Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Hóa học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2O10 – 2011
Môn thi: HÓA HỌC

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 07/04/2011

Câu 1: (2 điểm)

a/ X, Y, Z theo thứ tự là ba nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton của X, Y, Z là 21. Xác định X, Y, Z (px < py < pz).

b/ Hợp chất A được tạo bởi hai nguyên tố M và Z có công thức M2Z3, trong A tổng số hạt là 236. Trong hạt nhân M có n – p = 4, còn trong hạt nhân Z có n’ = p’. Xác định M2Z3.

Câu 2: (6 điểm)

2.1) Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Hóa

Biết A là thành phần chính của quặng pirit sắt.

2.2) Thêm dần 100 ml dung dịch NaOH vào 25 ml dung dịch AlCl3 vừa đủ thu được lượng kết tủa cực đại 1,872 gam.

a/ Tính nồng độ mol của mỗi dung dịch ban đầu.

b/ Nếu thêm V ml dung dịch NaOH trên vào 25 ml dung dịch AlCl3 trên. Sau phản ứng thu được lượng kết tủa bằng 9/10 lượng kết tủa cực đại. Tính V.

Câu 3: (5 điểm)

3.1) Hai nguyên tố R và R’ đều ở thể rắn trong điều kiện thường, 12 gam R có số mol nhiều hơn số mol của 6,4 gam R’ là 0,3 mol. Biết khối lượng mol của R nhỏ hơn khối lượng mol của R’ là 8.

a/ Hãy cho biết tên của R và R’.

b/ Tính khối lượng chất rắn thu được khi nung nóng hỗn hợp R và R’(trong môi trường không có không khí).

3.2) Nung m (g) hỗn hợp gồm KMnO4 và KClO3 có cùng số mol, ta thu được chất rắn và khí O2. Trộn oxi thu được ở trên với không khí trong bình kín thu được hỗn hợp khí. Cho tiếp vào bình 19,2 gam cacbon rồi đốt cháy hết thu được hỗn hợp khí gồm hai khí trong đó có CO2 chiếm 40% về thể tích. Tính m.

Biết không khí chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích, thể tích các khí đo ở đktc.

Câu 4: (3 điểm)

Một hỗn hợp X gồm C2H4, H2 và chất xúc tác Ni nung nóng, sau một thời gian thì thu được hỗn hợp khí Y. Biết rằng tỉ khối hơi của X so với khí hiđro là 7,5 và tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro là 12. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a/ Tính thành phần phần trăm theo thể tích các khí có trong hỗn hợp X, Y.

b/ Trình bày phương pháp hóa học chứng minh sự có mặt từng khí có trong hỗn hợp Y.

Câu 5: (4 điểm)

Dung dịch axit axetic (dung dịch A) có khối lượng riêng là 1,0 g/ml.

- Cho Vml dung dịch A vào 26,5 gam dung dịch Na2CO3 20%, tạo thành 0,672 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho B vào cốc chứa 25,9 gam dung dịch Ca(OH)2 10%, thu được 2 gam kết tủa và dung dịch C.

- Nếu trung hòa V ml dung dịch A bằng NaOH vừa đủ thu được 37,48 gam nước.

a/ Tính nồng độ mol của dung dịch A.

b/ Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch C.

Đánh giá bài viết
1 529
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm