Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Địa lý (Có đáp án)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
(Đề thi chính thức)

KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010- 2011
Ngày thi: 24/03/2011

MÔN THI: ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1. (4,0 điểm)

Trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta. Giải thích tại sao dân cư nước ta có sự phân bố không đồng đều.

Câu 2. (4,0 điểm)

Dịch vụ là một trong ba khu vực kinh tế lớn giữ vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống. Em hãy:

a. Trình bày đặc điểm phát triển ngành dịch vụ ở nước ta.

b. Tại sao nói Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất?

Câu 3. (6,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

Diện tích gieo trồng, phân theo nhóm cây năm 1990 và 2002. (Đơn vị: Nghìn ha)

a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây của nước ta năm 1990 và 2002.

b. Nhận xét về sự thay đổi quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.

Câu 4. (6,0 điểm)

Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì để phát triển sản xuất lương thực?

Đánh giá bài viết
1 420
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm