Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo.

Câu 1. Các sách báo nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925?

A. “An Nam trẻ”, “Người cùng khổ”, “Nhân đạo”.

B. “Người cùng khổ”, “Tiếng chuông rè”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường kách mệnh”, “Nhân đạo”.

C. “Người cùng khổ”, Nhân đạo”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”.

D. “An Nam trẻ” , “Người cùng khổ”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường Kách mệnh”.

Câu 2. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 - 1941) chủ trương hoàn thành cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng tư sản dân quyền.

B. Cách mạng giải phóng dân tộc.

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 3. Nội dung nào dưới đây là hệ quả của toàn cầu hóa?

A. Giải quyết triệt để những bất công xã hội.

B. Kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.

C. Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế.

D. Giải quyết căn bản sự phân hóa giàu nghèo.

Câu 4. I. Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công

A. hành trình chinh phục Mặt Trăng.

B. chuyến bay vòng quanh Trái Đất.

C. hành trình khám phá sao Hỏa.

D. kế hoạch thám hiểm sao Mộc.

Câu 5. Nội dung nào dưới đây là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.

B. Xác định phương pháp đấu tranh.

C. Xác định giai cấp lãnh đạo.

D. Đề ra phương hướng chiến lược.

Câu 6. Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của Đường lối chung tại Đại hội 12 (9/1982) là

A. lấy đổi mới chính trị làm trung tâm.

B. đổi mới chính trị là nền tảng, là khâu đột phá để đẩy mạnh đổi mới kinh tế.

C. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

D. đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị được tiến hành đồng thời.

Câu 7. Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?

A. Tiểu thương.

B. Nông dân.

C. Tiểu tư sản.

D. Thợ thủ công.

Câu 8. So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU) có điểm khác biệt gì?

A. Hợp tác, giúp đỡ các nước trong khu vực phát triển kinh tế.

B. Hạn chế sự can thiệp và chi phối của các cường quốc.

C. Quá trình hợp tác, mở rộng thành viên diễn ra khá lâu dài.

D. Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực.

Câu 9. Con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong những năm 20 của thế kỷ XX) khác biệt hoàn toàn với các con đường cứu nước trước đó về

A. đối tượng cách mạng.

B. mục tiêu trước mắt.

C. lực lượng cách mạng.

D. khuynh hướng chính trị.

Câu 10. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập một đảng duy nhất lấy tên là

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Đảng Lao động Việt Nam.

D. Đảng Dân chủ Việt Nam.

Câu 11. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 - 2 - 1930 là kết quả tất yếu của

A. cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

B. phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1919 - 1926.

C. phong trào công nhân trong những năm 1919 - 1925.

D. phong trào công nhân trong những năm 1925 - 1927.

Câu 12. Xét về bản chất, toàn cầu hoá là

A. sự tăng trưởng, sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn trên toàn cầu.

B. sự tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, tác động, phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước.

C. sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại giữa các quốc gia trên thế giới.

D. sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế và khu vực.

Câu 13. Mục tiêu nào của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Khống chế, chi phối các nước Tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

B. Ra sức truy quét, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.

C. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.

D. Khẳng định sức mạnh tuyệt đối của quân đội Mĩ trên toàn cầu.

Câu 14. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, ở châu Âu, miền Đông Đức sẽ do quân đội nào chiếm đóng?

A. Quân đội Pháp.

B. Quân đội Liên Xô.

C. Quân đội Anh.

D. Quân đội Mĩ.

Câu 15. Từ năm 1952 đến năm 1960, tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào?

A. Phát triển xen lẫn suy thoái.

B. Có bước phát triển nhanh.

C. Cơ bản được phục hồi.

D. Bước đầu suy thoái.

Câu 16. Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đạt được kết quả nào dưới đây?

A. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực.

B. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

C. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.

D. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.

Câu 17. Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào?

A. Liên kết khu vực.

B. Đa cực, nhiều trung tâm.

C. Toàn cầu hóa.

D. Hòa hoãn Đông - Tây.

Câu 18. Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) khi

A. cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.

B. thế giới tư bản đang lâm vào khủng hoảng thừa.

C. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã.

D. kinh tế các nước tư bản đang trên đà phát triển.

Câu 19. Những tỉnh nào dưới đây giành chính quyền sớm nhất trong cả nước?

A. Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh.

B. Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh.

C. Bắc Thái, Hải Dương, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh.

D. Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, Nam Định. Câu 20. Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là

Câu 20. Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là

A. hạn chế sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế.

B. kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.

C. tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.

D. hạn chế sự tăng trưởng kinh tế.

Câu 21. Yếu tố nào không phải là nguyên nhân trong sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ đã có sự điều chỉnh về cơ cấu sản xuất, đổi mới kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động.

B. Vai trò của Nhà nước trong việc hoạch định chính sách và điều tiết nền kinh tế.

C. Chính sách Kinh tế mới của Tổng thống Mĩ Ru-giơ-ven đã phát huy tác dụng trên thực tế.

D. Các tập đoàn tư bản lũng đoạn Mĩ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn, có hiệu quả cả trong và ngoài nước.

Câu 22. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là một cuộc cách mạng

A. không mang tính bạo lực.

B. có tính dân chủ điển hình.

C. chỉ mang tính chất dân tộc.

D. không mang tính cải lương.

Câu 23. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?

A. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

B. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Hợp nhất ba tổ chức Cộng sản.

Câu 24. Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ khi Chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000?

A. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới.

B. Các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp.

C. Các quốc gia đều tập trung lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.

D. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế.

Câu 25. Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây?

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

B. Đưa con người lên thám hiểm Mặt Trăng.

C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

D. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông.

Câu 26. Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Tây Âu trở thành

A. trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới.

B. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

C. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

D. liên minh kinh tế - tài chính - quân sự lớn nhất thế giới.

Câu 27. Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?

A. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922).

B. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926).

C. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn ngăn tàu chiến Pháp đi đàn áp cách mạng ở Trung Quốc (8 - 1925).

D. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922).

Câu 28. Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

B. Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương.

C. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

D. Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.

Câu 29. Sự kiện nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923 - 1924?

A. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

B. Viết "Bản án chế độ thực dân Pháp".

C. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.

Câu 30. Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của

A. Liên minh châu Âu.

B. ASEAN.

C. Liên hợp quốc.

D. Hội nghị I-an-ta.

Câu 31. Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 được biểu hiện ở chỗ

A. không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp.

B. lần đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính đảng.

C. diễn ra trên quy mô rộng lớn chưa từng thấy.

D. hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.

Câu 32. Một trong những ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là

A. buộc thực dân Pháp nhượng bộ tất cả các yêu sách dân chủ.

B. giúp cán bộ, đảng viên được rèn luyện và trưởng thành.

C. bước đầu khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.

D. bước đầu hình thành trên thực tế liên minh công nông.

Câu 33. Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX là gì?

A. Hai siêu cường Xô - Mỹ đối đầu gay gắt.

B. Hai siêu cường Xô - Mỹ đối thoại, hợp tác.

C. Hòa bình, hợp tác trở thành xu thế chủ đạo.

D. Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo.

Câu 34. Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền.

B. Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng.

C. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

D. Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp.

Câu 35. Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi

A. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc.

B. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.

C. thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.

D. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.

Câu 36. Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho Cách mạng Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18 - 6 - 1919).

B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

C. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925).

D. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12 - 1920).

Câu 37. Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1941 - 1945), một trong những nhiệm vụ cấp bách của Đảng Cộng sản Đông Dương là vận động quần chúng tham gia

A. các Hội Phản đế.

B. các Ủy ban hành động.

C. Mặt trận Việt Minh.

D. Hội Liên Việt.

Câu 38. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tháng 12 - 1944), Hồ Chí Minh viết: “Vì cuộc kháng chiến của ta là kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân…” . (Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3, NXB. Chính trị quốc gia, H., 2011, tr. 3) Trong bối cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam lúc đó, câu trích trên thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về

A. khởi nghĩa toàn dân.

B. tuyên truyền toàn dân.

C. quân đội nhân dân.

D. quốc phòng toàn dân.

Câu 39. Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào

A. hội nhập quốc tế.

B. phát triển kinh tế.

C. phát triển quốc phòng.

D. ổn định chính trị.

Câu 40. Yếu tố nào dưới đây tác động đến việc các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực trong nửa sau thế kỷ XX?

A. Sự phát triển của cách mạng khoa học - kỹ thuật.

B. Chủ nghĩa khủng bố, li khai xuất hiện.

C. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.

D. Các nước lớn chi phối quan hệ quốc tế.

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

B

C

B

A

C

B

D

D

B

A

B

A

B

B

B

A

A

A

C

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

C

D

A

D

C

C

C

B

A

C

A

B

A

A

B

B

C

A

B

A

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 12 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 12 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 4.663
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm