Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 14

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 14 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán trên mạng có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 2 năm học 2016 - 2017. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 15 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đừng để điểm rơi

1. Tính 4 x 7 = ...

2. Tính 4 x 3 = ...

3. Hiệu của 30 và 3 là ...

4. Tích của 2 và 8 là ...

5. Cho ... x 6 = 30

6. Trong hộp có 2 gói bánh, mỗi gói có 8 cái bánh. Vậy trong hộp có .... cái bánh.

7. Tính 2 x 2 x 8 = ...

8. Tìm số bé nhất có 2 chữ số, biết tích 2 chữ số của nó bằng 10.

Số cần tìm là ...

9. Mỗi ngày nhà Mai ăn hết 2kg gạo. Vậy 1 tuần nhà Mai ăn hết ...kg gạo.

Bài 2: Mười hai con giáp

1. Cho 4 x ... = 28

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

2. Tích của 4 và 6 là ...

3. Cho m + m + m = m x ...

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

4. Viết phép tính 8 + 4 + 4 dưới dạng tích của 2 thừa số bằng nhau là ...

5. Cho 2 x 8 + 54 ... 4 x 7 + 38

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là

6. Cho 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x ...

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

7. Mẹ mua về một số quả cam, mẹ bày ra 6 đĩa, mỗi đĩa có 3 quả. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu quả cam?

Trả lời: Số quả cam mẹ mua là ... quả

8. Năm nay tổng số tuổi của ông và cháu là 80 tuổi, biết tuổi của cháu là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. Vậy năm nay ông ... tuổi.

9. Cho 2 x ... = 3 x 4

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:.....

Bài 3:

1. Cho 21 = ... x 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

2. Hiệu của 21 và 16 là ...

3. Tổng của 5 và 8 là...

4. Tính 27 + 27 + 27 = ...

5. Lớp 2A có 8 nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Vậy lớp 2A có ... học sinh.

6. Cho ... x 6 = 8 x 3

7. Tính 2 x 6 + 79 = ...

8. Hiệu của 2 số là tích của 4 và 7, số trừ là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy số bị trừ là ..

9. Cho m x 4 + m = m x ...

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 14

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 28 Câu 6: 16

Câu 2: 12 Câu 7: 32

Câu 3: 27 Câu 8: 25

Câu 4: 16 Câu 9: 14

Câu 5: 5

Bài 2: 12 con giáp

Câu 1: 7 Câu 6: 6

Câu 2: 24 Câu 7: 18

Câu 3: 3 Câu 8: 72

Câu 4: 4 x 4 Câu 9: 6

Câu 5:

Bài 3:

Câu 1: 7 Câu 6: 4

Câu 2: 5 Câu 7: 91

Câu 3: 13 Câu 8: 37

Câu 4: 81 Câu 9: 5

Câu 5: 32

Đánh giá bài viết
1 3.368
Luyện thi Violympic lớp 2 Xem thêm