Write a paragraph about the benefits of doing volunteer work

Advantages of volunteer work

Write a paragraph about the benefits of doing volunteer work do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học Tiếng Anh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Write a paragraph about the benefits of doing volunteer work

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Gợi ý viết bài

- Volunteering helps you make new friends and contacts (Làm việc tình nguyện giúp bạn có sự liên lạc và bạn mới)

- Volunteering increases your social and relationship skills (Tình nguyện tăng kỹ năng xã hội và mối quan hệ của bạn)

- Volunteering can provide career experience (Tình nguyện có thể cung cấp kinh nghiệm nghề nghiệp)

- Volunteering brings fun and fulfillment to your life (Tình nguyện mang lại niềm vui và sự viên mãn cho cuộc sống của bạn)

Bài viết tham khảo

Benefits of volunteering số 1

Doing volunteer brings lots of benefits. Firstly, it connects you to others. Volunteering allows you to connect to your community and make it a better place. Even helping out with the smallest tasks can make a real difference to the lives of people, animals, and organizations in need. Moreover, volunteering is good for your mind and body, more detailed, it increase self-confidence. Doing volunteer can provide a healthy boost to your self-confidence, self-esteem, and life satisfaction. The better you feel about yourself, the more likely you are to have a positive view of your life and future goals. Last not but least, you will have a chance to try out a new career when doing volunteer work. For example, you might be interested in nursing after you volunteer at a hospital or nursing home. Finally, there are numerous benefits that people can gain by doing volunteer work.

Bài dịch

Làm tình nguyện viên mang lại rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, nó kết nối bạn với những người khác. Hoạt động tình nguyện cho phép bạn kết nối với cộng đồng của mình và biến nó thành một nơi tốt hơn. Ngay cả việc giúp đỡ những nhiệm vụ nhỏ nhất cũng có thể tạo ra sự khác biệt thực sự cho cuộc sống của con người, động vật và các tổ chức đang gặp khó khăn. Hơn nữa, hoạt động tình nguyện rất tốt cho tinh thần và thể chất của bạn, chi tiết hơn, nó làm tăng sự tự tin cho bản thân. Làm tình nguyện viên có thể thúc đẩy sự tự tin, lòng tự trọng và sự hài lòng trong cuộc sống. Bạn càng cảm thấy tốt hơn về bản thân, bạn càng có cái nhìn tích cực về cuộc sống và mục tiêu tương lai của mình. Cuối cùng, bạn sẽ có cơ hội thử sức với một nghề nghiệp mới khi làm công việc tình nguyện. Ví dụ, bạn có thể quan tâm đến việc điều dưỡng sau khi bạn tình nguyện tại bệnh viện hoặc viện dưỡng lão. Cuối cùng, có rất nhiều lợi ích mà mọi người có thể đạt được khi làm công việc tình nguyện.

Benefits of volunteer work số 2

Doing volunteer work brings both mental and physical health. The first advantage is that it increase your social skills. You will have an opportunity to talk to new people and sharpen your social skills. By spending a lot of time working with others and using these social skills, you’ll have the opportunity to develop your future personal and business relationships. It also helps you stay physically healthy. Many volunteer opportunities involve physical labor that helps you keep active. It helps you to reduce stress and boosts happiness. Next, volunteering can advance your career. It gives you the opportunity to practice important skills used in the workplace, such as teamwork, communication, problem solving, project planning, task management, and organization. You might feel more comfortable stretching your wings at work once you’ve honed these skills in a volunteer position first. To sum up, volunteering brings lots of benefits so you should do at least one time.

Bài dịch

Làm công việc tình nguyện mang lại sức khỏe cả về tinh thần và thể chất. Ưu điểm đầu tiên là nó làm tăng kỹ năng xã hội. Bạn sẽ có cơ hội nói chuyện với những người mới và rèn giũa các kỹ năng xã hội của mình. Bằng cách dành nhiều thời gian làm việc với những người khác và sử dụng các kỹ năng xã hội này, bạn sẽ có cơ hội phát triển các mối quan hệ cá nhân và kinh doanh trong tương lai. Nó cũng giúp bạn khỏe mạnh về thể chất. Nhiều cơ hội tình nguyện liên quan đến lao động thể chất giúp bạn duy trì hoạt động. Nó giúp bạn giảm căng thẳng và gia tăng sự hạnh phúc. Tiếp theo, hoạt động tình nguyện có thể thăng tiến sự nghiệp của bạn. Nó mang đến cho bạn cơ hội thực hành các kỹ năng quan trọng được sử dụng tại nơi làm việc, chẳng hạn như làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch dự án, quản lý nhiệm vụ và tổ chức. Bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn khi vươn cánh trong công việc khi trước đó bạn đã rèn luyện những kỹ năng này ở vị trí tình nguyện viên. Tóm lại, hoạt động tình nguyện mang lại rất nhiều lợi ích vì vậy bạn nên làm ít nhất một lần.

Lợi ích của việc làm tinh nguyện số 3

Due to busy lives, it is hard to fine time to volunteer; however, the benefits of volunteering can be enormous. Firsly, volunteering provides a unique opportunity: it connects people with very specific shared values. You will meet people and make new friends that share common interests, values, and outlooks. Next, doin volunteer boosts your self-esteem. When you challenge yourself through volunteering and receive appreciation from others, it can make you feel better emotionally and mentally. Last but not least, it increases your brain functioning. Volunteering has been shown to increase your ability for problem solving, increase your long-term and short-term memory, and reduce your risk of developing age-related diseases such as Alzheimer’s. In short, volunteering brings lots of benefits so you should do at least one time.

Bài dịch

Do cuộc sống bận rộn, thật khó để dành thời gian tốt cho việc tình nguyện; tuy nhiên, lợi ích của hoạt động tình nguyện có thể rất lớn. Tuyệt vời hơn, tình nguyện cung cấp một cơ hội duy nhất: nó kết nối mọi người với những giá trị được chia sẻ rất cụ thể. Bạn sẽ gặp gỡ mọi người và kết bạn mới có chung sở thích, giá trị và triển vọng. Tiếp theo, làm tình nguyện viên nâng cao sự tự tin của bạn. Khi bạn thử thách bản thân thông qua hoạt động tình nguyện và nhận được sự đánh giá cao từ người khác, điều đó có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn về mặt tinh thần và cảm xúc. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó làm tăng khả năng hoạt động của não bộ. Hoạt động tình nguyện đã được chứng minh là giúp tăng khả năng giải quyết vấn đề, tăng trí nhớ dài hạn và ngắn hạn, đồng thời giảm nguy cơ phát triển các bệnh liên quan đến tuổi tác như Alzheimer. Tóm lại, hoạt động tình nguyện mang lại rất nhiều lợi ích vì vậy bạn nên làm ít nhất một lần.

Write a paragraph about voluntary work số 4

Voluntary work has some interesting benefits which attract many people nowadays. Firstly, being a volunteer is a meaningful thing to mention. Doing voluntary work means doing work without asking for money or wave. In this way, people can contribute their enthusiasm and energy to the society, which also results in spending free time more usefully. Besides, when doing voluntary tasks, volunteers can receive some significant skills. They may learn how to socialize with others, or learn how to cooperate in a diverse team, or with deal with problem in a logic way. Last but not least, voluntary work connects different people. It provides a chance for volunteers to meet up and establish new relationships. To sum up, volunteers can not only give but also receive many useful experiences from voluntary activities.

Bài dịch

Công việc tình nguyện có một vài lợi ích thú vị hấp dẫn nhiều người ngày nay. Đầu tiên, việc trở thành một tình nguyện viên là một điều ý nghĩa cần phải nhắc đến. Làm công việc tình nguyện có nghĩa là làm công việc mà không yêu cầu tiền hoặc lương. Bằng cách này, mọi người có thể đóng góp tâm huyết và năng lượng của mình cho xã hội, điều này cũng dẫn đến việc sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách hữu ích hơn. Bên cạnh đó, khi thực hiện các nhiệm vụ tình nguyện, tình nguyện viên có thể nhận được một số kỹ năng quan trọng. Họ có thể học cách giao tiếp với người khác hoặc học cách hợp tác trong một nhóm đa dạng hoặc giải quyết vấn đề theo cách logic. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, công việc tình nguyện kết nối những người khác nhau. Nó tạo cơ hội cho các tình nguyện viên gặp gỡ và thiết lập các mối quan hệ mới. Tóm lại, tình nguyện viên không chỉ cho đi mà còn nhận được nhiều trải nghiệm bổ ích từ các hoạt động tình nguyện.

Benefits of volunteering activities số 5

Volunteering activities brings a lot of benefits for you. First, it is a great way to meet new friends as well as strengthen existing connections with friends, family and coworkers. As a volunteer, you’ll typically interact with people from diverse backgrounds, which allows you to learn other perspectives. Next, it increases your social skills. It gives you a chance to talk to new people and sharpen your social skills. Last not but least, volunteering may improve your self-esteem and self-confidence. When you do something you feel is worthwhile and valuable for your community, it gives you a sense of accomplishment that may help you feel more fulfilled about your life and any future goals. To sum up, if you have a chance, do volunteer work as much as possible.

Bài dịch

Các hoạt động tình nguyện mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn. Đầu tiên, đó là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người bạn mới cũng như củng cố các mối quan hệ hiện có với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Là một tình nguyện viên, bạn thường sẽ giao tiếp với những người ở những nơi khác nhau, điều này cho phép bạn tìm hiểu về các quan điểm khác nhau. Tiếp theo, nó làm tăng các kỹ năng xã hội của bạn. Nó cho bạn cơ hội nói chuyện với những người mới và mài giũa các kỹ năng xã hội. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hoạt động tình nguyện có thể cải thiện sự tự tin của bạn. Khi bạn làm điều gì đó mà bạn cảm thấy xứng đáng và có giá trị đối với cộng đồng của mình, điều đó mang lại cho bạn cảm giác thành tựu và có thể giúp bạn cảm thấy mãn nguyện hơn về cuộc sống và bất kỳ mục tiêu nào trong tương lai. Tóm lại, nếu có cơ hội, hãy làm công việc tình nguyện càng nhiều càng tốt.

Xem thêm: Lợi ích của việc làm tình nguyện bằng tiếng Anh MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Write a paragraph about the benefits of doing volunteer work.

Đánh giá bài viết
24 102.182
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm