Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh lần 1 năm 2015 trường THPT Đắc Lua, Đồng Nai

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh lần 1 năm 2015 trường THPT Đắc Lua, Đồng Nai là đề thi thử đại học môn Sinh có đáp án dành cho các bạn tham khảo, nghiên cứu học tập, ôn thi tốt nghiệp môn Sinh, ôn tập kiến thức môn Sinh, chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia môn Sinh sắp diễn ra.

Đề thi thử Quốc gia môn Sinh

Sở GD-ĐT Tỉnh Đồng Nai
Trường THPT Đắc Lua

ĐỀ THI THỬ KÌ THI QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Sinh học Thời gian: 60 phút

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 12A . . .

Dùng bút chì tô đậm đáp án đúng nhất vào bảng sau:

Mã đề 136

Câu 1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ.Theo lí thuyết, phép lai P:

cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là:

A. 24 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình B. 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình

C. 32 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình D. 28 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình

Câu 2. Để phát triển một nền kinh tế - xã hội bền vững, chiến lược phát triển bền vững cần tập trung vào các giải pháp nào sau đây?

(1) Giảm đến mức thấp nhất sự khánh kiệt tài nguyên không tái sinh.

(2) Phá rừng làm nương rẫy, canh tác theo lối chuyên canh và độc canh.

(3) Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh (đất, nước, sinh vật,…).

(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường.

(5) Tăng cường sử dụng các loại phân bón hoá học, thuốc trừ sâu hóa học,…trong sản xuất nông nghiệp.

A. (1), (2), (5). B. (2), (3), (5). C. (1), (3), (4). D. (2), (4), (5).

Câu 3. Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây không diễn ra trong giai đoạn tiến hóa hóa học?

A. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic

B. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản

C. Hình thành nên các tế bào sơ khai (tế bào nguyên thủy)

D. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản

Câu 4. Biện pháp nào sau đây giúp bảo vệ nguồn nước sạch ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?

A. Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

B. Chặt phá rừng đầu nguồn, đốt rừng làm nương rẫy.

C. Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu hoá học trong sản xuất nông nghiệp.

D. Không xả rác, chất thải và chất độc hại ra môi trường.

Câu 5. Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là

A. thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T B. mất một cặp A-T

C. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X D. mất một cặp G-X.

Câu 6. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật?

(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.

(2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.

(3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.

(4) Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng:

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 7. Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham vào
một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau:

Các alen lặn đột biến k, l, m đều không tạo ra được các enzim K, L và M tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F2 , số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ:

A. 9/64. B. 7/16 C. 9/16 D. 37/64

Câu 8. Khoảng không gian xác định mà trong đó các nhân tố sinh thái nằm trong giới hạn cho phép loài đó tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là:

A. sinh cảnh B. môi trường C. ổ sinh thái D. sinh quyển

Câu 9. Tập hợp các cá thể cùng loài cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định vào 1 thời điểm nhất định được gọi là:

A. hệ sinh thái B. quần xã C. sinh quyển D. quần thể

Câu 10. Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau

Biết rằng các cá thể trong phả hệ không xảy ra đột biến. Xác suất để người III2 mang gen bệnh là bao nhiêu:

A. 1/4 B. 2/3 C. 3/4 D. 1/2

Câu 11. Vây cá mập, vây cá ngư long và vây cá voi là ví dụ về bằng chứng

A. cơ quan thoái hóa. B. cơ quan tương đồng. C. phôi sinh học. D. cơ quan tương tự.

Câu 12. Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm gặp bắt đôi với nucleôtit bình thường nào dưới đây có thể gây nên đột biết gen?

A. 5 - BU B. Xitôzin C. Timin D. Ađêmin

Câu 13. Trung bình cộng tuổi của các cá thể trong quần thể được gọi là:

A. tuổi thọ B. tuổi sinh lí C. tuổi sinh thái D. tuổi quần thể

Đáp án đề thi thử Quốc gia môn Sinh

1.D 6.B 11.D 16.C 21.A 26.D 31.D 36.C 41.A 46.B
2.C 7.B 12.C 17.A 22.A 27.A 32.D 37.A 42.D 47.A
3.C 8.C 13.D 18.C 23.D 28.B 33.A 38.B 43.C 48.B
4.D 9.D 14.B 19.C 24.A 29.A 34.D 39.B 44.C 49.C
5.A 10.B 15.A 20.C 25.C 30.D 35.D 40.C 45.C 50.B

Đánh giá bài viết
1 713
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh khối B Xem thêm