Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After School

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Việc đưa ra lời đề xuất, gợi ý hay những đề nghị trong giao tiếp thường ngày, công việc là rất thường xuyên. Và đưa ra bằng tiếng Anh lại càng khó. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After School sẽ chỉ ra các cách đưa ra các lời đề nghị, đề xuất đó.
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm