Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 9 - Số 1

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 9 - Số 1 có đáp án giúp học sinh làm quen cấu trúc bài trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9, củng cố ngữ pháp đã được học và chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 9 có đáp án do VnDoc biên soạn và đăng tải, tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án, giúp học sinh lớp 9 nắm vững ngữ pháp đã được học.

 • I. Chọn câu trả lời đúng nhất.
 • 1. It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.
 • 2. The hospital building is divided _______ four sections.
 • 3. Did he ______ live in the country when he was young?
 • 4. Tam wishes his father _______ here now to help him.
 • 5. What a pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.
 • II. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu.
 • 1.
  She wishes he will stop making noise when she is working.
 • 2.
  Tom uses to wear glasses, but he doesn`t now.
 • 3.
  This book consists about three parts: introduction, development and conclusion.
 • 4.
  Mai and me would like to join the English speaking club.       
 • 5.
  During the game, the rain starting so we had to stop suddenly.
 • III. Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào các từ có sẵn.
 • 1. I/ wish/ I/ will become/ a singer.
 • 2. I/ used to/ walk / school/ when/ I/ child.
 • 3. She/ wish / she/ have/ a sister.
 • 4. I/ wish/ I/ to be/ England.
 • 5. The child/ wish/ today/ his birthday.
 • IV. Chia động từ trong ngoặc.
 • 1. He (not phone) ______________ me since he moved to Hanoi.
  hasn't called has not called
 • 2. The children (play) _______________ happily when we (visit) ____________ my friend last Sunday.
  Dùng "-" phân cách đáp án.
  were playing - visited
 • 3. I wish I (know) ____________ how to play the piano.
  knew
 • 4. Mary and I (be) ________________________ pen pals for over two years.
  have been
 • 5. The last time I (see) ____________ him was ten days ago.
  saw
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
27 7.237
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm