Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or in a city you know well

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit, Hướng dẫn viết đoạn văn tiếng Anh về Vấn đề giao thông hiện nay tại Việt Nam do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Luyện viết Writing - Skills 2 tiếng Anh 7 Unit 7 Traffic bao gồm nhiều đoạn văn mẫu tiếng Anh khác nhau giúp các em lên dàn ý đoạn văn bằng tiếng Anh nói về Thực trạng vấn đề giao thông hiện nay.

Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or in a city you know well. Use the cues above, and the following outline. 

Introduction :

Problem 1:

Problem 2:

Problem 3:

Conclusion: (reason or advice/ suggestion)

Viết 1 đoạn văn về các vấn đề giao thông nơi bạn ở, hoặc trong một thị trấn, hoặc trong một thành phố mà bạn biết rõ. Sử dụng các gợi ý trên, và dàn ý dưới đây.

Giới thiệu

Vấn đề 1

Vấn đề 2

Vấn đề 3

Kết luận: (lí do hoặc lời khuyên/ gợi ý)

Write a paragraph about the traffic in your city - Bài viết số 1

I have lived in Ha Noi for many years. Ha Noi is a big and busy city. There are lots of vehicles on the road all day. There are lots of cars, buses, taxis and trucks on high ways. Vietnamese people like moving by motorbike. Almost every family has a motorbike. The traffic jam is often at about 7 a.m and 5 p.m because it’s the time when people go to work or school and come back home. There are sometimes accidents on the road. Therefore, to reduce these problems, we need to obey traffic rules to reduce accidents as much as possible.

Bài dịch

Tôi đã và đang sống ở Hà Nội nhiều năm. Hà Nội là một thành phố lớn và bận rộn. Có nhiều phương tiện trên đường mỗi ngày. Có nhiều ô tô con, xe buýt và xe tải trên đường cao tốc. Người Việt Nam thích di chuyển bằng xe máy. Hấu hết mỗi gia đình đều có một chiếc xe máy. Ùn tắc giao thông thường vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều bởi vì đây là thời điểm mọi người đi làm hoặc đi học và trở về. Có nhiều vụ tai nạn trên đường. Vì vậy để giảm thiểu các vấn đề này, chúng ta cần tuân thủ các luật giao thông để giảm thiểu tai nạn nhiều nhất có thể.

2. Write a paragraph about the traffic problems in Vietnam số 2

Nowadays, traffic problems is one of the biggest problems that Hanoi, the capital of Vietnam, has to deal with. The first problem is traffic jams. There are too many people using the roads, especially in rush hours when everyone is in a hurry to get to work or come back home. Another problem is poor road conditions. The road is too narrow and bumpy. Moreover, many streets in Hanoi is usually flooded when it has heavy rain making it difficult to move. Traffic accidents is the biggest problem. Everyday, there are more and more accidents happening because of careless drivers: Driving after drinking alcohol, not wearing helmets, and so on. Therefore, solving traffic problems is not only the agent’s duty of Hanoi but also awareness of ourselves.

Hướng dẫn dịch

Ngày nay, các vấn đề về giao thông là một trong những vấn đề lớn nhất ở Hà Nội- thủ đô của Việt Nam đang phải đối mặt. Vấn đề đầu tiên là tắc đường. Có quá nhiều người sử dụng các phương tiện trên đường, đặc biệt vào giờ cao điểm khi tất cả mọi người đều vội vã đi làm hay về nhà. Vấn đề tiếp theo là đường đi chất lượng kém. Đường đi quá hẹp, gập ghềnh và mấp mô. Hơn nữa, nhiều con phố ở Hà Nội thường xuyên ngập lụt khi trời mưa to gây khó khăn trong việc di chuyển. Tai nạn giao thông là vấn đề lớn nhất. Hàng ngày, có ngày càng nhiều vụ tai nạn xảy ra bởi những người lái xe bất cẩn như lái xe sau khi uống chất có cồn, không đội mũ bảo hiểm, ..v.v. Vì thế, việc giải quyết các vấn đề giao thông hiện nay không chỉ là trách nhiệm của thành phố Hà Nội mà còn ở ý thức của chính chúng ta.

3. Write a paragraph about the traffic problems in your city số 3

With the traffic conditions in Ho Chi Minh city, accident is object to happen. The roads are too narrow to travel easily. Moreover, many pot-holes can appear everywhere to threaten the goers. On the roads, there're sometimes the illogical roundabouts. They are not only useless, but also make the traffic more chaotic. To solve this problem, we only have one way, it's improving the road. However, it is impossible for the government to widen the roads because of limited land. Whenever the roads are repaired, the traffic is more dangerous with the unfinished structures. People still travel on the repairing roads, and the roads are more and more narrow. We also can build the tunnels but it is very costly. Viet Nam has to borrow money from other countries and no one knows when the government can pay it back. As you know, Ho Chi Minh is a monsoonal tropical country, it has a lot of rain every year. During the rainy season, the roads are flooded because all the waste pipes are stuck by rubbish and become very dirty.

Bản dịch

Với điều kiện giao thông tại TP.HCM, tai nạn là điều có thể xảy ra. Đường quá hẹp không thể đi lại dễ dàng. Hơn nữa, nhiều hố chậu có thể xuất hiện khắp nơi để đe dọa người đi. Trên đường, đôi khi có những bùng binh phi logic. Chúng không những vô dụng mà còn khiến giao thông hỗn loạn hơn. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là cải tạo đường đi. Tuy nhiên, chính quyền không thể mở rộng đường vì quỹ đất hạn hẹp. Mỗi khi đường được sửa chữa, giao thông càng thêm nguy hiểm với những công trình chưa hoàn thiện. Người dân vẫn đi lại trên những con đường đang sửa chữa, đường ngày càng chật hẹp. Chúng tôi cũng có thể xây đường hầm nhưng rất tốn kém. Việt Nam phải vay tiền từ các quốc gia khác và không ai biết khi nào chính phủ có thể trả lại. Như các bạn đã biết, Hồ Chí Minh là nước nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều hàng năm. Vào mùa mưa, các con đường bị ngập vì tất cả các đường ống thải bị rác thải bám vào và trở nên rất bẩn.

4. Viết một đoạn văn về vấn đề giao thông nơi ở số 4

Nowadays, traffic problem is the biggest problem that many people care about. In Vietnam, I think the city where have the worst traffic is Ha noi. The first problem is the traffic jam here. In the rush hours of the day, there're too many people using the road. Last year, in 2013, many bridges was built so it happen less but in order to stop this, a kind of small car should be invented, people should go to works by buses instead of going by motorbikes... The second one, as you know, the roads in Vietnam is not as big and clean as the roads in the big countries. They're narrow, bumpy and some dirty so it’s really hard for the road users to drive safely. I think we should raise money to make the road in Vietnam better and better. But everyone knows that Vietnamese people are not respect and don’t follow the traffic rules. That’s the biggest reason for everything. They wear the helmet that not strong enough to keep they safe if the accident may happen, they ride too fast on the small roads. The traffic will never can be improve if they keep doing this. At the end, I hope the traffic in Vietnam will improve more.

Lời dịch

Ngày nay vấn đề giao thông đang là vấn đề lớn nhất được nhiều người quan tâm. Ở Việt Nam, tôi nghĩ thành phố có giao thông tồi tệ nhất là Hà Nội. Vấn đề đầu tiên là kẹt xe ở đây. Vào những giờ cao điểm trong ngày, có quá nhiều người sử dụng đường. Năm ngoái, năm 2013, nhiều cây cầu được xây dựng nên ít xảy ra sự cố này hơn nhưng để ngăn chặn tình trạng này, cần phát minh ra một loại ô tô nhỏ, người dân nên đi làm bằng xe buýt thay vì đi xe máy ... Vấn đề thứ hai, như bạn biết đấy, đường ở Việt Nam không được rộng và sạch sẽ như đường ở các nước lớn. Chúng hẹp, gập ghềnh và bẩn thỉu nên người đi đường rất khó lái xe an toàn. Tôi nghĩ chúng ta nên quyên góp tiền để làm cho con đường ở Việt Nam ngày càng tốt hơn. Nhưng ai cũng biết rằng người Việt Nam không tôn trọng và không tuân thủ luật lệ giao thông. Đó là lý do lớn nhất cho mọi thứ. Họ đội mũ bảo hiểm không đủ chắc chắn để giữ an toàn nếu tai nạn có thể xảy ra, họ đi xe quá nhanh trên đường nhỏ. Lưu lượng truy cập sẽ không bao giờ có thể được cải thiện nếu họ tiếp tục làm điều này. Cuối cùng, tôi hy vọng giao thông ở Việt Nam sẽ được cải thiện nhiều hơn.

5. Viết đoạn văn về tình trạng giao thông ở địa phương em bằng tiếng Anh  số 5

Traffic safety and traffic that the world now needs to pay attention. it is not only the most important factors crucial to the development and survival of a nation, a territory but a junction of trade between regions of countries, cultures on world together. In advanced countries, the situation and development of their traffic is quite developed with a dense transport network and is regulated, but in Vietnam, … Urban transport situation in Vietnam is extremely chaotic. On average there are thousands of cases every year in traffic accidents, causing serious loss of life and property. Despite being upgraded and renovated several times but the transport system of Vietnam has not improved as much. Traffic jams occur repeatedly in large cities damaging hundreds of billion per year, not only that the injuries related to traffic accidents is also increasing, especially head injuries , spine. Circulation of vehicles on roads, railways, waterways each year but with increasing road infrastructure can present data to help the traffic situation.

Dịch

An toàn giao thông và giao thông mà thế giới hiện nay cần phải quan tâm. Nó không chỉ là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển và tồn tại của một quốc gia, một vùng lãnh thổ mà là đầu mối giao thương giữa các vùng miền của các quốc gia, các nền văn hóa trên thế giới với nhau. Ở các nước tiên tiến, tình hình và phát triển giao thông của họ khá phát triển với mạng lưới giao thông dày đặc và quy củ, nhưng ở Việt Nam,… Tình hình giao thông đô thị ở Việt Nam vô cùng hỗn loạn. Trung bình mỗi năm cả nước có hàng nghìn vụ tai nạn giao thông, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Mặc dù đã được nâng cấp và cải tạo nhiều lần nhưng hệ thống giao thông của Việt Nam vẫn chưa được cải thiện nhiều. Ùn tắc giao thông liên tiếp xảy ra ở các thành phố lớn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, không những thế thương tích liên quan đến tai nạn giao thông cũng ngày càng gia tăng, nhất là chấn thương vùng đầu, cột sống. Lưu thông của các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy mỗi năm nhưng với cơ sở hạ tầng đường bộ ngày càng phát triển có thể đưa ra các số liệu giúp ích cho tình hình giao thông.

6. Talk about traffic problem in your city số 6

Hanoi is very crowded and it has to face a lot of trafic problems. There are too many people using the roads. All types of vehicles are on the roads. It's very dangerous if you are not familiar with transportation here. There are some roads which are narrow and swampy when there is heavy rain. Moreover, some young people drive on the road dangerously. They don't respect the traffic rules strictly and they even play on the street with their motors.

Bài dịch

Hà Nội rất đông đúc và nó phải đối mặt với rất nhiều vấn đề giao thông. Có quá nhiều người sử dụng giao thông đường bộ. Tất cả các loại phương tiện đều lưu thông trên đường. Thật là nguy hiểm nếu bạn không quen với giao thông ở đây. Có một số con đường thì nhỏ hẹp và lầy lội khi có mưa lớn. Thêm vào đó, một số người trẻ còn lái xe trên đường một cách nguy hiểm. Họ không tuân thủ luật giao thông và thậm chí còn chơi đùa trên những chiếc xe máy của mình trên đường phố.

7. Write a short paragraph about the traffic problems where you live số 7

My city - Ha Noi city, has bad traffic problems.

There are so many vehicles on the streets and alleys, from buses, cars, to motorbikes, bicycles. The city has the most motorbikes in this country. Moreover, the streets are very narrow and bad. They are easily flooded when it rains so heavily. The streets and alleys become bumpy after the rain. Many traffic users don’t obey the traffic rules. They usually drive and ride very dangerously.As a result, there are traffic accidents every day in this city.

Dịch :

Thành phố tôi - Thành phố Hà Nội, nơi có những vấn đề giao thông thật tệ. Có quá nhiều phương tiện giao thông trên những con đường và hẻm nhỏ, từ xe buýt, xe hơi, xe máy, xe đạp. Thành phố có nhiều xe máy nhất nước. Hơn nữa, những con đường rất hẹp và tệ. Chúng thường dễ bị ngập khi trời mưa lớn. Đường xá và hẻm trở nên ghập gềnh sau cơn mưa. Nhiều người tham gia giao thống khống tuân thủ luật giao thòng. Họ thường lái xe và đạp xe rất nguy hiểm. Kết quả là có nhiều tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày trong thành phố này.

8. Talk about traffic jams in Hanoi - Bài viết số 8

Traffic, which is one of the most alarming problems in Hanoi, has to solve urgently. The first problem is traffic jams. During working hours, traffic jams are common in the city. When being stick at congestion, most people ride their motorbikes on the sidewalk rather than watiting. They even don’t obey the traffic lights or signs. The actions make traffic congestion become worse. Poor road condition is another problem. While a number of car is increasing, roads are still narrow. Moroever, they are usually flooded when it rains heavily. Therefore, solving traffic problems is not only the agent’s duty of Hanoi but also awareness of ourselves.

Bài dịch

Giao thông vốn là một trong những vấn đề đáng báo động của Hà Nội cần phải giải quyết gấp. Vấn đề đầu tiên là tắc đường. Trong giờ làm việc, tình trạng kẹt xe diễn ra phổ biến trên địa bàn thành phố. Khi bị ùn tắc, hầu hết người dân đều chạy xe máy lên vỉa hè hơn là chờ đợi. Họ thậm chí không tuân theo đèn giao thông hoặc biển báo. Những hành động khiến tình trạng tắc đường trở nên trầm trọng hơn. Tình trạng đường kém là một vấn đề khác. Trong khi số lượng ô tô ngày càng tăng nhưng đường xá vẫn chật hẹp. Hơn nữa, chúng thường bị ngập lụt khi trời mưa lớn. Vì vậy, giải quyết vấn đề giao thông không chỉ là trách nhiệm của thành phố Hà Nội mà còn ở ý thức của chính chúng ta.

Trên đây là Giải bài 5 Writing - Skills 2 tiếng Anh 7 Unit 7 Traffic. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
76 66.965
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm