In the past cellphones were big and heavy bài đọc

In the past cellphones were big and heavy đọc hiểu

Hướng dẫn làm bài đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh In the past cellphones were big and heavy in the future telephone bao gồm đáp án bài đọc hiểu đoạn văn cũng như ôn luyện kỹ năng đọc tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh hiệu quả.

Read the following and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 5.

In the past, cell phones were big and heavy. In the future, telephones will still be big. The good news is that people will be able to fold them in half to make them smaller. The “foldable phone" is now in development.

One company has come up with a smartphone and tablet in one. This device can fold down to the size of a regular cellphone to make it “pocket-size.” The foldable phone has a larger screen, keyboard, and high quality speakers. This makes it easy to use. The flexible display can go from smartphone to tablet just by unfolding it. The interior screen is so big that it can run three different apps at the same time. People can watch a video, talk about it, and browse websites online. There are also two batteries inside the phone - one on each side. Many companies have been looking for ways to improve smartphones. The foldable phone is unlike anything else that has come before it. This powerful machine is a smartphone, computer, and camera all in one. There is a current race to get foldable phones on the market. But we’ll have to wait and see how well these new smartphones work. If people like them, maybe one day we will be able to fold and even stretch our phone.

(Adapted from 2000 core English words by Jenna Myers and Thomas Hong)

Question 1: Which of the following can be the best title for the passage?

A. The Evolution of Cell Phones

B. The Features of Foldable Phones

C. The Superiority of Large Smartphones

D. The Future of Pocket-Sized Technology

Question 2: According to paragraph 2, why is the foldable phone user-friendly?

A. It has a larger screen, keyboard, and high-quality speakers.

B. It can run more than three different apps at the same time.

C. It is a regular cell phone with two batteries inside.

D. It can be folded or stretched at any time.

Question 3:The word it in paragraph 2 refers to _______.

A. video

B. device

C. keyboard

D. screen

Question 4: The word run in paragraph 2 is CLOSEST in meaning to _______.

A. operate

B. install

C. download

D. move

Question 5: Which of the following is NOT true according to the passage?

A. Cell phones used to be big and heavy in the past.

B. The foldable phone is a combination of a smartphone, computer and camera.

C. A large number of companies have been searching for ways to upgrade smartphones.

D. The foldable phone is currently on the market.

ĐÁP ÁN

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - D;

Dịch bài đọc In the past cellphones were big and heavy in the future telephones will still be big

Trong quá khứ, điện thoại di động to và nặng. Trong tương lai, điện thoại vẫn sẽ lớn. Tin tốt là mọi người sẽ có thể gập đôi chúng lại để làm cho chúng nhỏ hơn. "Điện thoại có thể gập lại" hiện đang được phát triển.

Một công ty đã đưa ra điện thoại thông minh và máy tính bảng trong một. Thiết bị này có thể gập xuống kích thước của một chiếc điện thoại di động thông thường để biến nó thành “cỡ bỏ túi”. Điện thoại có thể gập lại có màn hình lớn hơn, bàn phím và loa chất lượng cao. Điều này làm cho nó dễ sử dụng. Màn hình dẻo có thể chuyển từ điện thoại thông minh sang máy tính bảng chỉ bằng cách mở ra. Màn hình bên trong lớn đến mức có thể chạy ba ứng dụng khác nhau cùng một lúc. Mọi người có thể xem video, nói về video đó và duyệt các trang web trực tuyến. Ngoài ra còn có hai pin bên trong điện thoại - mỗi bên một pin. Nhiều công ty đã và đang tìm cách cải thiện điện thoại thông minh. Điện thoại có thể gập lại không giống bất kỳ thứ gì khác đã xuất hiện trước đó. Cỗ máy mạnh mẽ này là điện thoại thông minh, máy tính và máy ảnh tất cả trong một. Có một cuộc chạy đua hiện tại để có được điện thoại có thể gập lại trên thị trường. Nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem những chiếc điện thoại thông minh mới này hoạt động tốt như thế nào. Nếu mọi người thích chúng, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể gập và thậm chí kéo dài điện thoại của mình.

Trên đây là Bài đọc về Cellphone có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Luyện đọc tiếng Anh theo chủ đề trên đây sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
3 2.055
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh

    Xem thêm