Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 3

Bài kiểm tra 15 phút Unit 3 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. centre

B. kid

C. encourage

D. colour

2. A. provide

B. donate

C. program

D. clothes

3. A. knocked

B. needed

C. founded

D. wanted

Exercise 2: Choose the correct answer

1. The river is heavily polluted. They should ________.

A. clean it up

B. give it away

C. pick out

D. recycle it

2. Many people donate to the Red Cross, a ________ organization that aids people free of charge.

A. profit-making

B. for-profit

C. non-profit

D. profitable

3. ________ people usually live on the streets, under bridges, or in camps.

A. Sick

B. Homeless

C. Elderly

D. Disabled

4. We help families in ________ by providing food, clothing, housing and much more.

A. control

B. case

C. need

D. shape

5. He ___________ books for poor children for years.

A. has collected

B. collects

C. is collecting

D. collected

6. Linh often uses her headphones when she listens to music__________her parents don’t like loud noise.

A. so

B. but

C. because

D. and

7. Ngoc loves __________ outdoors with trees and flowers.

A. to be

B. be

C. being

D. A & C

8. Let’s help the street children because they have bad_______________.

A. live

B. living conditions

C. ways of life

D. earnings

Exercise 3: Choose the sentence that has the same meaning as the first.

1. People should send their complaints to the head office.

A.Complaints should be send to the head office by people.

B.Complaints should be sent to the head office.

C.Their complaints should send to the head office by people.

D.Their complaints to the head office should be sent.

2. They are building a new high way around the city.

A.A new high way is been built around the city.

B.A new high way is being built around the city.

C.A new high way around the city is being built.

D.Around the city a new high way is being built.

3. They didn't offer Ann the job.

A.The job wasn’t offered Ann by them.

B.Ann wasn’t offered them the job.

C.Ann wasn’t offered the job.

D.Ann was offered the job by them

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 3

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A

2. A

3. A

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

6. C

7. D

8. B

Exercise 3: Choose the sentence that has the same meaning as the first.

1. B

2. B

3. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service, Bài tập Word Form lớp 7 Unit 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 1.851
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm