Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 1/4 - đề thi 143
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
đề thi: 143
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2020 2021
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
Thời gian làm bài: 45 phút;
(28 câu trắc nghiệm 02 câu tự luận)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
Câu 1: Cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được thỏa mãn các nhu
cầu chân chính, nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Danh dự. B. Nghĩa vụ. C. Hạnh phúc. D. Nhân phẩm.
Câu 2: Câu thành ngữ nào sau đây không thể hiện nội dung tự hoàn thiện bản thân?
A. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. B. Đâm bị thóc, chọc bị gạo.
C. Học đi đôi với hành. D. Học thầy, không tày học bạn.
Câu 3: Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, nội dung
của khái niệm nào sau đây?
A. tránh đấu tranh, phê bình. B. Từ chối ý kiến đóng góp.
C. Phản đối hoạt động cộng đồng. D. Tự nhận thức về bản thân.
Câu 4: Không ngừng rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để bản thân ngày
càng tốt hơn, tiến bộ hơn biểu hiện của
A. tự nhận thức bản thân. B. đức tính kiên trì.
C. phê bình tự phê bình. D. tự hoàn thiện bản thân.
Câu 5: Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực hội nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi
của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của hội nội dung khái niệm nào sau đây?
A. Công ước. B. Pháp luật. C. Điều lệ. D. Đạo đức.
Câu 6: Để góp phần hạn chế sự bùng nổ dân số, công dân cần thực hiện
A. Quy hoạch địa giới hành chính. B. Khai báo tạm trú tạm vắng.
C. luật Hôn nhân gia đình. D. chia đều mật độ dân .
Câu 7: Sống gần gũi với mọi người ý thức tham gia c hoạt động chung của cộng đồng
biểu hiện của
A. sống hòa nhập. B. sống trách nhiệm.
C. sống tích cực. D. sống hợp tác.
Câu 8: Ủy ban nhân dân Đoàn Thượng phát động phong trào làm sạch rác thải dòng chảy
các con sông. Việc làm này của Ủy ban nhân dân V thực hiện trách nhiệm nào dưới đây?
A. Bảo vệ vẻ đẹp quê hương. B. Giữ gìn vệ sinh công cộng.
C. Giữ gìn trật tự xóm làng. D. Bảo vệ môi trường.
Câu 9: Nhà máy X không xử rác thải chôn lấp rác thải gần khu dân cư. Hành động này đã
vi phạm chính sách
A. bảo vệ phát triển tài nguyên. B. bảo tồn thiên nhiên.
C. tài nguyên bảo vệ môi trường D. khoa học công nghệ.
Câu 10: Gia đình một cộng đồng người, chung sống gắn với nhau bởi hai mối quan hệ
bản quan hệ hôn nhân
A. quan hệ huyết thống. B. quan hệ vợ chồng.
C. quan hệ nuôi dưỡng. D. quan hệ nối tiếp.
Câu 11: Nhân loại ngày nay đang phải đối mặt với vấn đề cấp thiết nào sau đây?
A. Kinh tế hàng hóa phát triển. B. Dịch bệnh hiểm nghèo.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 2/4 - đề thi 143
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. Thay đổi quan niệm sống. D. Sự đa dạng của sinh vật sống.
Câu 12: Câu tục ngữ nào sau đây không ý nói về đạo đức?
A. Nhường cơm sẻ áo. B. Uống nước nhớ nguồn.
C. Cái nết đánh chết cái đẹp. D. Đất nề, quê thói.
Câu 13: Ô nhiễm môi trường sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với
tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến
A. Con người sinh vật. B. ổn định hội.
C. Công bằng hội. D. Trật tự, an toàn hội.
Câu 14: Mỗi người Việt Nam yêu nước đều chăm chỉ hết mình để y dựng cuộc sống ấm no,
hạnh phúc biểu hiện o sau đây của lòng yêu nước?
A. Kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm.
B. Lòng tự hào dân tộc chính đáng.
C. Cần cù, sáng tạo trong lao động.
D. Đoàn kết, chống giặc giữ nước.
Câu 15: Sự coi trọng đánh giá cao của luận hội đối với mọi người phải dựa trên các giá
trị tinh thần, đạo đức của người đó gọi là?
A. Tự trọng. B. Nhân phẩm. C. Danh dự. D. Hạnh phúc.
Câu 16: Nội dung o dưới đây không thuộc nguyên tắc bản của chế độ hôn nhân gia
đình nước ta?
A. Hôn nhân dựa trên sở tình yêu chân chính.
B. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng bình đẳng.
C. Hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
D. Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt quyết định.
Câu 17: Việc quyên góp ủng hộ người dân vùng lụt thể hiện trách nhiệm nào sau đây của
công dân trong cộng đồng?
A. Nhân nghĩa. B. Bắt buộc. C. Đối phó. D. Áp đặt.
Câu 18: Tình cảm trong sáng, lành mạnh phù hợp với các quan niệm đạo đức tiến bộ của hội,
nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tình yêu chân chính. B. Tình đồng chí. .
C. Tình yêu. D. Tình bạn.
Câu 19: Biểu hiện nào dưới đây một trong những nội dung của lòng yêu nước?
A. Yêu quý lao động. B. Tình cảm gắn với thiên nhiên.
C. Tình cảm gắn với quê hương đất nước. D. Yêu quý các di sản văn hóa.
Câu 20: Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm?
A. Bình dị nhất gần gũi nhất đối với con người
B. Thương yêu quý giá nhất đối với con người.
C. Sâu sắc nhất gắn đối với con người.
D. Chân thật nhất gần gũi nhất đối với con người.
Câu 21: ch cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường khu n thực hiện trách
nhiệm nào sau đây của công n?
A. Triệt tiêu tệ nạn hội. B. Xây dựng Tổ quốc.
C. Nâng cao mọi nguồn thu nhập. D. Sùng bái nhân.
Câu 22: Tình yêu quê hương đất nước tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục
vụ lợi ích của Tổ quốc biểu hiện của điều nào dưới đây?
A. Sự hi sinh. B. Truyền thống đạo đức.
C. Lòng yêu nước. D. Tình cảm dân tộc.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 3/4 - đề thi 143
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 23: Cộng đồng toàn thể những người cùng sống, những đặc điểm giống nhau, gắn
thành một khối
A. để sùng bái nhân. B. trong sinh hoạt hội.
C. triệt tiêu sự công bằng. D. nhằm điều chỉnh thị trường.
Câu 24: Tham gia hoạt động bảo vệ an ninh địa phương biểu hiện trách nhiệm nào dưới
đây của công dân?
A. Xây dựng Tổ quốc. B. Bảo vệ quê hương.
C. Phát huy truyền thống dân tộc. D. Bảo vệ Tổ quốc.
Câu 25: Bảo vệ môi trường là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh trong mối quan hệ giữa con người với
A. thời đại. B. tự nhiên. C. con người. D. hội.
Câu 26: Việc làm nào sau đây thể hiện lối sống hòa nhập?
A. Thích chỉ huy người khác. B. thái độ coi thường mọi người.
C. Chỉ kết bạn với người cùng sở thích. D. Chủ động tham gia sinh hoạt tập thể.
Câu 27: Sau buổi ngoại tại khu rừng N, nhóm bạn gồm A, B, C, D trước khi ra về không dập
tắt lửa đã đốt dẫn đến cháy rừng, gây thiệt hại 3ha, T cũng mặt tại buổi dã ngoại đó,
nhưng T bị ốm nặng nên R đã đưa T về trước. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm
chính sách về bảo vệ môi trường?
A. Bạn A, B, C, D T. B. Bạn A, B, C D.
C. Bạn A, B C. D. Bạn A, B, C, D R.
Câu 28: Tham gia phòng, chống dịch bệnh hiểm nghèo không những nghĩa vụ, còn
lương tâm, trách nhiệm đạo đức
A. của thầy thuốc. B. của tất cả mọi người.
C. của cha mẹ. D. của cán bộ công chức.
PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1 (2,0 điểm): Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi
Sáng 05/5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam cho biết kể từ khi
dịch Covid-19 bùng phát liên quan tới ca bệnh "siêu lây nhiễm" BN 2899 (nam thanh niên trở
về nước từ Nhật Bản không tuân thủ quy định tự cách ly tại nhà) đến nay, đơn vị này đã phối
hợp các đơn v trong ngành lấy mẫu 9.299 trường hợp để xét nghiệm, trong đó đã thực hiện xét
nghiệm 7.079 mẫu 7.065 mẫu cho kết quả âm tính, có 14 mẫu dương tính SARS-CoV-2.
Hiện còn 2.220 mẫu đang chờ kết quả.
Theo CDC tỉnh Nam, hiện c hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được
ngành y tế đẩy mạnh, trong đó liên tục tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định 5K,
điều tra truy vết F1, F2, huy động hàng trăm cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, duy trì đường dây
nóng giải đáp các thắc mắc trong phòng, chống dịch Covid-19.
(Nguồn: https://nld.com.vn/, ngày 5/5/2021)
Câu hỏi:
a. Quy định “5K” trong thông tin trên gì? Theo em, nguyên nhân nào khiến dịch bệnh
Covid-19 bùng phát trong thời gian vừa qua?

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2021

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 28 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Như vậy là chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn bài Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021. Các bạn học sinh một số tài liệu tham khảo như: Giải bài tập GDCD 10, Giải bài tập GDCD 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10.

Đánh giá bài viết
1 28
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn GDCD Xem thêm