Đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đ THI TH THPTQG MÔN TING ANH
NĂM 2020 ĐÁP ÁN
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word
whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each
of the following questions.
Câu 1:
A. change
B. graduate
C. happy
D. casual
Câu 2:
A. separates
B. alarms
C. politics
D. attacks
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that
differs from the other three in the position of primary stress in each of the
following questions.
Câu 3:
A. interview
B. together
C. achievement
D. italic
Câu 4:
A. doctor
B. scholar
C. between
D. action
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
underlined part that needs correction in each of the following questions
Câu 5: The vertical distortion of the curve must not be so great that there is a very sensitive
difference between the length of the arc and its chord.
A. its
B. so
C. between
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn p
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 224 2 6188
D. sensitive
Câu 6: The lion has long been a symbol of strength, powerful and cruelty.
A. symbol
B. powerful
C. long been
D. strength
Câu 7: The flight crossing the Atlantic Ocean took three times as much as it often take today to
cross the Atlantic.
A. crossing
B. take
C. times
D. the
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions.
Câu 8: ________ so many of the team members were ill, it’s not surprising that we lost the
match.
A. Since
B. Due to
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn p
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 224 2 6188
C. Nonetheless
D. In contrast
Câu 9: I hope the New Year will bring you ________, health, and prosperity.
A. successful
B. succeed
C. success
D. successfully
Câu 10: So far, Michael _________ three novels on the problems teenagers have to cope with in
the new world.
A. wrote
B. writes
C. has written
D. is writing
Câu 11: Mr. Thiago doesn’t allow me_________ in his drawing-room.A. smoked
B. smoking
C. to smoke
D. smoke

Đề thi THPTQG môn tiếng Anh 2020 Vĩnh Phúc có đáp án

Nằm trong bộ đề thi thử Anh THPT Quốc Gia 2020, Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có đáp án trên đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi TNPT 2020 môn tiếng Anh có đáp án có cấu trúc giống với đề thi minh họa lần 2 môn tiếng Anh 2020 của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em học sinh lớp 12 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Download đề thi & đáp án tại: Đề tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

  1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
  3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
  4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
  5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
  6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
  7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
  8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
  9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời bạn đọc nhấp vào từng link trên đây để có thể download đề thi + đáp án các môn học hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 1.747
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm