Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 - Đề số 18

Ôn thi cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi kì 1 lớp 5 mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Exercise 1. Odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2. Fill in the blank.
 • 1. Let's ……….. hide and seek.
  play
 • 2. I often ....................... my bicycle in the afternoon.
  ride
 • 3. Let's ..................................... badminton.
  play
 • 4. I'm .............................. chess with my father.
  playing
 • 5. We want ......................... swimming.
  to go
 • 6. My sister is .......................... a letter.
  writing
 • 7. Do you want .................... football.
  to play
 • Exercise 3. Reorder to make sentences.
 • 1. football/ favourite/ is/ My/ sport/ .
  My favourite sport is football.
 • 2. some/ games/ play/ Let's/ .
  Let's play some games.
 • 3. you/ to/ want/ Do/ badminton/ play/ ?
  Do you want to play badminton?
 • 4. swimming/ often/ go/ How/ do/ you/ ?
  How often do you go swimming?
 • Exercise 4. Choose the correct answer.
 • 1. I want .................. a footballer.
 • 2. ......................... is my favourite sport.
 • 3. I .................. born on September 2nd.
 • 4. Where ....................... you yesterday?
 • 5. There ............................. a lot of people at my party yesterday?
 • Exercise 5. Complete the words.
 • Sau đây là 1 ví dụ:
  Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 - Đề số 18
 • 2. I like that red dr _ _ _?
  dress
 • 3. I pl _ _ badminton every Monday.
  play
 • 4. I was born in M_ _.
  May may
 • Exercise 6. Read and answer.

  Hello. My name's Tung. I go to school in the morning and I usually do my homework in the afternoon. I like sports. I usually play football on Sunday 
  afternoons. I like cars. I have many toy cars. I want to be a car designer.

 • 1. What's his name?
  His name is Tung His name's Tung
 • 2. When does he go to school?
  He goes to school in the morning
 • 3. Does he like sports?
  Yes, he does
 • 4. How often does he play football?
  He usually plays football on Sunday afternoons On Sunday afternoons
 • 5. What does he want to be?
  He wants to be a car designer
 • Exercise 7: Reorder the word to make a complete sentence.
 • 1. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What
  What did you do on holiday?
 • 2. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do
  How many lessons do you have today?
 • 3. English/ every/ speak/ day./ I/
  I speak English every day.
 • 4. reading/ of/ the/ I’m/ story/ Mai An Tiem/ ./
  I'm reading the story of Mai An Tiem.
 • 4. fast./ They/ really/ were
  They were really fast.
 • 6. play/ I’m/ to/ going/ badminton.
  I'm going to play badminton.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
311
Sắp xếp theo

  Luyện thi học kì 1 lớp 5

  Xem thêm