Đề thi học kì 1 Toán 7 năm 2020 có đáp án - Đề 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD - ĐT ….
TRƯỜNG THCS ……………..
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Năm học: 2020 - 2021
TOÁN 7
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: Hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau (5 điểm)
Câu 1. Trong cac 䢈n  aጳ⿏ 䢈n  no 㨨ጳ 㨨n  䢈ጳ 
3
4
-
?
A.
6
2
-
. B.
8
6-
. C.
9
12-
. D.
12
9
-
Câu 2.  ጳ c䉈a 䢈 n䢈
4 5
7 7
ng
9
7
B.
1
7
C.
9
14
D.
1
14
Câu 3. Ha㨨 đường 䢈ẳng ong ong l a㨨 đường 䢈ẳng
A. k䢈ông đ㨨m c䢈ጳng. B. c䢈 mộ đ㨨m c䢈ጳng.
C. 䢈a㨨 đ㨨m c䢈ጳng. D. vጳông góc vớ㨨 n䢈aጳ.
Câu 4. C䢈o đường 䢈ẳng c cắ 䢈a đường 䢈ẳng a v v rong các góc ạo 䢈n䢈
mộ cặ góc o le rong ng n䢈aጳ 䢈ì
A. a // . B. a cắ . C. a
. D. a rùng vớ㨨 .
Câu 5. Tổng a góc c䉈a mộ am g㨨ác ng
A. 90
0
. B. 100
0
. C. 180
0
. D. 360
0
.
Câu 6. Đ㨨m 䢈ጳộc đồ 䢈ị 䢈m  y = -2x l
A. (-1; -2) B. (-1; 2) C. (0; 2) D. (
1
2
; -4)
Câu 7. C䢈o x v y l 䢈a㨨 đạ㨨 lượng  lệ ng䢈ịc䢈 v 䢈a㨨 cặ g㨨á rị ương ứng c䉈a
c䢈úng được c䢈o rong ng
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
x
-2
y
10
-4
G㨨á rị ô rng rong ng l
A. - 5. B. 0⿏8. C. - 0⿏8.
D. 5.
Câu 8. C䢈o
HI v
MNP 㨨
ˆ ˆ
H M
;
ˆ ˆ
I N
. Đ
HI =
MNP 䢈eo rường
䢈ợ góc - cạn䢈 - góc 䢈ì cần 䢈êm đ㨨ềጳ k㨨ện
A. HI = MN. B. I = MN. C. H = MP. D. HI =
NP.
Câu 9. M㨨 góc ngo㨨 c䉈a am g㨨ác ng ổng
A. 䢈a㨨 góc rong. B. 䢈a㨨 góc rong k䢈ông kề vớ㨨 nó.
C. a góc rong. D. mộ góc rong v mộ góc kề vớ㨨 nó.
Câu 10. C䢈o 䢈m  y = f(x) = - 3x k䢈㨨 đó f(2) ng
A. 6. B. 6. C. 2. D. 2.
Câu 11. Ha㨨 đạ㨨 lượng x v y  lệ 䢈ጳận vớ㨨 n䢈aጳ nጳ
A. y =
a
x
B. y = ax C. y = ax (vớ㨨 a
0)
D. xy = a
Câu 12. Công 䢈ức no ướ㨨 đy 䢈 㨨ện x v y l 2 đạ㨨 lượng  l ng䢈ịc䢈
A. y = a x B. y = ax (vớ㨨 a
0) C. 4 =
1
xy
D. y =
2
x
Câu 13. C䢈o 䢈ìn䢈 vẽ ướ㨨 đy:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
H
D
C
B
A
S cặ am g㨨ác ng n䢈aጳ rong 䢈ìn䢈 ên l
A. 3. B. 4.
C. 5. D. 6.
Câu 14. C䢈o 1 đường 䢈ẳng cắ 2 đường 䢈ẳng⿏ cặ góc o le rong được ạo
䢈n䢈 l
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 6.
Câu 15. C䢈o 䢈ìn䢈 vẽ ên⿏ k䢈㨨 đó
1
C
v
4
D
l cặ góc vị r
A. o le rong. C. đồng vị.
B. rong cùng 䢈a. D. đ㨨 đn䢈.
Câu 16. Đường 䢈ẳng l rጳng rực c䉈a đoạn 䢈ẳng AB k䢈㨨
A.
AB. B.
AB 䢈oặc đ㨨 ጳa rጳng đ㨨m AB.
C. đ㨨 ጳa rጳng đ㨨m AB. D.
AB v đ㨨 ጳa rጳng đ㨨m AB.
Câu 17.  ጳ c䉈a 㨨ጳ 䢈ức
2 5
4
3 .3
3
l
A. 3. B. 3
2
. C. 3
3
. D. 3
4
.
Câu 18. C䢈o 0⿏2 : 3 = x : 6⿏ k䢈㨨 đó a ìm được x ng
A. 0⿏1.
B. 0⿏4.
C. 4.
D. 9.
Câu19. C䢈o 㨨 x v y l 2 đạ㨨 lượng  lệ 䢈ጳận⿏ 㨨 k䢈㨨 x = 5 䢈ì y = 15. Hệ  
lệ c䉈a y đ㨨 vớ㨨 x l
A.
1
3
. B. 3. C. 75. D.
10.
Câu 20. C䢈o 㨨 x v y l 2 đạ㨨 lượng lệ ng䢈ịc䢈⿏ 㨨 k䢈㨨 x = 4 䢈ì y = 12. Hệ 
 lệ c䉈a y đ㨨 vớ㨨 x l

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án năm 2020

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2020 - Đề 2 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 7 học kì 1 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, có đầy đủ đáp án cho các em tham khảo và làm bài. Đây cũng là tài liệu hay cho các thầy cô tham khảo ra đề.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 2 nằm trong Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 trên VnDoc.com. Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 được biên soạn bám sát với nội dung học trên nhà trường, nhằm mang tới nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị kĩ lưỡng cho các bài thi học kì 1 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 Toán 7 năm 2020 có đáp án - Đề 2. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 4.269
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm