Việt Đoàn Triệu

phong trào 30 31 xóa bỏ được sự bóc lột của địa chủ ở những nơi thành

lập chính quyền Xô viết chưa

3
3 Câu trả lời
 • Song Ông
  Song Ông

  Tuyệt vời đấy Cảm ơn vì đã nói

  Trả lời hay
  1 Trả lời 19:54 03/04
  • Quốc Bảo Dương
   Quốc Bảo Dương

   ?

   0 Trả lời 21:46 03/04
   • Sans God
    Sans God

    Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh 1930-1931 đã xóa bỏ được sự bóc lột của địa chủ ở những nơi thành lập chính quyền Xô viết, nhưng chỉ mang tính tạm thời và chưa hoàn toàn triệt để.

    Lý do:

    • Chính quyền Xô viết chỉ được thành lập ở một số địa phương nhất định: Phong trào chủ yếu diễn ra ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, một số nơi khác cũng hưởng ứng nhưng không mạnh mẽ.
    • Thời gian tồn tại của chính quyền Xô viết ngắn ngủi: Chỉ sau hơn 6 tháng, phong trào bị thực dân Pháp đàn áp dữ dội.
    • Nông dân chưa có kinh nghiệm quản lý: Họ chưa biết cách tổ chức sản xuất và phân phối hợp lý, dẫn đến tình trạng thiếu thốn lương thực.

    Tuy nhiên, phong trào đã có những thành tựu to lớn:

    • Lần đầu tiên trong lịch sử, nông dân Việt Nam tự mình đứng lên giành chính quyền: Đây là một bước tiến quan trọng trong phong trào giải phóng dân tộc.
    • Phong trào đã thức tỉnh ý thức giác ngộ của nông dân: Họ biết đoàn kết và đấu tranh chống áp bức bóc lột.
    • Phong trào đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng sau này: Đó là bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng, về việc kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh kinh tế, về việc xây dựng chính quyền cách mạng.

    Kết luận:

    Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh 1930-1931 là một phong trào cách mạng mạnh mẽ và oanh liệt của giai cấp nông dân Việt Nam. Phong trào đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng sau này.

    0 Trả lời 07:28 05/04

    Hỏi bài

    Xem thêm