Nguyễn Hữu Khoa Địa Lý Lớp 12

Tại sao trong chế độ khí hậu ở Miền Bắc có sự phân chia thành mùa đông lạnh ít mưa và mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều?

1.

2. Tại sao ở Miền Nam có 2 mùa: mùa mưa và khô rõ rệt?

3. Tại sao giữa tây Nguyên và ĐB ven biển Trung Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô?

Địa Lý
Xem thêm