Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung

Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung mới nhất

Câu hỏi ôn thi môn kiến thức chung là 1 trong 2 phần thi quan trọng của kỳ thi tuyển công chức, viên chức giáo viên. Dưới đây là tổng hợp các nội dung ôn tập môn kiến thức chung VnDoc đã tổng hợp lại xin được chia sẻ với các bạn.

Nội dung ôn tập môn kiến thức chung

Luật viên chức mới nhất 2018 số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010

Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 04/4/2012 của Chính phủ : Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng với viên chức.

Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày h28/12/2012 của Bộ Nội vụ : Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 01/2016/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định số 129/2007/QĐ-TTG ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương do bộ trưởng bộ nội vụ ban hành.

Đánh giá bài viết
4 1.423
Thi công chức - viên chức Xem thêm