Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 8

Bài kiểm tra 15 phút Unit 8 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. picked

B. clicked

C. promised

D. delivered

2. A. actor

B. acting

C. address

D. action

3. A. long

B. boring

C. shocked

D. comedy

Choose the correct word

4. It’s sometimes (embarrassing/embarrassed) when you have to ask people for money.

5. Are you (interesting/interested) in football?

6. I enjoyed the football match. It was quite (exciting/excited).

Choose the correct answer A, B, C or D

7. The end of the film was so __________ that many people cried.

A. shocking

B. moving

C. exciting

D. boring

8. I found the book so __________ that I couldn’t put it down.

A. gripping

B. boring

C. tiring

D. shocking

9. Not many people went to see the film; __________, it received good reviews from critics.

A. however

B. despite

C. but

D. although

10. A ___________ is a film that shows real life events or stories.

A. action

B. documentary

C. thriller

D. comedy

11. A __________ is a film that tries to make audiences laugh.

A. horror

B. sci-fi

C. comedy

D. documentary

12. Twelve Years a Slave is based ______ a true story of Solomon Northup

A.in

B. by

C. on

D. from

Rewrite the sentences, using the words in the brackets. Change other words in the sentence if necessary

13. The new restaurant looks good. It seems to have few customers. (however)

_____________________________________________________

14. We had planned to walk right round the lake. The heavy rain made this impossible. (although)

_____________________________________________________

15. I’ve been too busy to answer my email. I’ll do it soon. (nevertheless)

_____________________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 8

Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. D

2. C

3. A

Choose the correct word

4. embarrassing

5. interested

6. exciting

Choose the correct answer A, B, C or D

7. B

8. A

9. A

10. B

11. C

12. C

Rewrite the sentences, using the words in the brackets. Change other words in the sentence if necessary

13. The new restaurant looks good. However, it seems to have few customers.

14. Although we had planned to walk right round the lake, the heavy rain made this impossible.

15. I’ve been too busy to answer my email. Nevertheless, I’ll do it soon.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 8. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 6, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
26 2.106
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm