Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai

Trong bài viết này, VnDoc.com giới thiệu tới các em học sinh một số Đoạn văn tiếng Anh về một phương tiện giao thông trong tương lai. Đây là một topic trong Unit 11 tiếng Anh lớp 7 chương trình mới "Travelling in the future": Write a short paragraph about a future mean of transport. Với 11 đoạn văn mẫu dưới đây có bài dịch, hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích cho các em tham khảo để nâng cao kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh của mình.

* Xem thêm: Write a short paragraph about a future means of transport in this unit

Từ vựng phương tiện giao thông

- vehicle /ˈviːəkl/: Xe cộ, phương tiện giao thông (nói chung)

- to transport /tuː ˈtrænspɔːt/: Hành động di chuyển, vận chuyển, vận tải

- transportation /ˌtrænspɔːˈteɪʃn/: Sự vận chuyển, vận tải

- a means / form / mode of transportation /ə miːnz / fɔːm ɒv ˌtrænspɔːˈteɪʃən: Phương tiện vận chuyển

- transport system /ˈtrænspɔːt ˈsɪstɪm/: Hệ thống vận tải

- public transport /ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt/: Phương tiện công cộng

- private transport /ˈpraɪvɪt ˈtrænspɔːt/: Phương tiện cá nhân

- traffic /ˈtræfɪk/: Giao thông

- infrastructure /ˈɪnfrəˌstrʌkʧə/: Cơ sở hạ tầng (như đường sá cầu cống)

- journey /ˈʤɜːni/: Hành trình đi từ nơi này tới nơi khác (thường thông qua một phương tiện giao thông)

- Road: đường

- Traffic: giao thông

- Vehicle: phương tiện

- Roadside: lề đường

- Ring road: đường vành đai

- Sidewalk: vỉa hè

- Crosswalk/ pedestrian crossing: vạch sang đường

- Fork: ngã ba

- One-way street: đường một chiều

- Two-way street: đường hai chiều

- Driving licence: bằng lái xe

- Traffic light: đèn giao thông

- Level crossing: đoạn đường ray giao đường cái

- Traffic jam: tắc đường

- Signpost: biển báo

- Junction: Giao lộ

- Crossroads: Ngã tư

Write a short paragraph about a future mean of transport - mẫu 1

The future means of transport I’m thinking about is a flying car. It looks like a normal car but it has wings and it can fly in the sky. The car will have solar panels to catch heat from the sun and generate power. Therefore, it will use the solar energy. I think it is a big invention which is good for environment and save energy.

Bài dịch:

Phương tiện giao thông trong tương lai mà tôi đang nghĩ tới là một chiếc ô tô bay. Nó trông giống như một chiếc ô tô bình thường nhưng nó có cánh và nó có thể bay trên trời. Ô tô có những tấm mặt trời để nhận nguồn nhiệt từ mặt trời và tạo thành năng lượng. Vì vậy nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Tôi nghĩ nó là một phát minh lớn bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Write a short paragraph about a future mean of transport - mẫu 2

It is Solar-energy plane. It looks like a normal plane but it has the solar panel on the wings. The panel will catch the sun shine and create the electricity for the plane. It maybe a great invention helping to create the energy and protect environment.

Dịch

Nó là máy bay năng lượng mặt trời. Nó trông như máy bay thông thường nhưng nó có tấm pin mặt trời trên cánh. Tấm pin sẽ nhận ánh nắng mặt trời và tạo ra nguồn điện cho máy bay. Nó có lẽ là một phát minh lớn giúp tạo ra năng lượng và bảo vệ môi trường.

Write a short paragraph about a future mean of transport - mẫu 3

I think in the future there will be many modern means of transport such as speed trains, trains, submarines, airplanes, space trains, unmanned vehicles..... But my favorite vehicle is the airplane because it is beautiful and environmentally friendly, especially when it gets too much traffic, it can fly to the sky so that we can move faster and without losing much time. We can also use it to tour the sky. It is the perfect combination between cars and planes. It has a drawback as it is very expensive so not many people use it. If I have a lot of money in the future, I'll buy one to take my family to the sky and more places in the world.

Dịch

Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có nhiều phương tiện giao thông hiện đại như tàu cao tốc, tàu hỏa, tàu ngầm, máy bay, tàu không gian, xe không người lái ..... Nhưng tôi thích chiếc máy bay này vì nó đẹp và thân thiện với môi trường, đặc biệt là khi có quá nhiều giao thông qua lại, nó có thể bay lên bầu trời để chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn và không bị mất nhiều thời gian. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nó để tham quan bầu trời. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa xe hơi và máy bay. Nó có một nhược điểm vì nó là rất tốn kém nên không nhiều người sử dụng nó. Nếu tôi có nhiều tiền trong tương lai, tôi sẽ mua một cái để đưa gia đình tôi lên bầu trời và nhiều nơi khác trên thế giới.

Đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai - mẫu 4

That's an airplane. It looks like a normal airplane but it's very modern. It is powered by solar energy. Its speed is very high. Its wings are designed like a panel. It converts sunlight into energy. I think it's a very modern and eco-friendly device. It will be an airplane of the future.

Dịch

Đó là một chiếc máy bay. Nó trông giống như một chiếc máy bay bình thường nhưng nó rất hiện đại. Nó được cung cấp năng lượng mặt trời. Tốc độ của nó rất cao. Đôi cánh của nó được thiết kế giống như một bảng điều khiển. Nó chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Tôi nghĩ rằng đó là một thiết bị rất hiện đại và thân thiện với môi trường. Nó sẽ là một chiếc máy bay của tương lai.

Đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai - mẫu 5

In the future, there will be high-speed train. The train will go around the city. It’s an unmanned train. It will use electricity and solar power. It will look like an airplane without wings. It will help people to travel faster and safer.

Dịch

Trong tương lai, sẽ có tàu cao tốc. Tàu sẽ đi vòng quanh thành phố. Nó lái tàu không người lái. Nó sẽ sử dụng năng lượng điện và năng lượng mặt trời. Nó sẽ trông giống như một chiếc máy bay không cánh. Nó sẽ giúp mọi người đi du lịch nhanh hơn và an toàn hơn.

Write a short paragraph about a future mean of transport - mẫu 6

Traffic jams have appeared in many places of our country. So in the future, many interesting means of transport will be invented by humans. My dream means of transport is a smart cycle. In my opinion, it will be powered by solar energy and wind energy to avoid pollution and save fuel. Two people can sit on it. We can use it anywhen and anywhere. It's won't take a lot of space. With the use of modern technology, this smart cycle will be able to help us many things and it will make our life become better. It will be able to avoid traffic jam, pollution and it help us travel to the sky more clearly. In the future, I hope this mean of transport will be come true.

Dịch

Ùn tắc giao thông đã xuất hiện ở nhiều nơi của nước ta. Vì vậy, trong tương lai, nhiều phương tiện giao thông thú vị sẽ được sinh ra bởi con người. Phương tiện giao thông mơ ước của tôi là chiếc xe đạp thông minh. Theo tôi, nó sẽ được cung cấp năng lượng mặt trời và năng lượng gió để tránh ô nhiễm và tiết kiệm nhiên liệu. Hai người có thể ngồi trên đó. Chúng tôi có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Nó sẽ không tốn nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trông giống như một ống lớn. Mọi người sẽ đạp để di chuyển ống trong bầu trời. Với việc sử dụng công nghệ hiện đại, skycycking sẽ có thể giúp chúng ta nhiều thứ và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Skyciking sẽ có thể tránh kẹt xe, ô nhiễm và nó giúp chúng ta nhìn rõ hơn bầu trời. Trong tương lai, tôi hy vọng phương tiện giao thông này sẽ trở thành hiện thực.

Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện giao thông trong tương lai có dịch - mẫu 7

In the future, I think people won't be worried about travelling because of teleporters. It will look like a big magic box or maybe it will be designed as a magic lift. In my opinion, it will be powered by solar energy and it will combine the function of a 3D map. Just think about going into a teleporter in France and choosing Vietnam as the destination. Then, 3 minutes later, you will be in Hanoi - Vietnam. That will be great. People can use it anytime and anywhere. It won't take a lot of space. I think it will replace all other vehicles and it will make people around the world closer.

Dịch

Trong tương lai, tôi nghĩ mọi người sẽ không lo lắng về việc đi du lịch vì phương tiện dịch chuyển tức thời. Nó sẽ trông giống như một hộp ma thuật lớn hoặc có thể nó sẽ được thiết kế như một thang máy ma thuật. Theo tôi, nó sẽ được cung cấp năng lượng mặt trời và nó sẽ kết hợp chức năng của bản đồ 3D. Chỉ cần nghĩ về việc đi vào một dịch chuyển tức thời ở Pháp và chọn Việt Nam là điểm đến. Sau đó, 3 phút sau, bạn sẽ có mặt tại Hà Nội - Việt Nam. Điều đó sẽ thật tuyệt. Mọi người có thể sử dụng nó mọi lúc mọi nơi. Nó sẽ không tốn nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ thay thế tất cả các phương tiện khác và nó sẽ khiến mọi người trên khắp thế giới gần gũi hơn.

Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện giao thông trong tương lai có dịch - mẫu 8

I think in the future, there will be a lot of means of transport that will use eco- friendly energy. My own future transport will help people to travel faster and safer. Its name will be eco-friendly ariship. It'll be a public transport. It looks like an airship but it can transport from 15 to 25 people. It'll use solar power and wind- power. People can use it in the sky. Everybody can drive it because it'll very easy to drive. It'll be used the most modern technology. I think my own future transport will help people a lot in the future.

Dịch

Tôi nghĩ rằng trong tương lại sẽ có nhiều loại phương tiện giao thông sẽ sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Phương tiện giao thông trong tương lai của tôi sẽ giúp con người di chuyển nhanh hơn và an toàn hơn. Tên của nó sẽ là tàu bay thân thiện với môi trường. Nó sẽ là một phương tiện giao thông công cộng. Trông vẻ bề ngoài có vẻ giống một chiếc tàu bay nhưng nó có thể vận chuyển từ 15 đến 25 người. Nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Con người có thể sử dụng nó trên bầu trời. Mọi người có thể lái nó bởi nó rất dễ dàng để điều khiển. Nó sẽ được sử dụng công nghệ hiện đại nhất. Tôi nghĩ phương tiện giao thông của tôi trong tương lại sẽ giúp được nhiều người.

Đoạn văn phương tiện giao thông tương lai - Bài viết số 9

Nowadays, air pollution has become worse due to the increase of people’s demand. To reduce the problem, we should use eco-friendly means of transportation instead of normal transport. I think we may use a mean of transportation that use solar power and wind power. People can use easily whenever the weather is good or bad. The vehicles will not only save money but also protect the enviroments.

Bài dịch

Ngày nay, ô nhiễm không khí đã trở nên tồi tệ hơn do nhu cầu của con người ngày càng tăng. Để giảm bớt vấn đề, chúng ta nên sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường thay vì các phương tiện giao thông thông thường. Tôi nghĩ chúng ta có thể sử dụng phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Mọi người có thể sử dụng dễ dàng bất cứ khi nào thời tiết tốt hay xấu. Các phương tiện sẽ không chỉ tiết kiệm tiền mà còn bảo vệ môi trường.

Phương tiện giao thông trong tương lai bằng Tiếng Anh - Bài viết số 10

In the future, I think people won’t use motorbikes or gasoline-powered cars to reduce air pollution. A new innovative mean of transportation is a teleporter. The machine will be run by solar energy that is eviromentally friendly. You may spend few minutes on tralleving to another country. It will be amazing when you can use it anytime and anywhere. It also won’t take a large space. Its size will be as big as other vehicles .

Bài dịch

Trong tương lai, tôi nghĩ mọi người sẽ không sử dụng xe máy hoặc ô tô chạy bằng xăng để giảm ô nhiễm không khí. Một phương tiện vận chuyển tức thời đầy tính cải tiến là máy dịch chuyển. Cỗ máy sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường. Bạn có thể dành vài phút để di chuyển đến một quốc gia khác. Sẽ thật tuyệt vời khi bạn có thể sử dụng nó mọi lúc mọi nơi. Nó cũng sẽ không chiếm nhiều không gian. Kích thước của nó sẽ lớn như các loại xe khác.

Talking about a future means of transport số 11

Traffic jams have appeared in many places of our country. So in the future, many interesting means of transport will be born by humans.

My dream means of transport is skycycling. In my opinion, it will br powered by solar energy and wind energy to avoid pollution and save fuel. Two people can sit on it. We can use it anytime and anywhere. It's won't take a lot of space. I think it will look like a big tube. People will pedal to move tubes in skyrails. With the use of morden techndogy, skycycling will be able to help us many things and it will make our life become better. Skycycling will be able to avoid traffic jam, pollution and it help us comtemplate sky more clearly.

In the future, I hope people will make skycycling is the same as my dream.

Bài dịch

Ùn tắc giao thông đã xuất hiện ở nhiều nơi của nước ta. Vì vậy, trong tương lai, nhiều phương tiện giao thông thú vị sẽ được phát minh bởi con người.

Phương tiện vận chuyển mơ ước của tôi là đạp xe trên bầu trời.Theo tôi, nó sẽ được sử dụng bởi năng lượng mặt trời và năng lượng gió để tránh ô nhiễm và tiết kiệm nhiên liệu. Hai người có thể ngồi trên đó. Chúng tôi có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.Nó sẽ không mất nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ giống như một ống lớn. Mọi người sẽ đạp xe để di chuyển ống trong bầu trời. Với việc sử dụng kỹ thuật hiện đại, xe đạp trên không sẽ có thể giúp chúng tôi nhiều điều và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên tốt hơn. Xe đạp trên không sẽ có thể tránh được tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm và nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bầu trời.

Trong tương lai, tôi hy vọng xe đạp trên không sẽ trở thành hiện thực.

Paragraph about a future mean of transport số 12

I think in the future there will be many modern means of transport such as speed trains, trains, submarines, airplanes, space trains, unmanned vehicles. But my favorite vehicle is the airplane because it is beautiful and environmentally friendly, especially when it gets too much traffic, it can fly to the sky so that we can move faster and without losing much time. We can also use it to tour the sky. It is the perfect combination between cars and planes. It has a drawback as it is very expensive so not many people use it. If I have a lot of money in the future, I'll buy one to take my family to the sky and more places in the world.

Bài dịch

Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có nhiều phương tiện giao thông hiện đại như tàu cao tốc, tàu hỏa, tàu ngầm, máy bay, tàu không gian, xe không người lái ..... Nhưng tôi thích chiếc máy bay này vì nó đẹp và thân thiện với môi trường, đặc biệt là khi có quá nhiều giao thông qua lại, nó có thể bay lên bầu trời để chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn và không bị mất nhiều thời gian. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nó để tham quan bầu trời. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa xe hơi và máy bay. Nó có một nhược điểm vì nó là rất tốn kém nên không nhiều người sử dụng nó. Nếu tôi có nhiều tiền trong tương lai, tôi sẽ mua một cái để đưa gia đình tôi lên bầu trời và nhiều nơi khác trên thế giới.

.............................................

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em một số Đoạn văn tiếng Anh viết về một phương tiện giao thông trong tương lai. Hy vọng tài liệu sẽ cung cấp cho các em nhiều ý tưởng khác nhau để xây dựng cho mình đoạn văn hay viết về một phương tiện giao thông trong tương lai bằng tiếng Anh. Các đoạn văn mẫu ở trên cũng cung cấp cho các em nhiều từ vựng mới giúp các em vận dụng cho bài làm của mình được tốt hơn. Chúc các em học tốt.

Đánh giá bài viết
432 304.009
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 mới

    Xem thêm