Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
QUNG NAM
04 trang)
KI M TRA H C KÌ I NĂM H C 2018 2019
Môn: SINH HC - LP 12
Thi gian: 45 phút
(không tính thi gian giao đ)
Câu 1.
Bằng cách nào sau đây người ta có th to ra mt ging cây mi cha đặc điểm di truyền
ca hai loài khác nhau?
A.
Gây đột biến đa bi.
B.
Nuôi cấy mô.
C.
Lai tế bào sinh dưỡng.
D.
Nuôi cy ht phn.
Câu 2.
người, tính trạng máu khó đông do alen lặn h trên NST X qui định, alen H qui định
máu đông bình thường. một gia đình bố và m đều không b bnh mang kiu gen: X
H
Y x
X
H
X
h
. Cho biết không phát sinh đột biến mi. Nhận xét nào sau đây
sai
khi nói v các con ca
cp v chồng này?
A.
Con gái có th nhn giao t X
H
hoc X
h
ca m.
B.
Con trai b bệnh đã nhận giao t X
h
ca m.
C.
Con trai không b bnh đã nhận giao t X
H
ca b.
D.
Tt c con gái của gia đình này đều không b bnh.
Câu 3.
Nội dung nào sau đây đúng về th tam bi?
A.
Th tam bội được nh thành do s kết hp gia giao t (n + 1) và n.
B.
Trong tế bào sinh dưỡng, mi cp nhim sc th đều có 3 nhim sc th.
C.
Trong tế bào sinh dưỡng, ch có mt cp nhim sc th nào đó có 3 nhiễm sc th.
D.
Th tam bội được hình thành do sự kết hp gia 2 giao t 2n.
Câu 4.
Theo thuyết thì thành phần kiểu gen của qun th cây t th phn qua các thế h s
thay đổi theo hướng
A.
gim dn tn s kiu gen dị hp và kiểu gen đồng hp.
B.
tăng dần tn s kiểu gen dị hp và kiểu gen đồng hp.
C.
gim dn tn s kiu gen đồng hợp , tăng dn tn s kiểu gen dị hp.
D.
tăng dần tn s kiểu gen đồng hp, gim dn tn s kiểu gen d hp.
Câu 5.
Phát biểu nào sau đây
sai
khi nói v mc phn ng?
A.
Mc phn ứng không di truyền được.
B.
Tính trng chất lượng thường có mc phn ng hp.
C.
Mc phn ứng di truyền được.
D.
Tính trng s ợng thường có mc phn ng rng.
Câu 6.
Biện pháp nào sau đây có thể bo v vốn gen của loài người?
A.
S dng các bin pháp tránh thai.
B.
Tư vấn di truyền và sàng lọc trước khi sinh.
C.
Chăm sóc trẻ tt nguyn.
D.
Xác định gii tính sm đ sàng lọc trước khi sinh.
Câu 7.
Trong thuật chuyển gen, người ta thường chn th truyền có các du chun hoc các
gen đánh dấu để
A.
tạo điều kiện cho gen đã ghép đưc biu hin.
B.
to ADN tái t hợp được d dàng.
C.
nhn biết được tế bào nào đã nhận đưc ADN tái t hp.
D.
đưa ADN tái tổ hp vào trong tế bào nhn.
Câu 8.
Khi nghiên cu biến d rui gim, Moocgan nhn thấy gen qui định cánh cụt đồng thi
qui định mt s tính trạng khác: đốt thân ngắn, lông cứng hơn, trứng đ ít …, đây là hiện tượng
ĐỀ CHÍNH THC
MÃ ĐỀ: 401
A.
tương tác bổ sung.
B.
tương tác cộng gp.
C.
di truyền liên kết.
D.
tác động đa hiệu của gen.
Câu 9.
Trong k thuật chuyển gen, thể truyền có th
A.
plasmit.
B.
nm đơn bào.
C.
động vt nguyên sinh.
D.
vi khun E.coli.
Câu 10.
Trên phân tử mARN, b 3 kết thúc có vai trò
A.
mã hóa axit amin mêtiônin.
B.
làm tín hiu kết thúc dịch mã.
C.
làm tín hiu kết thúc phiên mã.
D.
mã hóa axit amin foocmin mêtiônin.
Câu 11.
Nhng loại enzim nào sau đây được s dụng trong kĩ thuật to ADN tái t hp?
A.
Amilazaligaza.
B.
Restrictaza và ligaza.
C.
ADN - pôlimeraza và amilaza.
D.
ARN - pôlimeraza và ligaza.
Câu 12.
Theo thuyết, thể mang kiểu gen: AaX
B
Y giảm phân bình thường cho bao nhiêu
loi giao t sau đây?
(1) Aa (2) aX
B
(3) AY (4) X
B
Y (5) AA (6) AX
B
A.
5.
B.
3.
C.
6.
D.
4.
Câu 13.
Nội dung nào sau đây đúng khi nói về cơ chế nhân đôi ADN?
A.
Enzim ADN - pôlimerara xúc tác hình thành mạch đơn mới theo chiều 3
'
5
'
.
B.
Các nuclêôtit của môi trường ni bào liên kết vi nuclêôtit ca mạch khuôn theo nguyên
tc b sung (T -
U, G - X).
C.
Các nuclêôtit của môi trưng ni bào liên kết vi nuclêôtit ca mạch khuôn không theo
nguyên tắc b sung (A - T, G - X).
D.
Enzim ADN - pôlimerara xúc tác hình thành mạch đơn mới theo chiều 5'
3'.
Câu 14.
Trt t nào sau đây đúng khi nói về các mc xon trong cấu trúc siêu hiển vi ca nhim
sc th sinh vật nhân thực?
A.
Nuclêôxôm
si nhim sc
ng siêu xon
sợi cơ bản
crômatit.
B.
Nuclêôxôm
sợi cơ bản
si nhim sc
ng siêu xon
crômatit.
C.
Nuclêôxôm
sợi cơ bản
si nhim sc
crômatit
ng siêu xon.
D.
Nuclêôxôm
si nhim sc
sợi cơ bản
ng siêu xon
crômatit.
Câu 15.
y hoa phấn, tính trạng màu lá do gen trong tế bào chất qui định. phép lai thuận: ♀
lá xanh x đốmF
1
: 100% y xanh. Phép lai nghịch: ♂ lá xanh x đốm s cho F
1
kiểu hình nào sau đây?
A.
100% cây lá xanh.
B.
75% lá xanh: 25% lá đốm.
C.
75% lá đốm: 25% lá xanh.
D.
100% cây lá đốm.
Câu 16.
Hiện tượng liên kết gen hoàn toàn
không
có đặc điểm nào sau đây?
A.
Hạn chế s xut hin biến d t hp.
B.
To điu kin cho các gen quý trên các NST trong cp tương đng t hp vi nhau.
C.
Các gen trên cùng mt NST có hiện tượng di truyền cùng nhau.
D.
Đảm bo s di truyền bn vng của nhóm gen liên kết.
Câu 17.
người, bệnh hay hội chng bệnh nào sau đây liên quan đến đột biến nhim sc th?
A.
Phêninkêto niu.
B.
Máu khó đông.
C.
Thiếu máu hng cầu hình liềm.
D.
Đao.
Câu 18.
Trong cơ chế phiên mã, enzim ARN polimeraza có vai trò
A.
làm gen tháo xoắn đ l ra mạch mã gốc.
B.
tng hợp mARN theo chiều 3
'
5
'
.
C.
tng hợp ADN theo chiều 3
'
5
'
.
D.
nối các đoạn Okazaki.
Câu 19.
th kiu gen nào sau đây là cơ th có kiu gen đng hp v tt c c cp gen đang xét?
A.
AABbDD.
B.
aaBBDd.
C.
AAbbDD.
D.
AaBbDd.
Câu 20.
Đột biến điểm gm các dạng nào sau đây?
A.
Mất, thêm, thay thế mt cp nhim sc th
.
B.
Mất, thêm, thay thế mt cp nuclêôtit.
C.
Mất, thêm, thay thế nhiu cp nhim sc th.
D.
Mất, thêm, thay thế nhiu cp nuclêôtit.
Câu 21.
Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có mt loi kiểu gen?
A.
AA × Aa.
B.
AA × aa.
C.
Aa × aa.
D.
Aa × Aa.
Câu 22.
Trong chế hoạt động ca ôperôn Lac, prôtêin c chế liên kết vi b phn nào sau
đây?
A.
Gen điu hòa.
B.
Gen cu trúc.
C.
Vùng vn hành.
D.
Vùng khi đng.
Câu 23.
Dạng đột biến nào sau đây làm mất đi một đoạn nào đó của nhim sc th?
A.
Chuyển đoạn trên mt nhim sc th.
B.
Mất đoạn nhim sc th.
C.
Lặp đoạn nhim sc th.
D.
Đảo đoạn nhim sc th.
Câu 24.
Mt qun th thc vt t th phn có cấu trúc di truyền: 0, 25AA + 0,2Aa + 0,55aa = 1.
Theo lý thuyết tn s ơng đối của alen A và a trong quần th ln lượt là
A.
0,45 và 0,55.
B.
0,25 và 0,75.
C.
0,5 và 0,5.
D.
0,35 và 0,65.
Câu 25.
Cho biết quá trình giảm phân xảy ra bình thưng và không xy ra đt biến gen, theo
thuyết, cơ thể có kiểu gen và tần s hoán v nào sau đây đã tạo ra loi giao t AB = 38%?
A.
( f=12%).
B.
( f=24%).
C.
( f=12%).
D.
( f=24%).
Câu 26.
Xét một gen hai alen A a của mt qun th ngu phối đang trạng thái cân bằng
di truyền, alen A có tần s là 0,7. Theo lý thuyết, thành phn kiểu gen của qun th
A.
0,09AA + 0,49Aa + 0,42aa = 1.
B.
0,49 AA + 0,09Aa + 0,42aa = 1.
C.
0,49AA + 0,42 Aa + 0,09aa = 1.
D.
0,09 AA + 0,42 Aa + 0,49 aa = 1.
Câu 27.
Khi thc hiện quá trình nhân đôi một ln của gen D, đã cần s nuclêôtit môi trường
cung cp đ lp ghép b sung vi mạch 1 150 A, 500 G, 400 X, 300 T. Theo thuyết, s
nuclêôtit mi loi trên mch 1 của gen D bằng bao nhiêu?
A.
T=300, X=400, A=150, G=500.
B.
A=300, G=400, T=150, X=500.
C.
A=400, X=500, T=300, G=150.
D.
T=400, G=500, A=300, X=150.
Câu 28.
Mt loài có b nhim sc th 2n = 10, bao nhiêu loi th ba nhim có th được hình
thành?
A.
6.
B.
5.
C.
30.
D.
11.
Câu 29.
Ph h dưới đây mô tả s di truyền mt bnh người

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 12 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 12 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.363
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm