Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 2 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Matching (nối)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

II. Find the missing letters to make the word have meaning

1. Pi…k 4. Gre….n 7. b...ack

2. Purp…e 5. bl…e 8. br...wn

3. Yell…w 6.w ...ite 9. or...nge

III. Look and make the sentences: (Nhìn tranh gợi ý và đặt câu)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

IV. Look and fill one word in the blank:

on

in

under

on

the box

the bed

the table

the shelf

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

V. Reorder the words in to the correct sentence. (Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa)

1. colour/ is/ What/ it ? ->.........................................................

2. is/ Where/ the/ sand castle ? ->..................................................

3. a/ she/ Is/ doctor ? ->.................................................

4. are/ old/ How/ you? -> ..........................................................

5. on/ It’s/ shelf/ the. -> ...........................................................

6. many/ pillows/ there/ are/ How ? -> ..................................................

7. are/ seven/ crabs/ There. -> ..........................................................…

ĐÁP ÁN

I.1. C 2. D 3. E 4. B 5. A 6. D

II.1. Pink 2. purple 3. yellow 4. green 5. blue 6. white 7. black 8. brown 9. orange

III.

1. There are twelve plans.

2. There are twenty drums.

3. There are seventeen carrots.

4. There are eighteen potatoes.

IV. 1. It is under the table.

2. It is on the bed.

3. It is on the box.

V. 1. What color is it?

2. Where is the sand castle?

3. Is she a doctor?

4. How old are you?

5. It’s on the shelf.

6. How many pillows are there?

7. There are seven crabs.

Tải trọn bộ nội dung đề thi Tiếng Anh tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 4.414
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm