Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 Online

Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 5 Online

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • Choose the correct answer to complete the sentences.
 • 1. Yesterday John ………….. go to school because he ………….. a toothache.
 • 2. I sometimes go ………….. in the winter.
 • 3. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going to Paris.
 • 4. We want to have a good time ………….. Hanoi.
 • 5. Hoa ………….. a letter to her pen friend now.
 • 6. Choose the words that have the underlined part pronounced differently from the rest.
 • 7. Choose the word that has different stress from that of the other words.
 • 8. Choose the word that has different stress from that of the other words.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.003
Sắp xếp theo

  Luyện thi học kì 2 lớp 5

  Xem thêm