Giáo án Sinh hoạt lớp 4 Cả năm

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 4 CẢ NĂM
SINH HOAÏT TAÄP THEÅ
KEÁT LÔÙP TUAÀN 1- SINH HOAÏT ÑOÄI
I. MUÏC TIEÂU:
- Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng tuaàn 1 phoå bieán caùc hoaït ñoäng tuaàn 2.
- Hoïc sinh bieát ñöôïc caùc öu khuyeát ñieåm trong tuaàn ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc hoaëc phaùt huy.
II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
HÑ1: keát ùp tuaàn 1:
*Ñaùnh gi hoaït ñoäng tuaàn qua.
- Giaùo vieân yeâu caàu lôùp chuû trì tieát sinh hoaït.
Caùc toå tröôûng toång keát tình hình toå
- Giaùo vieân ghi cheùp caùc coâng vieäc ñaõ thöïc hieän toát
vaø chöa hoaøn thaønh .
*Hoïc taäp: Tieáp thu baøi toát, phaùt bieåu xaây döïng baøi
tích cöïc, hoïc baøi vaø laøm baøi ñaày ñuû. Ñem ñaày ñuû taäp
vôû hoïc trong ngaøy theo thôøi khoaù bieåu.
*Neà neáp:
+Xeáp haøng nhanh, ngay ngaén.
+ Haùt ñaàu giôø toát.
*Veä sinh:
+Veä sinh caù nhaân toát
+Lôùp saïch seõ, goïn gaøng.
-GV nhaän xeùt, tuyeân döông HS coù nhieàu coá gaéng
trong hoïc taäp, ñeàà ra caùc bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng
toàn taïi coøn maéc phaûi.
* Ph bieán k hoaïch tuaàn tôùi .
- Giaùo vieân phoå bieán keá hoaïch hoaït ñoäng :
+Veà hoïc taäp:
Thöïc hieän toát theo phaân phoái chöông trình
Hoïc baøi, laøm baøi ñaày ñuû, chu ñaùo tröôùc khi ñeán lôùp.
+ Veà lao ñoäng:
- Veä sinh saïch seõ theo ñuùng khu vöïc lôùp nh phuï
traùch.
- Chaêm soùc boàn hoa, caây caûnh.
+ Veà caùc phong traøo khaùc theo keá hoaïch cuûa ban
giaùm hieäu.
2: Sinh hoaït Ñoäi:
Lôùp truôûng yeâu caàu caùc toå laàn
löôït leân baùo caùo caùc hoaït ñoäng
cuûa toå mình.
- Caùc lôùp phoù: phuï traùch hoïc taäp,
phuï traùch lao ñoäng, chi ñoäi tröôûng
baùo caùo hoaït ñoäng ñoäi trong tuaàn
qua.
- Lôùp tröôûng baùo caùo chung veà
hoaït ñoäng cuûa lôùp trong tuaàn qua.
-Laéng nghe giaùo vieân nhaän xeùt
chung.
Caùc toå tröôûng vaø caùc boä phaâïn
trong lôùp ghi keá hoaïch ñeå thöïc
hieän theo keá hoaïch.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
-Toå chöùc n taäp ñoäi hình ñoäi nguõ.
- OÂn baøi Quoác ca, Ñoäi ca.
-Chuaån tham gia khai giaûng naêm hoïc môùi.
-Thöïc hieän.
SINH HOAÏT TAÄP THEÅ
KEÁT LÔÙP TUAÀN 2 - SINH HOAÏT ÑOÄI
I. MUÏC TIEÂU:
- Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng tuaàn 2 phoå bieán caùc hoaït ñoäng tuaàn 3.
- Hoïc sinh bieát ñöôïc caùc öu khuyeát ñieåm trong tuaàn ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc hoaëc phaùt huy.
- Luyeän taäp ñoäi hình ñoäi nguõ, Thöïc hieän 15 phuùt ñaàu giôø.
II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
HÑ1: keát lôùp tuaàn 2:
*Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn qua.
- Giaùo vieân yeâu caàu lôùp chuû trì tieát sinh hoaït.
Caùc toå tröôûng toång keát tình hình toå
- Giaùo vieân ghi cheùp caùc coâng vieäc ñaõ thöïc hieän toát vaø
chöa hoaøn thaønh .
*Hoïc taäp: Tieáp thu baøi toát, phaùt bieåu xaây döïng baøi tích
cöïc, hoïc baøi vaø laøm baøi ñaày ñuû. Ñem ñaày ñuû taäp vôû
hoïc trong ngaøy theo thôøi khoaù bieåu.
*Neà neáp:
+Xeáp haøng nhanh, ngay ngaén.
+ Haùt ñaàu giôø toát.
*Veä sinh:
+Veä sinh caù nhaân toát
+Lôùp saïch seõ, goïn gaøng.
-GV nhaän xeùt, tuyeân döông HS coù nhieàu coá gaéng
trong hoïc taäp, ñeàà ra caùc bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng
toàn taïi coøn maéc phaûi.
* Phoå bieán keá hoaïch tuaàn tôùi .
- Giaùo vieân phoå bieán keá hoaïch hoaït ñoäng cho tuaàn tôùi:
+Veà hoïc taäp:
Thöïc hieän toát theo phaân phoái chöông trình
Hoïc baøi, laøm baøi ñaày ñuû, chu ñaùo tröôùc khi ñeán lôùp.
+ Veà lao ñoäng:
- Veä sinh saïch seõ theo ñuùng khu vöïc lôùp nh phuï
traùch.
- Chaêm soùc boàn hoa, caây caûnh.
Lôùp truôûng yeâu caàu caùc toå laàn
löôït leân baùo caùo caùc hoaït ñoäng
cuûa toå mình.
- Caùc lôùp phoù: phuï traùch hoïc
taäp, phuï traùch lao ñoäng, chi ñoäi
tröôûng baùo caùo hoaït ñoäng ñoäi
trong tuaàn qua.
- Lôùp tröôûng baùo caùo chung veà
hoaït ñoäng cuûa lôùp trong tuaàn
qua.
-Laéng nghe giaùo vieân nhaän xeùt
chung.
Caùc toå tröôûng vaø caùc boä phaâïn
trong lôùp ghi keá hoaïch ñeå thöïc
hieän theo keá hoaïch.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
+ Veà caùc phong traøo khaùc theo keá hoaïch cuûa ban
giaùm hieäu.
2: Sinh hoaït Ñoäi:
-Toå chöùc oân taäp ñoäi hình ñoäi nguõ.
- OÂn baøi Quoác ca, Ñoäi ca.
-Chuaån tham gia khai giaûng naêm hoïc môùi.
-Thöïc hieän.
SINH HOAÏT TAÄP THEÅ
KEÁT LÔÙP TUAÀN 3 - SINH HOAÏT ÑOÄI
I. MUÏC TIEÂU:
- HS töï nhaän xeùt tuaàn 3.
- Reøn naêng töï quaûn.
- Toå chöùc sinh hoaït Ñoäi.
- Giaùo duïc tinh thaàn laøm chuû taäp theå.
II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Hoaït ñoäng 1: keát lôùp tuaàn 3:
1.Caùc toå tröôûng toång keát tình nh toå
2.Lôùp toång keát :
-Hoïc taäp: Tieáp thu baøi toát, tích cöïc hoïc baøi vaø laøm baøi
ñaày ñuû. Ñem ñaày ñuû taäp vôû hoïc.
-Neà neáp:
+Xeáp haøng thaúng, nhanh.
+ Haùt ñaàu giôø vaø giöõa giôø toát.
-Veä sinh:
+Veä sinh caù nhaân toát
+Lôùp saïch seõ, goïn gaøng.
3.Coâng taùc tuaàn tôùi:
-Khaéc phuïc haïn cheá tuaàn qua.
-OÂn taäp vaø thöïc hieän nghieâm tuùc caùc moân hoïc thaùng 9.
-Thöïc hieän thi ñua giöõa caùc toå.
-Hoïp phuï huynh lôùp
Hoaït ñoäng 2: Sinh hoaït Ñoäi:
-Toå chöùc oân ñoäi hình, ñoäi nguõ.
- OÂn baøi Quoác ca,Ñoäi ca.
-Caùc toå tröôûng baùo caùo.
-Ñoäi côø ñoû keát thi ñua.
-Laéng nghe giaùo vieân nhaän xeùt
chung.
HS laéng nghe
Thöïc hieän

Giáo án Sinh hoạt lớp 4 Cả năm

Giáo án Sinh hoạt tập thể lớp 4 theo chủ điểm bao gồm 34 Tuần học cho các thầy cô tham khảo lên kế hoạch giảng dạy cho tiết Sinh hoạt lớp đạt hiệu quả cao. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết sau đây.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về chi tiết 35 Tuần học.

SINH HOẠT TẬP THỂ

SƠ KẾT LỚP TUẦN 1- SINH HOẠT ĐỘI

I. MỤC TIÊU:

  • Đánh giá các hoạt động tuần 1 phổ biến các hoạt động tuần 2.
  • Học sinh biết được các ưu khuyết điểm trong tuần để có biện pháp khắc phục hoặc phát huy.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

Hoạt động của thầyHoạt động của trò

HĐ1: Sơ kết lớp tuần 1:

*Đánh giá hoạt động tuần qua.

- Giáo viên yêu cầu lớp chủ trì tiết sinh hoạt.

Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ

- Giáo viên ghi chép các công việc đã thực hiện tốt và chưa hoàn thành.

*Học tập: Tiếp thu bài tốt, phát biểu xây dựng bài tích cực, học bài và làm bài đầy đủ. Đem đầy đủ tập vở học trong ngày theo thời khoá biểu.

*Nề nếp:

+ Xếp hàng nhanh, ngay ngắn.

+ Hát đầu giờ tốt.

*Vệ sinh:

+ Vệ sinh cá nhân tốt

+ Lớp sạch sẽ, gọn gàng.

- GV nhận xét, tuyên dương HS có nhiều cố gắng trong học tập, đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại còn mắc phải.

* Phổ biến kế hoạch tuần tới .

- Giáo viên phổ biến kế hoạch hoạt động:

+Về học tập:

Thực hiện tốt theo phân phối chương trình

Học bài, làm bài đầy đủ, chu đáo trước khi đến lớp.

+ Về lao động:

- Vệ sinh sạch sẽ theo đúng khu vực lớp mình phụ trách.

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

+ Về các phong trào khác theo kế hoạch của ban giám hiệu.

HĐ2: Sinh hoạt Đội:

- Tổ chức ôn tập đội hình đội ngũ.

- Ôn bài Quốc ca, Đội ca.

- Chuẩn bị tham gia khai giảng năm học mới.


Lớp trưởng yêu cầu các tổ lần lượt lên báo cáo các hoạt động của tổ mình.

- Các lớp phó: phụ trách học tập, phụ trách lao động, chi đội trưởng báo cáo hoạt động đội trong tuần qua.

- Lớp trưởng báo cáo chung về hoạt động của lớp trong tuần qua.

- Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.


Các tổ trưởng và các bộ phận trong lớp ghi kế hoạch để thực hiện theo kế hoạch.

- Thực hiện.

Giáo án Sinh hoạt lớp 4 Cả năm được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung học theo từng tuần, từng tiết học. Các bài học được thiết kế chi tiết, nội dung học tập hay và hấp dẫn giúp thầy cô tiết kiệm thời gian soạn giáo án và có thêm tài liệu giảng dạy lớp 4 hiệu quả.

Đánh giá bài viết
3 18.026
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp 4

    Xem thêm