Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022 số 2

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023

Đề tiếng Anh thi vào 10 năm 2022 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh do VnDoc.com đăng tải. Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh có đáp án tổng hợp kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 9 giúp các em học sinh lớp 9 nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the others

Question 1.A. watched

Question 2.A.beats

Question3.A.collects

Question 4.A .which

Question 5.A .moon

B. stopped

B.great

B.allows

B .whose

B .school

C. visited

C.league

C.happens

C .what

C .balloon

D. looked

D.heap

D.conserves

D.where

D. flood

Mark the letter A, B, C or D that differs from the other three in the position of primary stress

Question 6. A. happen

Question 7. A. collect

B. invite

B. arrangement

C.finish

C. Chinese

D. reading

D. famous

Trên đây là Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 có đáp án năm 2022 - 2022.

Đánh giá bài viết
10 4.263
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm