
4
2
B
1
3
B
2
3
C
3
3
B
4
3
B
1
4
A
2
4
B
3
4
C
4
4
D
1
5
C
2
5
A
3
5
A
4
5
C
1
6
C
2
6
C
3
6
B
4
6
C
1
7
B
2
7
B
3
7
D
4
7
C
1
8
B
2
8
D
3
8
A
4
8
A
1
9
B
2
9
A
3
9
B
4
9
A
1
10
B
2
10
C
3
10
C
4
10
D
1
11
A
2
11
C
3
11
A
4
11
A
1
12
D
2
12
A
3
12
B
4
12
B
1
13
D
2
13
B
3
13
D
4
13
C
1
14
A
2
14
B
3
14
C
4
14
A
1
15
B
2
15
A
3
15
C
4
15
C
1
16
A
2
16
D
3
16
D
4
16
B
1
17
D
2
17
D
3
17
B
4
17
A
1
18
D
2
18
D
3
18
A
4
18
D
1
19
D
2
19
C
3
19
B
4
19
A
1
20
C
2
20
B
3
20
D
4
20
D
1
21
C
2
21
A
3
21
D
4
21
B
1
22
A
2
22
D
3
22
A
4
22
C
1
23
D
2
23
B
3
23
D
4
23
D
1
24
C
2
24
A
3
24
A
4
24
D
II.TỰ LUẬN: ( 2 Đ)
Đề 1: (Mã đề 001 và 003)
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
2
43=−+ yx x
CÂU
Ý
NỘI DUNG
ĐIỂM
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
2
43=−+ yx x
2.0 đ
TXĐ: D=R
0.25
Tọa độ đỉnh: I(2;1)
0. 5
Trục đối xứng:x = 2
0.25
Bảng biến thiên
x
-
2 +
y
1
-
-
Đồ thị: -Giao điểm với trục Oy: C(0;-3)
- Giao điểm với trục Ox: A(1;0), B(3;0). Khi x= 4; y = -3
0. 5
0.25

Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Bùi Thị Xuân - TT. Huế. Tài liệu gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài toán tự luận, thời gian 45 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 916
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm