Like people animals have their own personality talent and achieve fame

>> Đối chiếu đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2023 FULL 24 mã đề ngày 29/6 tại:

Đáp án tiếng Anh THPT Quốc gia 2023

Bài đọc Like people animals have their own personality talent and achieve fame

Hướng dẫn làm bài đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh Like people animals have their own personality bao gồm đáp án bài điền từ vào đoạn văn chủ đề chú chó Hachiko chắc chắn sẽ là tài liệu ôn luyện kỹ năng đọc tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh hiệu quả.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.

Like people, animals have their own personality, talent and achieve fame. Some of them become famous through films, TV or advertisements, and others through their work. (1) _______, they rescue people or play a role in a war. Still others have done something special or been the first to do something.

There have been (2) _______ famous dogs in history. One of them is Hachiko, a dog that is remembered for his (3) _______ to his owner. Hachiko was born in Japan in 1923 and was owned by Hidesaburō Ueno, a professor at Tokyo University. Every day, Hachiko waited for Ueno at Shibuya station and the pair walked home together. One day in May 1925, Ueno died suddenly at work. For the next nine years, nine months and 15 days, his faithful dog continued to meet the train (4) _______ his owner used to take every day. At first the station staff did not welcome him, but gradually people understood and began giving him food and treats. Hachiko did not stop waiting for Ueno until his own death in 1935. There have been films and books about Hachiko. Every year, there is a/ an (5) _______ to commemorate him at the railway station in Tokyo, where he waited for his owner so faithfully.

(Adapted from Mindset for IELTS Level 1 by Cambridge English)

Question 1: A. However B. Moreover C. For example D. Otherwise

Question 2: A. much B. every C. each D. many

Question 3: A. attempt B. loyalty C. dream D. promise

Question 4: A. where B. which C. who D. when

Question 5: A. anniversary B. festival C. holiday D. ceremony

ĐÁP ÁN

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - B; 5 - D;

Bài dịch Like people animals have their own personality

Giống như con người, động vật có tính cách riêng, tài năng và đạt được danh tiếng. Một số chúng trong số họ trở nên nổi tiếng nhờ phim ảnh, truyền hình hoặc quảng cáo, và những loài khác nhờ công việc của họ. Ví dụ, chúng giải cứu mọi người hoặc đóng một vai trò trong chiến tranh. Vẫn còn những loài khác đã làm điều gì đó đặc biệt hoặc là người đầu tiên làm điều gì đó.

Đã có rất nhiều con chó nổi tiếng trong lịch sử. Một trong số đó là Hachiko, chú chó được nhớ đến vì lòng trung thành với chủ nhân của mình. Hachiko sinh năm 1923 tại Nhật Bản và thuộc sở hữu của Hidesaburō Ueno, giáo sư tại Đại học Tokyo. Hàng ngày, Hachiko đợi Ueno ở nhà ga Shibuya và cả hai cùng nhau đi bộ về nhà. Một ngày tháng 5 năm 1925, Ueno đột ngột qua đời tại nơi làm việc. Trong 9 năm, 9 tháng và 15 ngày tiếp theo, chú chó trung thành của ông tiếp tục đáp chuyến tàu mà chủ của nó vẫn đi hàng ngày. Lúc đầu, nhân viên nhà ga không chào đón anh ta, nhưng dần dần mọi người hiểu ra và bắt đầu cho anh ta đồ ăn thức uống. Hachiko đã không ngừng chờ đợi Ueno cho đến khi nó qua đời vào năm 1935. Đã có những bộ phim và cuốn sách về Hachiko. Hàng năm, người ta tổ chức một buổi lễ để tưởng nhớ chú tại nhà ga xe lửa ở Tokyo, nơi chú chó đã trung thành chờ đợi chủ nhân của mình.

Trên đây là Bài điền từ vào đoạn văn tiếng Anh Hachiko có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Luyện đọc tiếng Anh theo chủ đề trên đây sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 2.715
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh

    Xem thêm