Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1. Đây là tài liệu do đội ngũ VnDoc biên soạn và đăng tải, sẽ là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra 15 phút sắp tới đạt kết quả cao.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 là đề luyện tập trực tuyến với nhiều dạng bài khác nhau có đáp án, cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

 • Exercise 1: Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 2: Complete the sentence with the correct form of the verb
 • 1. Look! The cat___________________ (eat) your breakfast.
  is eating
 • 2. Put on a raincoat. It_____________ (rain). It_______________ (rain) a lot in summer.
  Hai vị trí cần điền cách nhau bằng dầu gạch ngang
  is raining - rains
 • 3. I wasn’t sure of the answer, so I ______________ (guess) and I _____________ (be) right!
  guessed - was
 • 4. How often_____________ she (go) ____________ fishing?
  does she go
 • Exercise 3: Rewrite the following sentences
 • 1.

  The school has a computer room and a library.

  There _________________________________

  There is a computer room and a library in the school.
 • 2.

  Is there a computer room at your school?

  Does __________________________________?

  Does your school have a computer room?
 • 3.

  Mary plays the piano very well.

  Mary is good ____________________________

  Mary is good at playing the piano.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 570
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm