Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu

Trang 1/4 - Mã đề 001
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN: TOÁN LỚP 12
TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU Năm học: 2018-2019
----------------------- ------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi có 04 trang)
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (40 câu - 8,0 điểm - 70 phút)
Câu 1: Cho
22
log 3 ; log 7ab
. Hãy biểu diễn
2
log 2016
theo
a
.b
A.
2
log 2016 2 2 3 .ab
B.
2
log 2016 5 2 .ab
C.
2
log 2016 5 3 2 .ab
D.
2
log 2016 2 3 2 .ab
Câu 2: Cho hàm số
có bảng biến thiên như vẽ
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
3;5 .
B.
1;5 .
C.
1;1 .
D.
1;3 .
Câu 3: Hàm số
4
2
4
2
x
yx
đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
A.
( 1;1).
B.
( ;1).
C.
(1; ).
D.
( ; 1).
Câu 4: Giá trị cực đại
CĐ
y
của hàm số
2
1
1
xx
y
x

bằng
A.
B.
3.
CĐ
y
C.
D.
1.
CĐ
y
Câu 5: Tập xác định của hàm số
9
2
5y x x

A.
5; .D
B.
0;5 .D
C.
.DR
D.
\ 0;5 .DR
Câu 6: Một hình trụ thiết diện qua trục một hình vuông cạnh bằng
.a
Diện tích xung quanh của
hình trụ đó bằng
A.
2
.Sa
B.
2
.
2
a
S
C.
2
2.Sa
D.
2
2.Sa
Câu 7: Số điểm cực trị của hàm số
32
3 4 5y x x x
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
0.
Câu 8: Cho hình nón đỉnh
S
có đáy là đường tròn tâm
,O
bán kính
;R
.SO h
Độ dài đường sinh của hình
nón bằng
A.
22
.hR
B.
22
.hR
C.
22
2.hR
D.
22
2.hR
Câu 9: Cho
a
là số thực dương khác 1. Tính
log .
a
Pa
A.
1
.
2
P
B.
2.P 
C.
2.P
D.
0.P
Câu 10: Rút gọn biểu thức
1
6
3
.P a a
với
0.a
Mã đề 001
Trang 2/4 - Mã đề 001
A.
2
9
.Pa
B.
1
8
.Pa
C.
2
.Pa
D.
.Pa
Câu 11: Xác định số giao điểm của hai đường cong (C):
32
23y x x x
và (P):
2
1y x x
.
A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 12: Cho hình chóp
S.ABC
tam giác
ABC
vuông tại
A
,
,2AB a AC a
.
SA
vuông góc với mặt
phẳng
ABC
3.SA a
Tính thể tích
V
của khối chóp
..S ABC
A.
3
3.Va
B.
3
23
3
Va
. C.
3
3
.
3
Va
D.
3
3
.
4
Va
Câu 13: Cho khối chóp đáy hình vuông cạnh
a
chiều cao bằng
4a
. Thể tích của khối chóp đã cho
bằng
A.
3
4
.
3
a
B.
3
4.a
C.
3
16 .a
D.
3
16
.
3
a
Câu 14: Tập nghiệm S của bất phương trình
2
2
1
20
2
xx

A.
1.S
B.
.S 
C.
\ 1 .S
D.
.S
Câu 15: Giá trị nhỏ nhất của hàm s
21
1
x
y
x
trên đoạn
2;3
bằng:
A.
3.
B.
3
.
4
C.
7
.
2
D.
5.
Câu 16: Tiệm cân đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
21
x
y
x
lần lượt có phương trình
A.
11
;.
22
xy
B.
11
;.
22
xy
C.
11
;.
22
xy
D.
11
;.
22
xy
Câu 17: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được
liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
3
31y x x
. B.
32
31y x x
.
C.
3
31y x x
. D.
32
31y x x
.
Câu 18: Thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều cạnh đáy bằng
a
cạnh bên bằng
3a
A.
3
3
.
4
Va
B.
3
33
.
4
Va
C.
3
3
.
6
Va
D.
3
3Va
.
Câu 19: Đường thẳng
2y
là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào dưới đây?
A.
2
.
12
x
y
x
B.
2
.
2
y
x
C.
22
.
2
x
y
x
D.
23
.
2
x
y
x

Câu 20: Cho hàm số
2
3
y
x
đồ thị (C). Tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận (tâm đối xứng) của
(C) là
A.
2;3I
. B.
3; 2I
. C.
3;2I
. D.
3;0I
.
Câu 21: Đường cong trong hình bên đồ thị của hàm số
42
22y x x
. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình
42
21x x m
có 4 nghiệm phân biệt.
A.
3m 
.
B.
21m
.
C.
2m 
. D.
32m
.
-2
-1
1
2
-3
-2
-1
1
2
x
y
0
-2
-1
1
2
-3
-2
-1
1
x
y
0
Trang 3/4 - Mã đề 001
Câu 22: Số nghiệm của phương trình
2
2
log 1xx
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D. 3.
Câu 23: Cho hàm số
32
3 3 2y x x x
đồ thị (C). Tìm phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao
điểm của (C) với trục tung.
A.
36yx
. B.
3.yx
C.
32yx
. D.
2y
.
Câu 24: Tập nghiệm S của bất phương trình
log 1x
là:
A.
;10 .S
B.
0;10 .S
C.
;1 .S 
D.
10; .S
Câu 25: Tập nghiệm của phương trình
2
1
2 32
x
A.
B.
C.
2.S
D.
.S 
Câu 26: Thể tích của khối hộp chữ nhật
ABCD.A'B'C'D'
các cạnh
AB = 3;AD = 4;
5AA'
A.
10.V
B.
20.V
C.
30.V
D.
60.V
Câu 27: Ông A vay dài hạn ngân hàng 300 triệu, với lãi suất 12% năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng
theo cách: Sau đúng một năm kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng
một năm, số tiền hoàn ở mỗi lần là như nhau và trả hết nợ sau đúng 4 năm kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó,
số tiền m ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân
hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.
A.
4
4
36 1,12
1,12 1
m
(triệu đồng). B.
2
36.(1,12)m
(triệu đồng).
C.
3
3
36 1,12 1
1,12
m
(triệu đồng). D.
4
4
300 1,12
1,12 1
m
(triệu đồng).
Câu 28: Cho hình lập phương
. ' ' ' 'ABCDA B C D
cạnh
a
,
M
điểm thuộc cạnh
''AD
sao cho
'MD x
0.xa
Mặt phẳng
'MBC
cắt
'AA
tại
N
. Tìm
x
để thể tích của khối lập phương đã cho gấp ba lần
thể tích khối đa diện
'. ' 'MNA C BB
.
A.
51
.
2
xa
B.
33
.
2
xa
C.
1
.
3
xa
D.
35
.
2
xa
Câu 29: Cho hình chóp
S.ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
, tam giác
SAB
cân tại
S
nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đáy.
SC
tạo với đáy một góc bằng
0
60
. Tính thể tích
V
của khối chóp
A.
3
15
.
2
Va
B.
3
15
.
6
Va
C.
3
5
6
Va
. D.
3
5
.
2
Va
Câu 30: Tập tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình
2
4 2 .6 3 .9 0
x x x
mm
hai
nghiệm phân biệt
12
,xx
thỏa
12
0.xx
A.
2.
B.
0.
C.
.
D.
2.
Câu 31: Cho tứ diện ABCD biết
BA BC BD AC a
, AD =
2a
, hai mặt phẳng (ACD) (BCD)
vuông góc nhau. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD bằng
A.
2
4.a
B.
2
3.a
C.
2
3
.
4
a
D.
2
.a
Câu 32: Cho mặt cầum
,O
bán nh
.R
Hình trụ
()H
có n kính đáy
r
nội tiếp mặt cầu. Thể tích khối tr
được tạo nên bi (H) thtích lớn nhất khi
r
bằng
A.
3.rR
B.
2
.
2
R
r
C.
6.rR
D.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
10 2.103
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm