ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN GDCD ĐỒNG ĐẬU LẦN 3

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 A 91 D 101 A 111 B
82 A 92 C 102 C 112 D
83 B 93 C 103 B 113 B
84 D 94 D 104 A 114 A
85 C 95 C 105 B 115 B
86 D 96 C 106 C 116 C
87 A 97 C 107 C 117 A
88 D 98 C 108 D 118 D
89 B 99 B 109 B 119 D
90 C 100 A 110 A 120 A