Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Write a short paragraph about a future means of transport in this unit

Giải Writing Skills 2 Unit 11 lớp 7 Travelling in the future - Hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về Phương tiện trong tương lai giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh theo chủ đề cũng như TOP 8 bài viết tiếng Anh viết về Travelling in the future cũng như những phương tiện giao thông trong tương lai có dịch hiệu quả.

5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit. Include both facts and opinions about the vehicle. Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện giao thông tương lai trong bài, bao gồm cả sự thật và ý kiến về phương tiện đó.

Talk about a future means of transport - bài viết số 1

Traffic jams have appeared in many places of our country. So in the future, many interesting means of transport will be born by humans.

My dream means of transport is sky-cycling. In my opinion, it will be powered by solar energy and wind energy to avoid pollution and save fuel. Two people can sit on it. We can use it anytime and anywhere. It's won't take a lot of space. I think it will look like a big tube. People will pedal to move tubes in sky-rails. With the use of modern technology, sky-cycling will be able to help us many things and it will make our life become better. Sky-cycling will be able to avoid traffic jam, pollution and it help us comtemplate sky more clearly. In the future, I hope people will make sky-cycling is the same as my dream.

Hướng dẫn dịch

Ùn tắc giao thông đã xuất hiện ở nhiều nơi của nước ta. Vì vậy, trong tương lai, nhiều phương tiện giao thông thú vị sẽ được sinh ra bởi con người. Phương tiện vận chuyển ước mơ của tôi là xe đạp trên không. Theo tôi, nó sẽ được sử dụng bởi năng lượng mặt trời và năng lượng gió để tránh ô nhiễm và tiết kiệm nhiên liệu. Hai người có thể ngồi trên đó. Chúng tôi có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.Nó sẽ không mất nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ giống như một ống lớn. Mọi người sẽ đạp xe để di chuyển ống trong bầu trời. Với việc sử dụng kỹ thuật hiện đại, xe đạp trên không sẽ có thể giúp chúng tôi nhiều điều và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên tốt hơn. Xe đạp trên không sẽ có thể tránh được tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm và nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bầu trời. Trong tương lai, tôi hy vọng mọi người sẽ thiết kế chiếc xe đạp trên không giống như mong muốn của tôi.

Talk about means of transport in the future - bài viết số 2

Air pollution is now a big issue all over the world. Due to the development of technology, I think we should use teleporters instead of normal transports. Teleporters can help us to move farther and faster, you even just need a few seconds to go to somewhere. Moreover, They don't cause any of smoke because of the electronic equipment. Human can have fresh air and well-sighted. In conclusion, teleporters need to be develop in the future to provide the best things for human .

Bài dịch

Ô nhiễm không khí hiện đang là một vấn đề lớn trên toàn thế giới. Do sự phát triển của công nghệ, tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng dịch chuyển tức thời thay vì phương tiện di chuyển thông thường. Dịch chuyển có thể giúp chúng ta di chuyển xa hơn và nhanh hơn, thậm chí bạn chỉ cần vài giây để đi đến một nơi nào đó. Hơn nữa, họ không gây ra bất kỳ khói do các thiết bị điện tử. Con người có thể có không khí trong lành và tầm nhìn tốt. Tóm lại, dịch chuyển tức thời cần được phát triển trong tương lai để cung cấp những thứ tốt nhất cho con người.

Viết về phương tiện yêu thích trong tương lai bằng tiếng Anh - bài viết số 3

The future means of transport is solar powered car. It looks like a normal car. It has four wheels with four seats. There is a solar panel on the roof to get sunshine from sun and create for the car. The people don't need to buy gas but we only can use it when the weather is sunny. This vehicle is not only save energy but it also protects the environment in Vietnam. I think this is a good invention that will help people in Vietnam.

Bài dịch

Phương tiện giao thông trong tương lai là ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời. Nó trông giống như một chiếc xe bình thường. Nó có bốn bánh xe với bốn chỗ ngồi. Trên nóc có tấm năng lượng mặt trời để lấy nắng và tạo cho xe. Người dân không cần mua gas nhưng chúng tôi chỉ có thể sử dụng khi thời tiết nắng ráo. Phương tiện này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà nó còn bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một phát minh tốt sẽ giúp ích cho mọi người ở Việt Nam.

Đoạn văn tiếng Anh về phương tiện giao thông trong tương lai - bài viết số 4

I think in the future people should make solar planes. Solar planes use the sun's energy to power many things. They will make and will use all over the word. They can keep electricity and don't make pollution dirty. Solar planes are cover with special chemicals. Those chemicals make electricity when sun light hit them. That electricity is store in a battery, or use right then . People use solar power every day. Solar planes make that possible. Powering our planet with solar energy. That's a bright idea

Nội dung dịch

Tôi nghĩ trong tương lai mọi người nên chế tạo máy bay năng lượng mặt trời. Máy bay mặt trời sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho nhiều thứ. Họ sẽ làm và sẽ sử dụng tất cả các từ. Chúng có thể giữ điện và không làm ô nhiễm bẩn. Máy bay năng lượng mặt trời được bao phủ bởi các hóa chất đặc biệt. Những hóa chất đó tạo ra điện khi ánh sáng mặt trời chiếu vào chúng. Điện đó được lưu trữ trong pin, hoặc sử dụng ngay sau đó. Mọi người sử dụng năng lượng mặt trời hàng ngày. Máy bay năng lượng mặt trời biến điều đó thành khả thi. Cung cấp năng lượng cho hành tinh của chúng ta bằng năng lượng mặt trời. Đó là một ý tưởng sáng suốt.

Đoạn văn phương tiện giao thông tương lai - bài viết số 5

Nowadays, air pollution has become worse due to the increase of people’s demand. To reduce the problem, we should use eco-friendly means of transportation instead of normal transport. I think we may use a mean of transportation that use solar power and wind power. People can use easily whenever the weather is good or bad. The vehicles will not only save money but also protect the enviroments.

Bài dịch

Ngày nay, ô nhiễm không khí đã trở nên tồi tệ hơn do nhu cầu của con người ngày càng tăng. Để giảm bớt vấn đề, chúng ta nên sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường thay vì các phương tiện giao thông thông thường. Tôi nghĩ chúng ta có thể sử dụng phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Mọi người có thể sử dụng dễ dàng bất cứ khi nào thời tiết tốt hay xấu. Các phương tiện sẽ không chỉ tiết kiệm tiền mà còn bảo vệ môi trường.

Viết đoạn văn về travelling in the future số 6

That's an airplane. It looks like a normal airplane but it's very modern. It is powered by solar energy. Its speed is very high. Its wings are designed like a panel. It converts sunlight into energy. I think it's a very modern and eco-friendly device. It will be an airplane of the future.

Bài dịch

Đó là một chiếc máy bay. Nó trông giống như một chiếc máy bay bình thường nhưng nó rất hiện đại. Nó được cung cấp năng lượng mặt trời. Tốc độ của nó rất cao. Đôi cánh của nó được thiết kế giống như một bảng điều khiển. Nó chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Tôi nghĩ rằng đó là một thiết bị rất hiện đại và thân thiện với môi trường. Nó sẽ là một chiếc máy bay của tương lai.

Write about transportation số 7

The future means of transport I’m thinking about is a flying car. It looks like a normal car but it has wings and it can fly in the sky. The car will have solar panels to catch heat from the sun and generate power. Therefore, it will use the solar energy. I think it is a big invention which is good for environment and save energy.

Bài dịch

Phương tiện giao thông trong tương lai mà tôi đang nghĩ tới là một chiếc ô tô bay. Nó trông giống như một chiếc ô tô bình thường nhưng nó có cánh và nó có thể bay trên trời. Ô tô có những tấm mặt trời để nhận nguồn nhiệt từ mặt trời và tạo thành năng lượng. Vì vậy nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Tôi nghĩ nó là một phát minh lớn bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Viết đoạn văn về travelling in the future số 8

The future means of transport I’m thinking about is a solar-energy plane. It looks like a normal plane but it has the solar panel on the wings. The panel will catch the sunlight and create the electricity for the plane. It maybe a great invention that helps us create the energy and protect environment.

Bài dịch

Phương tiện giao thông trong tương lai mà tôi đang nghĩ đến là máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời. Nó trông giống như một chiếc máy bay bình thường nhưng có tấm pin năng lượng mặt trời trên cánh. Tấm pin sẽ đón ánh sáng mặt trời và tạo ra điện cho máy bay. Nó có thể là một phát minh vĩ đại giúp chúng ta tạo ra năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Travelling in the future, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
32 47.142
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 mới

    Xem thêm