Đề thi học kì 1 Toán 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020 – 2021

Trang 1/6 - Mã đề 198
SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
(Đề có 6 trang)
KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề có 50 câu)
Câu 1: Bất phương trình
x2 x2 x
2.5 5.2 133. 10
++
+≤
có tập nghiệm là
[ ]
S a;b
=
thì
b 2a
bằng
A.
16
.
B.
12
.
C.
6
.
D.
10
.
Câu 2: Cho hàm số
có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
a 0, b 0, c 0, d 0<><>
.
B.
a 0, b 0, c 0, d 0>><>
.
C.
a 0, b 0, c 0, d 0
<<<>
.
D.
a 0, b 0, c 0, d 0
<>><
.
Câu 3: Cho hàm số
( )
fx
đạo hàm
( )
( )
( )
3
1 4,
f x xx x x
= + ∀∈
. Số điểm cc đại của hàm
số đã cho là
A.
3
. B.
2
. C.
1
. D.
4
.
Câu 4: Cho đồ thị sau.
Hỏi hàm số nào sau đây có đồ thị ở hình trên.
A.
32
y x 3x 1
=−+ +
. B.
32
y x 3x 1=−− +
. C.
32
y x 3x 1=++
. D.
32
y x 3x 1
=−+
.
Câu 5: Tìm
M
m
lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nh nhất của hàm số
32
y x 3x 9x 35= −+
trên đoạn
[ ]
4; 4
A.
M 40;m 8= =
. B.
M 41;m 40=−=
. C.
M 15;m 8= =
. D.
M 40;m 41= =
.
Câu 6: Hàm số
( )
32
1
y x mx m 6 x 2m 1
3
= + ++
đồng biến trên
khi
A.
m3
. B.
1m4−≤
. C.
m2
. D.
2m3−≤ ≤
.
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
( )
3
f x x 30x
=
trên đoạn
[ ]
2;9
bằng
A.
63
. B.
52
. C.
20 10
. D.
20 10
.
Câu 8: Cho hàm số
( )
fx
có bảng biến thiên như sau.
Mã đề 198
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/
Trang 2/6 - Mã đề 198
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A.
2
. B.
2
. C.
3
. D.
3
.
Câu 9: Một hình nón đường sinh bằng 5a bán kính đáy bằng 4a. Thể tích của khối nón
bằng:
A.
3
5aπ
. B.
3
15 aπ
.
C.
3
9aπ
.
D.
3
16 aπ
.
Câu 10: Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục của ta được thiết diện một tam giác
đều cạnh bằng a. Tính thể tích của khối nón tương ứng.
A.
3
3a
8
π
. B.
3
2 3a
9
π
. C.
3
3a
π
. D.
3
3a
24
π
.
Câu 11: Cho hàm s
32
y 2x 3x 2=−+ +
. Khẳng định nào sau đây là đúng về tính đơn điệu của
hàm số
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
;1
−∞
( )
0; +∞
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(
)
0;1
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
;0−∞
( )
1; +∞
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
;0−∞
.
Câu 12: Cho khối lăng trụ đứng tam giác
ABC
.
AB’C
đáy một tam giác vuông cân tại
A
,
AC AB 2a
= =
góc giữa
AC’
mặt phẳng
( )
ABC
bằng
30°
. Thể tích khối lăng trụ
ABC
.
AB’C
A.
4a 3
3
. B.
3
4a 3
3
. C.
3
2a 3
3
. D.
2
4a 3
3
.
Câu 13: Phương trình
3
log (3x 2) 3−=
có nghiệm là
A.
29
x
3
=
.
B.
25
x
3
=
.
C.
11
x
3
=
.
D.
x 87=
.
Câu 14: Cho hàm số
( )
fx
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây.
A.
( )
1;1
. B.
( )
0;1
. C.
( )
2; +∞
. D.
(
)
1; +∞
.
Câu 15: Cho hình chóp
S.ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
A
,
AB a=
,
AC a 3
=
. Tam
giác
SBC
đều nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Tính khoảng cách từ
B
đến mặt phẳng
( )
SAC
.
A.
2a 39
13
. B.
a3
V
2
=
.
C.
a 39
13
. D.
a
.
Câu 16: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng
B
và chiều cao bằng
h
A.
1
V Bh
3
=
.
B.
V Bh=
.
C.
4
V Bh
3
=
.
D.
1
V Bh
2
=
.
Câu 17: Khối đa diện đều loại {4;3} có số đỉnh là
A. 10. B. 6. C. 4. D. 8.
Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có tam giác
ABC
vuông tại
A
,
AB a=
,
AC 2a=
, SA vuông góc
với đáy và
SA 3a=
. Thể tích khối chóp S.ABC bằng
A.
3
3a
. B.
3
6a
. C.
3
a
. D.
3
2a
.
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/
Trang 3/6 - Mã đề 198
Câu 19: Đồ thị hàm số
2x 1
y
x1
+
=
đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang
A.
x 2; y 1= =
. B.
x 1; y 2
=−=
. C.
x 1; y 2= =
. D.
x 1; y 2= =
.
Câu 20: Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy
r4
=
và chiều cao
h 42=
.
A.
V 64 2
= π
. B.
V 128= π
. C.
V 32= π
. D.
V 32 2
= π
.
Câu 21: Tập nghiệm của bất phương trình:
( ) ( )
22
2log x 1 log 5 x 1−≤ +
A.
(
]
1; 3
.
B.
( )
1; 5
.
C.
[ ]
3; 3
.
D.
[ ]
3; 5
.
Câu 22: Số
7
5
3
2222
được viết dưới dạng lũy thừa là
A.
1
210
2
.
B.
3
70
2
.
C.
13
70
2
.
D.
247
210
2
.
Câu 23: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
4
yx
x
= +
trên khoảng
( )
0; +∞
.
A. 4. B. -4. C. 2. D. -2.
Câu 24: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
2x
yxe= +
trên đoạn
[ ]
0;1
.
A. 1. B.
2
e1+
. C.
2
e
. D.
2e
.
Câu 25: Thể tích khối nón có bán kính đáy r và chiều cao h bằng
A.
2
rh
3
π
. B.
2
2
rh
3
π
. C.
2
1
rh
3
π
. D.
2
rh
π
.
Câu 26: Cho hình chóp
S.ABCD
có đáy
ABCD
là hình thoi cạnh
a
,
ABC 60= °
, cạnh bên
SA
vuông góc với đáy
SA a 3.=
Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.
A.
3
a
4
.
B.
3
a
2
.
C.
3
a3
6
.
D.
3
a3
3
.
Câu 27: Tập xác định của hàm số
(
)
e
y x1=
A.
{ }
\1
.
B.
( )
1; +∞
.
C.
.
D.
[
)
1; +∞
.
Câu 28: Hàm số
32
y x 3x 1=−−
đạt cực trị tại các điểm nào sau đây.
A.
x 0; x 2= =
. B.
x 0; x 1= =
. C.
x1= ±
. D.
x2
= ±
.
Câu 29: Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
A.
2x 1
y
x1
+
=
. B.
x1
y
x1
+
=
. C.
x2
y
1x
+
=
. D.
x2
y
x1
+
=
.
Câu 30: Hàm số nào sau đây đồng biến trên
.
A.
x
e
y
2

=


. B.
x
y
4
π

=


. C.
x
3
y
2

=



. D.
x
1
y
3

=


.
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020

VnDoc giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020 với 50 câu hỏi trắc nghiệm có đầy đủ đáp án, là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 Toán 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020 – 2021 nằm trong Bộ đề thi học kì 1 lớp 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 19
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm