Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013).

Đề thi học kì I môn Hóa:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 01)
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Hoá học lớp 10 Nâng cao

Dành cho các lớp A, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin

Buổi thi: Sáng ngày 22/12/2012
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1 điểm)

Biết ion X2- và ion M+ có cấu hình electron lần lượt là: 1s22s22p63s23p6, [Ar]3d104s24p6. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, M.

Câu 2: (0,75 điểm)

Viết cấu hình electron nguyên tử dưới dạng ô lượng tử các nguyên tố mà nguyên tử ở trạng thái cơ bản có 2 electron độc thân thỏa mãn 15 < Z < 30

Câu 3: (1,0 điểm)

Hợp chất MX2 chứa 46,67% M về khối lượng. Trong nguyên tử nguyên tố M, số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong nguyên tử nguyên tố X, số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX2 là 58. Xác định số khối của M, X .

Câu 4: (1,0 điểm)

a. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: BF3, C2H6.

b. Nguyên tử B và C trong các phân tử trên ở trạng thái lai hóa nào? (Biết ZB = 5; ZC= 6).

Câu 5: (1,0 điểm)

Nguyên tố R thuộc nhóm VA. Tỉ lệ khối lượng mol giữa hợp chất khí với hiđro và oxit cao nhất của R là 17 : 71. Xác định nguyên tử khối của R. (Cho H = 1, O = 16)

Câu 6: (2,0 điểm)

Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử theo các sơ đồ dưới đây và cho biết chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử của mỗi phản ứng:

a. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

b. Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Câu 7: (1,0 điểm)

Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị 6329Cu và 6529Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54.

a. Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử các đồng vị của đồng trong tự nhiên.

b. Tính phần trăm khối lượng của 6329Cu, trong phân tử CuCl2.

Câu 8: (1, 5 điểm)

Cho 15 gam hỗn hợp gồm Mg và muối cacbonat của nó tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 14,6%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc).

a. Tính khối lượng của Mg trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính nồng độ C% của chất tan trong dung dịch X

(Cho H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, Cl = 35,5)

Câu 9: (0,75 điểm)

Sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố sau: X (Z = 7), Y (Z = 9), R (Z =14), T (Z = 19). Giải thích sự sắp xếp đó.

Đánh giá bài viết
19 6.689
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm