Write about community services

Bài viết về việc làm từ thiện bằng Tiếng Anh

Unit 3 lớp 7 Writing: Write about community services do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học Tiếng Anh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service MỚI

Unit 3 lớp 7 Writing: Write about community services

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Writing about community services/ volunteer work

I. Gợi ý: Viết đoạn văn về công việc từ thiện

1. What do you want to do? (Bạn muốn làm gì?)

2. Why do you want to do it? Why is it necessary? Why is it interesting? (Tại sao bạn muốn làm việc này? Tại sao nó là việc cần thiết? Tại sao nó thú vị)

3. How are you going to do it? (Bạn định làm việc này như thế nào)

II. Bài viết tham khảo

Bài viết số 1:

Volunteer is one of Vietnam’s long-standing activities contributing effectively to community development, capacity building and poverty reduction. Volunteer activities are taking place vibrantly with every passing day, not only do they bring positive results from specific volunteer programs but they also conduce to generate and raise awareness for a large number of people in Vietnam. I’m interested in donating books. As you know , going to school is very important today. Learning to get knowledge, add friends and have a happiness in our life is essential. Unluckily, nowadays, there are some children don't have chance to go to school. They are too poor. I am found of donating books because it can help them to learn many thing around them . Therefore, I have collected all my old books and encourage my friends to donate their books in order that I can send them to the unlucky children.

Bài dịch:

Tình nguyện là một trong những hoạt động lâu đời của Việt Nam đóng góp hiệu quả vào việc phát triển cộng đồng, nâng cao kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Các hoạt động tình nguyện đang diễn ra sôi nổi từng ngày, không chỉ mang lại kết quả tích cực từ các chương trình tình nguyện cụ thể mà còn góp phần tạo nên và nâng cao nhận thức cho đông đảo người dân Việt Nam. Tôi thích quyên góp sách. Như các bạn đã biết, ngày nay việc đến trường rất quan trọng. Học để có thêm kiến thức, thêm bạn bè và có một cuộc sống hạnh phúc là điều cần thiết. Thật không may, hiện nay, có một số trẻ em không có cơ hội đến trường. Họ quá nghèo. Tôi thích tặng sách vì nó có thể giúp các em học hỏi được nhiều điều xung quanh mình. Vì vậy, tôi đã thu thập tất cả sách cũ của mình và khuyến khích bạn bè quyên góp sách của họ để tôi có thể gửi chúng tới những đứa trẻ kém may mắn.

Bài viết số 2:

Nowadays, there have been lots of many homeless people, especially street children. I want to provide food, clothes and blankets for the them. The main reason is that I want to share the things I have with children who are in need. I hope no child will be hungry and cold in the winter. To do this work, I will cook food and bring it to street children on the weekends. I will also encourage my friends to donate clothes and blankets which they don’t need for the street children.

Bài dịch:

Ngày nay, có rất nhiều người vô gia cư, đặc biệt là trẻ em lang thang. Tôi muốn cung cấp thức ăn, quần áo và chăn cho họ. Lý do chính là tôi muốn chia sẻ những điều mình có với những đứa trẻ đang gặp khó khăn. Tôi hy vọng không có đứa trẻ nào bị đói và lạnh trong mùa đông giá rét. Để thực hiện công việc này, tôi sẽ nấu đồ ăn và mang đến cho trẻ em đường phố vào cuối tuần. Tôi cũng sẽ khuyến khích bạn bè quyên góp quần áo và chăn mà họ không cần cho trẻ em đường phố.

Bài viết số 3:

I think community service is very important in social life. Therefore, I join in volunteer activities in our country on Tet, Summer,etc. I spend some time talking with older people, tutoring with poor children through this activities, it helps me develop better leadership skills by organizing fund raising, food drives and so on. All in all, I understand that we can and will make a difference in people's lives everyday if possible. I hope all of us will join in volunteer activities and you can bring joyful or only smile for everyone.

Bài dịch:

Tôi nghĩ dịch vụ cộng đồng rất quan trọng trong đời sống xã hội. Vì vậy, tôi tham gia các hoạt động tình nguyện vào dịp Tết, hè, v.v. Tôi dành thời gian trò chuyện với những người lớn tuổi, dạy học trẻ em nghèo thông qua hoạt động này, nó giúp tôi phát triển kỹ năng lãnh đạo tốt hơn bằng cách tổ chức gây quỹ, phát đồ ăn, v.v. Trên tất cả, tôi hiểu rằng chúng ta có thể và sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người hàng ngày nếu có thể. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ tham gia vào các hoạt động tình nguyện và bạn có thể mang lại niềm vui hoặc nụ cười cho mọi người.

Bài viết số 4

Volunteer is nowadays a kind of community activity that attracts a large number of attendants and so do I. I had a chance to volunteering work in June 2021. Corona pandemic started in Ho Chi Minh City and for the protection of the public, our government ordered a complete lockdown for a few months in the whole city. Lockdown made many people lose their job and they did not have enough money to provide food and shelter to their family. At that time, I took part in a community service that provide medical facility to poor people and motivate them to support the government and go to the hospital for test if suffering from fever, cold, cough and some other symptoms of coronavirus, so they get proper treatment on time. We all collected some money to purchase mask, sanitizer and hand gloves for people and distribute in them. Doing this work makes me change my mind a lot, I show the greatest respect for each moment in my life.

Bài dịch

Tình nguyện viên ngày nay là một loại hình hoạt động cộng đồng thu hút rất nhiều người tham gia và tôi cũng vậy, tôi đã có cơ hội làm việc tình nguyện vào tháng 6 năm 2021. Đại dịch Corona bắt đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh và để bảo vệ côngj đồng, chính phủ đã ra lệnh một phong tỏa hoàn toàn trong vài tháng trên toàn thành phố. Phong tỏa khiến nhiều người mất việc làm và họ không có đủ tiền để cung cấp thức ăn và nơi ở cho gia đình. Vào thời điểm đó, tôi đã tham gia một hoạt động cộng đồng cung cấp cơ sở y tế cho người nghèo và động viên họ nhằm hỗ trợ chính phủ và đến bệnh viện để kiểm tra nếu bị sốt, cảm lạnh, ho và một số triệu chứng khác của vi-rút corona, vì vậy họ có thể được điều trị đúng lúc. Tất cả chúng tôi đã quyên góp được một số tiền nhỏ để mua khẩu trang, nước rửa tay và găng tay cho mọi người và phân phát cho họ. Làm công việc này khiến tôi thay đổi suy nghĩ rất nhiều, tôi thể hiện sự trân trọng lớn lao nhất đối với từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Bài viết số 5

My friends and I often take part in a children’s program that helps orphans, street children, and mentally/physically disabled children in our town to have a better life. We often visit them on Sunday at charitable home. We give them presents such as fruit, candy, cakes, old clothes and so on. We teach them to learn about many things in life, tell them funny and meaningful stories,..etc ..so that they can fall in line with society without any complexity. They’re very happy and like us. I think it’s really a useful activity. I as well as my friends contribute to making the world better.

Bài dịch

Tôi và bạn bè thường tham gia một chương trình dành cho trẻ em nhằm giúp đỡ trẻ mồ côi, trẻ đường phố và trẻ khuyết tật về thể chất lẫn tinh thần trong thị trấn của chúng tôi có cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi thường đến thăm họ vào Chủ nhật tại nhà từ thiện. Chúng tôi tặng họ những món quà như trái cây, kẹo, bánh ngọt, quần áo cũ, v.v. Chúng tôi dạy bọn trẻ tìm hiểu về nhiều điều trong cuộc sống, kể cho chúng nghe những câu chuyện vui và ý nghĩa,..v.v.. để bọn trẻ có thể hòa nhập với xã hội mà không có bất kỳ sự phức tạp nào. Bọn trẻ rất hạnh phúc và thích chúng tôi. Tôi nghĩ đó thực sự là một hoạt động hữu ích. Tôi cũng như những người bạn của tôi góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

Xem thêm: Viết đoạn văn về công việc tình nguyện bằng tiếng Anh ngắn MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Unit 3 lớp 7 Writing: Write about community services.

Đánh giá bài viết
54 50.208
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm