Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 số 2 Online

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh Online

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối kì 2 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. Vegetables are good ……………you.
 • 2. ………………. place would you like to visit, Thu Le Zoo or Thong Nhat Park?
 • 3. She would like……………….. Ancient Town.
 • 4. What do you usually do ……….. winter?
 • 5. This house is……………………..than that one.
 • 6. She wants two _____.
 • Find one mistakes in each sentence.
 • 1.

  My little (A) brother studys (B) at (C) My Dinh Primary school (D).

 • 2.

  She won’t (A) get to (B) the cinema (C) on (D) taxi.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 643
Sắp xếp theo

  Luyện thi học kì 2 lớp 5

  Xem thêm